نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: حکمرانی در فدراسیون‌های ورزشی که مسئولیت توسعۀ رشتۀ ورزشی خود و فراهم کردن تسهیلات و امکانات برای رشد ورزشکاران نخبه و حضور در رقابت‌های داخلی و کسب افتخار در میادین بین‌المللی را بر عهده دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پژوهش با هدف ارائة مدل حکمرانی خوب در فدراسیون‌های ورزشی انجام گرفت.
روش پژوهش: پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تحلیلی- توصیفی بود. جامعۀ آماری تحقیق را ذی‌نفعان هشت فدراسیون فوتبال، والیبال، بسکتبال، هندبال، کشتی، تکواندو، وزنه‌برداری و جودو تشکیل می‌داد که از میان آنها 305 نفر به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند.
یافته‌ها: بر اساس نظر خبرگان شاخص‌ها در هشت عامل شفافیت و پاسخگویی، مشارکت‌جویی، قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری، مبارزه با فساد، رعایت موازین اخلاقی، نظارت و کنترل و اثربخشی قرار گرفتند. همچنین مشخص شد که این عوامل بر رفتار حکمرانی خوب در فدراسیون‌های ورزشی تأثیرگذارند و مدل ترسیم‌شده در این خصوص از کیفیت مناسبی برخوردار بود. علاوه‌بر این با توجه به میزان ضریب تأثیر هریک از عوامل مشخص شد عامل شفافیت و پاسخگویی دارای بیشترین نقش و موازین اخلاقی دارای کمترین نقش در پیش‌بینی رفتار حکمرانی در فدراسیون‌های ورزشی است.
نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر یک مدل بومی برای حکمرانی خوب در فدراسیون‌های ورزشی کشور ارائه می‌دهد. برای کسب امتیاز بهتر و ارتقای جایگاه رتبه‌بندی می‌بایست برنامه‌ریزی بلندمدت در جهت بهبود هر یک از شاخص‌های حکمرانی خوب داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Governance Model in Sport Federations: Good Governance Approach

نویسندگان [English]

  • Ghasem Mehrabi
  • Majid Jalali Farahani
  • Seyed Nasrolah Sajadi

Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Governance in sports federations, which are responsible for the development of their sports field and providing facilities and equipment for the development of elite athletes and participating in domestic competitions and gaining honor in international arenas, is of particular importance. The purpose of this study was to provide a good governance model in sports federations.
Methods: In terms of aim the research was applied; and analytical -descriptive in terms of method. The statistical population of the study consisted of 8 stakeholders’ Football, Volleyball, Basketball, Handball, Wrestling, Taekwondo, Weightlifting and Judo federations, which 305 stakeholders were randomly selected as the sample.
Results: According to the experts, the indicators were stand in the eight factors; Transparency & Accountability, participation, Rule of Law, Responsibility, Control of Corruption, Ethic principal, control & monitoring and Effectiveness. Also, it is found that factors have positive effect on behavior of good governance in sport federations and the model designed in this regard has appropriate quality. In addition, with regard to the influence coefficient of each of the factors, it became clear that Transparency & Accountability had highest role and Ethic principal factors had least role in predicting the behavior of governing in sports federations.
Conclusion: The current research presents a local model for good governance in sports federations of the country. In order to get a better score and improve the ranking position, you should have a long-term plan to improve each of the good governance indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accountability
  • Governance
  • Participation
  • Rule of Law
  • Sport Federation
Halab Chi F. (2007). Doping at athletes. Hakim Research Journal.2 (1), 1-12. (In Persian)