نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتة مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکدة تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد، دانشکدة تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

     هدف از این پژوهش بررسی رویکرد مدیران ارشد ورزشی در اجرای نظام برنامه‌ریزی و مدیریت جانشین‌پروری جهت آماده‌سازی نیروهای بااستعداد درون‌سازمانی و جذب نیروهای نخبة برون‌سازمانی برای تصدی سمت‌های کلیدی و راهبردی است. در این پژوهش برای پیاده‌سازی این مهم از مدل ستارۀ هفت‌نقطه‌ای راثول استفاده شد. این پژوهش به لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی-توسعه‌ای است و به لحاظ ماهیت روش، در دستۀ تحقیقات توصیفی قرار می‌گیرد. جامعة آماری مدیران کل ستادی وزارت ورزش و جوانان، معاونان آنها و مدیران کل استانی ادارات ورزش و جوانان به تعداد 58 نفرند که همۀ آنها به‌صورت کل‌شمار برای نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامة کیم است، که دارای ضریب آلفای کرونباخ 829/0% است. روایی این پرسشنامه به قضاوت شش نفر از استادان خبره تأیید شده است. وضعیت هریک از مؤلفه‌ها با به‌کارگیری آزمون تی وابسته بررسی شده است. نتایج حاصل تفـاوت معناداری را بین مؤلفه‌های برنامه‌ریزی و مدیریت جانشین‌پروری (تعیین خط‌مشی، ارزیابی کاندیداها، توسعۀ کاندیداها و ارزیابی سیستم) براساس وضعیت موجـود و مطلـوب در رویکرد مدیران ارشد ورزشی با سطح معناداری 0001/0=P نشان می‌دهد. همچنین بین مؤلفه‌های ارزیابی‌شده، توسعۀ کاندیداها و ارزیابی سیستم جانشین‌پروری در وضعیت موجود، موقعیت پایین‌تری نسبت به دیگر مؤلفه‌ها دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Approach of Senior Managers of Sport in Implementing the System of Succession Planning and Management

نویسندگان [English]

 • Farideh Izadi Shahnani 1
 • Javad Shahlaee 2
 • Habib Honari 3

1 PhD Candidate, Department of Sport Management,, Faculty of Physical education and Sport Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

2 Department of Sport Management,, Faculty of Physical education and Sport Sciences, Allame Tabatabaei University. Tehran , Iran

3 Department of Sport Management,, Faculty of Physical education and Sport Sciences, Allame Tabatabaei University. Tehran , Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the approach of senior management of sport in implementing succession planning and management system for preparing internal talent forces and attracting external elite forces to take strategic positions. In this study, a seven-point Rothwell star model was used to implement. This study is intended as part of applied-development researches and in terms of the nature of the method, it is placed in a descriptive category. The statistical population of this study is senior managers of the Ministry of Sports and Youth, consisted of total managers of the ministry of sports and youth, their deputies and provincial administrators of the Sports Youth Department, 58 people, all of whom were generally selected for the research sample.50 people responded to the questionnaire and a sample of 50 people was considered. The tool used is Kim's questionnaire, which in total had a reliability coefficient of 0.829%, with Cronbach’s alpha and its validity was confirmed by the judgment of 6 professors. The status of each component was investigated using dependent T-test. The results show a significant difference between the components succession planning and management (policy designation, candidate evaluation, candidate development and system evaluation) based on the current and desirable status in the approach of senior managers of physical education with a significant level of 0.0001. Among the evaluated components, candidate development and system evaluation are in a lower position than other components

کلیدواژه‌ها [English]

 • "succession planning and management
 • " "seven-point star model
 • " "ministry of sports and youth
 • " "Kim's questionnaire
 • " "Sport Organizations
 • " "Senior sport management
 • "
 1.  

  1. Rothwell WJ. Effective succession planning: Ensuring leadership continuity and building talent from within: AMACOM Div American Mgmt Assn; 2010.
  2. Muson H, editor Valuing Experience: How to Motivate and Retain Mature Workers: Executive Summary2003: Conference Board.
  3. Garman AN, Glawe J. Succession planning. Consulting Psychology Journal: Practice and Research. 2004;56(2):119.
  4. Rioux SM, Bernthal P. Succession management practices survey report: Development Dimensions International; 1999.
  5. Leibman M, Bruer RA, Maki BR. Succession management: The next generation of succession planning. People and Strategy. 1996;19(3):16.
  6. Byham WC, Smith AB, Paese MJ. Grow your own leaders: How to identify, develop, and retain leadership talent: FT Press; 2002.
  7. Kim Y. Measuring the value of succession planning and managemenet: a qualitative study of US affiliates of foreign multinational companies. 2006:3,21-2,46,121,31-34.
  8. Davoudi SA, Yaghoubi NM. A framework for talent and successor in the higher education system. Human Resource Management Research at Imam Hossein University2018. p. 25.
  9. Umans I, Lybaert N, Steijvers T, Voordeckers W. The influence of transgenerational succession intentions on the succession planning process: The moderating role of high-quality relationships. Journal of Family Business Strategy. 2019.
  10. Fulmer RM, Conger JA. Growing your company's leaders: How great organizations use succession management to sustain competitive advantage: AMACOM Div American Mgmt Assn; 2004.
  11. Taylor T, Doherty A, McGraw P. Managing people in sport organizations: A strategic human resource management perspective: Routledge; 2015.
  12. Vancil RF. Passing the baton: Managing the process of CEO succession: Harvard Business School Pr; 1987.
  13. Kim Y. Measuring the value of succession planning and management: A qualitative study of multinational companies. Performance Improvement Quarterly. 2010;23(2):5-31.
  14. Boyatzis RE. The Competent Manager. New York. Ed. John Wiley & Sons; 1982.
  15. Armstrong M, Taylor S. Armstrong's handbook of human resource management practice: Kogan Page Publishers; 2014.
  16. Amen Ao, Khorshidi AN, Unit AA. Exploring the Pattern of Water Resources Management in Iran. Human Resource Management Research. 2017:21.

  17.