نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شمال، آمل، ایران

2 استاد تمام، مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار، دانشگاه هنر

4 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران

5 استادیار، مدیریت بازرگانی، واحد چالوس، دانشگاه ازاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

فراهم نمودن قابلیت دسترسی به اطلاعات جامع گردشگری یکی از چالش های عمده است مهمترین عامل شتاب دهنده گردشگری به کار گیری فن آوری اطلاعات، دستیابی، ذخیره و بازیابی اطلاعات در نظام توزیع گردشگری است. لذا تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش انجام گرفته است. پژوهش حاضر براساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی است و برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی می باشد ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بود. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاهی که با موضوع گردشگری آشنا بوده و همچنین مدیران اجرایی گردشگری بوده است و از روش نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه و تحلیل شدند و الگوی نهایی استخراج گردید. مدل نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علی، بستر ها و زمینه‌های لازم، متغیرهای مداخله گر، راهبردها و پیامدهای گردشگری هوشمند برای صنعت ورزش تشکیل شده است. در مجموع می توان بیان کرد که استفاده از ابزارهای دیجیتالی منافع بی شماری را برای کسب و کارها و فعالان صنعت گردشگری ورزشی به دنبال خواهد داشت. از جمله توسعه گردشگری در راستای کاهش اتکا به نفت و خروج از اقتصاد تک محصولی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a qualitative model of smart tourism in the sports industry

نویسندگان [English]

  • Azim Salahi Kojour 1
  • seyed Mohammad Mohammad Hossein Razavi 2
  • Saeed Amirnejad 3
  • Nasrollah Mohammadi 4
  • Mohammad Javad Taghipouryan 5

1 Shomal University, Amol, Iran

2 Sport Management, University of Mazandaran, Babolsar

3 Assistant professor, University of Art.

4 Assistant Professor, Sports Management, Payame Noor University

5 Assistant Professor, Business Management, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran

چکیده [English]

Providing access to comprehensive tourism information is one of the major challenges. Undoubtedly, the most important factor accelerating tourism is the use of information technology, access, storage, and retrieval of information in the tourism distribution system. Therefore, the present study aims to design a smart tourism model in the sports industry. The present study is based on the purpose of basic research and is exploratory in terms of data collection. The data collection tool was a semi-structured in-depth interview. The statistical population includes university professors who are familiar with the subject of tourism as well as tourism executives and a targeted sampling method with the snowball technique has been used. The collected data were analyzed using open, axial, and selective coding, and the final pattern was extracted. The final model consists of a set of central categories, causal conditions, necessary contexts, intervening variables, strategies, and consequences of smart tourism for the sports industry. In general, it can be said that the use of digital tools will bring countless benefits to businesses and activists in the sports tourism industry. Including the development of tourism to reduce reliance on oil and exit the mono-product economy. Also, the sports tourism industry with its unique value chain on the one hand is faced with digitally transformed tourists and on the other hand with basic spaces such as the origin of travel, travel route, tourist destination, and its external environment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coding
  • Smart
  • Tourism
  • Sports
  • Industry