نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشگاه هنر، تهران، ایران

4 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

5 گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد، چالوس، ایران

چکیده

مقدمه: فراهم ساختن قابلیت دسترسی به اطلاعات جامع گردشگری یکی از چالش‌های عمده است. بی‌شک مهم‌ترین عامل شتاب‌دهندة گردشگری به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات، دستیابی، ذخیره و بازیابی اطلاعات در نظام توزیع گردشگری است. ازاین‌رو تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش انجام گرفته است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر براساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبة عمیق نیمه‌ساختاریافته بود. جامعة آماری شامل استادان دانشگاهی آشنا با موضوع گردشگری و همچنین مدیران اجرایی گردشگری بود و از روش نمونه‌گیری هدفمند با تکنیک گلوله‌برفی استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه‌وتحلیل شده و الگوی نهایی استخراج گردید.
یافته‌ها: مدل نهایی از مجموع مقولة محوری، شرایط علی، بسترها و زمینه‌های لازم، متغیرهای مداخله‌گر، راهبردها و پیامدهای گردشگری هوشمند برای صنعت ورزش تشکیل شده است.
نتیجه‌گیری: استفاده از ابزارهای دیجیتالی منافع بی‌شماری را برای کسب‌وکارها و فعالان صنعت گردشگری ورزشی به‌دنبال خواهد داشت. از جمله توسعۀ گردشگری در راستای کاهش اتکا به نفت و خروج از اقتصاد تک‌محصولی. همچنین صنعت گردشگری ورزشی با زنجیرة ارزشی منحصربه‌فرد خود از یک طرف با گردشگران متحول‌شدة دیجیتالی و از طرف دیگر با فضاهای اساسی چون مبدأ سفر، مسیر سفر، مقصد گردشگری و محیط بیرونی آن روبه‌روست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative Modeling of Smart Tourism in the Sports Industry

نویسندگان [English]

  • Azim Salahi Kojour 1
  • Seyed Mohammad Hossein Razavi 2
  • Saeed Amirnejad 3
  • Nasrollah Mohammadi 4
  • Mohammad Javad Taghipouryan 5

1 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Shomal, Amol, Iran.

2 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

3 University of Art. Tehran, Iran

4 Department of Sport Management, University of Payame Noor, Tehran, Iran

5 Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Azad University, Chalous, Iran

چکیده [English]

Introduction: Providing access to comprehensive tourism information is one of the major challenges. Undoubtedly, the most important factor accelerating tourism is the use of information technology, access, storage, and retrieval of information in the tourism distribution system. Therefore, the present study aimed to design a smart tourism model in the sports industry.
Methods: The present study is based on the purpose of basic research and is exploratory in terms of data collection. The data collection tool was a semi-structured in-depth interview. The statistical population included university professors who were familiar with the subject of tourism as well as tourism executives, and a targeted sampling method with the snowball technique was used. The collected data were analyzed using open, axial, and selective coding, and the final pattern was extracted.
Results: The final model consists of a set of central categories, causal conditions, necessary contexts, intervening variables, strategies, and consequences of smart tourism for the sports industry.
Conclusion: In general, it can be said that the use of digital tools will bring countless benefits to businesses and activists in the sports tourism industry. Including the development of tourism to reduce reliance on oil and exit the mono-product economy. Also, the sports tourism industry with its unique value chain on the one hand is faced with digitally transformed tourists and on the other hand with basic spaces such as the origin of travel, travel route, tourist destination, and its external environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coding
  • smart
  • Sports Industry
  • Tourism