نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: حکمرانی در فدراسیون‌های ورزشی که مسئولیت توسعۀ رشتۀ ورزشی خود و فراهم کردن تسهیلات و امکانات برای رشد ورزشکاران نخبه و حضور در رقابت‌های داخلی و کسب افتخار در میادین بین‌المللی را بر عهده دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پژوهش با هدف ارائة مدل حکمرانی خوب در فدراسیون‌های ورزشی انجام گرفت.
روش پژوهش: پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تحلیلی- توصیفی بود. جامعۀ آماری تحقیق را ذی‌نفعان هشت فدراسیون فوتبال، والیبال، بسکتبال، هندبال، کشتی، تکواندو، وزنه‌برداری و جودو تشکیل می‌داد که از میان آنها 305 نفر به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند.
یافته‌ها: بر اساس نظر خبرگان شاخص‌ها در هشت عامل شفافیت و پاسخگویی، مشارکت‌جویی، قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری، مبارزه با فساد، رعایت موازین اخلاقی، نظارت و کنترل و اثربخشی قرار گرفتند. همچنین مشخص شد که این عوامل بر رفتار حکمرانی خوب در فدراسیون‌های ورزشی تأثیرگذارند و مدل ترسیم‌شده در این خصوص از کیفیت مناسبی برخوردار بود. علاوه‌بر این با توجه به میزان ضریب تأثیر هریک از عوامل مشخص شد عامل شفافیت و پاسخگویی دارای بیشترین نقش و موازین اخلاقی دارای کمترین نقش در پیش‌بینی رفتار حکمرانی در فدراسیون‌های ورزشی است.
نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر یک مدل بومی برای حکمرانی خوب در فدراسیون‌های ورزشی کشور ارائه می‌دهد. برای کسب امتیاز بهتر و ارتقای جایگاه رتبه‌بندی می‌بایست برنامه‌ریزی بلندمدت در جهت بهبود هر یک از شاخص‌های حکمرانی خوب داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Governance model in sport federations: good governance approach

نویسندگان [English]

  • Ghasem Mehrabi
  • Majid Jalali Farahani
  • Seyed Nasrolah Sajadi

Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective of this study was to present a good governance model for sport federations. Methods of this study was a descriptive, in terms of data collection was survey. The Statistical population was stakeholder's football, volleyball, basketball, handball, wrestling, taekwondo, sinker and judo federations. At last, 305 stakeholders were randomly selected as the sample. At last, indicators having appropriate factor loading were stand in 8 Transparency & Accountability, participation, Rule of Law, Responsibility, Control of Corruption, Ethic principal, control & monitoring and Effectiveness. Also, these factors have positive impact on good governance behavior in sport federations and model presented for this study have appropriate quality (GOF= 0.40). Result showed that Transparency & Accountability had most important and Responsibility factors had least important in forecasting behavior of good governance concept in sport federations. Finally, we can say this study presents a local structural equation model for good governance in sport federations of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • approach
  • federation
  • governance
  • model
  • sport