نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران، تهران.

2 دکترا مدیریت ورزشی از دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

اعتیادبه‌ورزش پدیده مهمی است که جدیداً در بین دختران و زنان‌ایرانی شیوع پیدا کرده است. ازهمین‌رو هدف تحقیق حاضر مطالعه کیفی اعتیادبه‌ورزش در بین زنان‌ایرانی باتوجه‌به جنبه‌های مدیریتی-زیستی-روانی بود. روش‌تحقیق گرندد تئوری، رویکرد نظامند بود. روش‌نمونه‌گیری از نوع نمونه‌گیری‌نظری بود. روش تحلیل‌داده‌ها، «پرسش» و «مقایسه» مستمر بود. بعد از انجام 159 مصاحبه در طول یک سال و بررسی متون‎تخصصی مختلف؛ اشباع‌نظری حاصل شد. یافته‌ها نشان‎داد چهار مقوله اصلی در رابطه با اعتیادبه‌ورزش زنانی ایرانی وجود دارد که عبارتند از: (1) سوق‌دهنده‌های‌اولیه، (2) انگیزه‌های‌شخصی، (3) فعالیت‌بدنی، (4) فواید. یافته‌ها نشان‌داد سه سطح از انگیزه‌های‌شخصی وجود دارند. سوق‌دهنده‌های‌اولیه محرک انگیزه‌های‌اولیه هستند و انگیزه‌های شخصی زنی که به طور مستمر فعالیت‌بدنی دارد و فواید زیستی-روانی-اجتماعی را شخصاً تجربه می‎کند به مرور زمان تعدیل و درونی‎تر می‌شود و نهایتاً به سطح سوم می‎رسد. باتوجه‌به فواید زیستی-روانی-اجتماعی فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی؛ مدیران ورزشی باید اعتیادبه‌ورزش را همچون «تعهدات مذهبی» مثبت پندارند و به دنبال شیوع و توسعه آن در بین زنان‌ایرانی باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A qualitative study of exercise addiction among Iranian women

نویسندگان [English]

  • Mostafa Teymourian 1
  • Rahim Khosromanesh 2

1 PhD in Sports Physiology, Shahid Beheshti University, Iran, Tehran.

2 PhD of Sports Management. Faculty of Management and Accounting. Farabi Campus.Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Exercise addiction is an important phenomenon that has recently spread among Iranian girls and women. Therefore, the aim of this study was to qualitatively study exercise addiction among Iranian women with regard to managerial-biological-psychological aspects. Research methodology was grounded theory, systematic approach. The sampling method was theoretical sampling. The method of data analysis was continuous "questioning" and "comparison". After conducting 159 interviews during one year and reviewing literature; saturation was obtained. The findings showed that there are four main categories related to Iranian women's exercise addiction, which are: (1) primary drivers, (2) personal motivations, (3) physical activity & (4) benefits. The findings indicate that there are three levels of personal motivation. Primary drivers are primary stimuli of personal motivations. The personal motivations of a woman who is constantly physically active and personally experiences the bio-psycho-social benefits become more internalized over time, and finally it reaches the third level. Considering the biological-psychological-social benefits of Iranian-Iranian women's physical activity; Sports managers should consider exercise addiction as a positive "religious addiction", and seek its prevalence and development among Iranian women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise Addiction
  • Positive Addiction
  • Happiness
  • Refreshing
  • Intrinsic Motivation