نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

3 دانشیار - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدل حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی انجام گرفت. پژوهش از نوع توصیفی و از حیث جمع آوری اطلاعات پیمایشی بود. جامعۀ آماری تحقیق را ذینفعان 8 فدراسیون فوتبال، والیبال، بسکتبال، هندبال، کشتی، تکواندو، وزنه‌برداری و جودو تشکیل می‌داد که از میان آنها 305نفر به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. براساس نظر خبرگان شاخص ها در 8 عامل شفافیت و پاسخگویی، مشارکت‌جویی، قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری، مبارزه با فساد، رعایت موزاین اخلاقی، نظارت و کنترل، اثربخشی قرار گرفتند. همچنین، مشخص شد که این عوامل‌ها بر رفتار حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی تأثیر گذارند و مدل ترسیم شده در این خصوص از کیفیت مناسبی برخوردار است (GOF =40/0). علاوه براین، با توجه به میزان ضریب تأثیر هریک از عوامل مشخص شد عامل شفافیت و پاسخگویی دارای بیشترین نقش و مسئولیت-پذیری کمترین نقش در پیش بینی رفتار حکمرانی در فدراسیون های ورزشی است. در نهایت می-توان گفت، این پژوهش یک مدل بومی برای حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی کشور ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Governance model in sport federations: good governance approach

چکیده [English]

Objective of this study was to present a good governance model for sport federations. Methods of this study was a descriptive, in terms of data collection was survey. The Statistical population was stakeholder's football, volleyball, basketball, handball, wrestling, taekwondo, sinker and judo federations. At last, 305 stakeholders were randomly selected as the sample. At last, indicators having appropriate factor loading were stand in 8 Transparency & Accountability, participation, Rule of Law, Responsibility, Control of Corruption, Ethic principal, control & monitoring and Effectiveness. Also, these factors have positive impact on good governance behavior in sport federations and model presented for this study have appropriate quality (GOF= 0.40). Result showed that Transparency & Accountability had most important and Responsibility factors had least important in forecasting behavior of good governance concept in sport federations. Finally, we can say this study presents a local structural equation model for good governance in sport federations of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • approach
  • federation
  • governance
  • model
  • sport