نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد جهرم ، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی.دانشگاه ازاد اسلامی واحد نوراباد ممسنی.نوراباد ممسنی ایران

3 3-استادیارگروه تربیت بدنی، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

4 4- دانشیارگروه تربیت بدنی، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

روش کیفی مورد استفاده در تحقیق حاضر از نوع پدیدارشناسی بر پایه مدل سه شاخگی بود. مشارکت کنندگان در تحقیق حاضر شامل افرادی بودند که در محیط سازمان ورزشی؛ پدیده خطاهای شناختی مدیران را درک کرده اند و این مسأله را تجربه کرده اند. . ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی، از تحلیل موضوعی استفاده گردید. . همان طور که نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد در شاخه ساختاری مفاهیم اصلی شامل قوانین و مقررات، جنبه‌های تصمیم‌گیری، سیستم‌های اقتصادی و سیستم‌های مدیریتی شناسایی گردید. به صورتی که تعداد 21 پیامد ناشی از خطاهای شناختی مدیران در سازمان‌های ورزشی در شاخه ساختاری شناسایی گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد در شاخه محتوایی مفاهیم اصلی شامل جنبه‌های انگیزشی، جنبه‌های رفتاری، جنبه‌های روانی و ضعف محتوایی شناسایی گردید. به صورتی که تعداد 16 پیامد ناشی از خطاهای شناختی مدیران در سازمان‌های ورزشی در شاخه محتوایی شناسایی گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد در شاخه زمینه‌ای مفاهیم اصلی شامل جنبه‌های محیطی، جنبه‌های فرهنگی و جنبه‌های ارزشی شناسایی گردید. به صورتی که تعداد 12 پیامد ناشی از خطاهای شناختی مدیران در سازمان‌های ورزشی در شاخه زمینه‌ای شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phenomenological analysis of the consequences of cognitive errors of sports managers using a three-pronged model

نویسندگان [English]

  • Ali Ghorban Rostami 1
  • omid safari 2
  • kamelia abdi 3
  • ahmad turkfar 4

1 1- Ph.D. Student of Sport Management, , Jahrom Branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran

2 2- Assistant Professor of Physical Education, Islamic Azad University, Noorabad Mamasani Branch, Noorabad Mamasani, Iran

3 3- Assistant Professor, Department of Physical Education, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

4 4- Associate Professor Department of Physical Education, College of Arts and Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The qualitative method used in the present study was phenomenological based on the three-pronged model. Participants in the present study included individuals in the sports organization environment; Managers have understood the phenomenon of cognitive . The data collection tool in the present study was a semi-structured interview. In order to analyze the qualitative data, thematic analysis was used. . As the results of the present study show, in the structural branch, the main concepts including rules and regulations, decision-making aspects, economic systems and management systems were identified. In a way that 21 consequences due to cognitive errors of managers in sports organizations were identified in the structural branch. The results of the present study show that in the content branch, the main concepts including motivational aspects, behavioral aspects, psychological aspects and content weakness were identified. In a way that 16 consequences due to cognitive errors of managers in sports organizations were identified in the content branch. The results of the present study show that the main concepts including environmental aspects, cultural aspects and value aspects were identified in the field. In a way that 12 consequences due to cognitive errors of managers in sports organizations were identified in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive error
  • sports managers
  • human resources
  • environment
  • sports organization
  • management