نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز و دانشگاه تهران

2 مدیریت ورزشی و دروس عمومی، دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

الگوی روند مصارف ورزشی از مهمترین رویکردهای جامعه به استانداردهای زندگی و سلامت محسوب می‌شود؛ که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و به دلیل ماهیت موضوع جمع آوری اطلاعات مربوط به هزینه های ورزشی خانوار در 7 گروه، به شکل اسنادی، طی 15 سال فوق از مرکز آمار و بانک مرکزی ایران صورت گرفت. داده ها ابتدا با استفاده از آمار توصیفی خلاصه و سپس با استفاده از روش های اقتصاد سنجی، تغییرات نسبی و واقعی و سپس با از بین بردن آثار تورم، رشد نسبی و واقعی آن محاسبه گردید. همچنین از آزمون کلموگروف- اسمیرنف، t همبسته و t مستقل در سطح معنی‌داری 05/0= α استفاده شد. نتایج نشان داد که هزینه های ورزشی خانوار در سال 1395، نسبت به سال 1380 حدود 95 درصد رشد واقعی داشته است. سرانه ورزشی خانوار شهری در سال 1395 به طور معنی داری نسبت به سال 1380 دارای کاهش و رشد منفی ولی سرانه ورزشی خانوار روستایی افزایش و دارای رشد مثبت بوده است. عدم مشارکت ورزشی قابل چشمگیر در ایران، افزایش تورم، جابجایی سهم هزینه های مهم برای خانوار و افزایش نرخ شهرنشینی می‌توانند عوامل اثر گذار بر نتایج حاصله باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating about the pattern of sports consumption of urban and rural households in Iran: 2001 to 2016

نویسندگان [English]

  • Fariba Askarian 1
  • farnaz fakhri 2

1 university of Tabriz and university of Tehran

2 faculty of sports,Arak university, Arak, Iran

چکیده [English]

One of the most important approaches of society to living and health standards is Investigating the consumption pattern and the trend of changes in household sports consumption. This study was descriptive-analytical and due to the nature of the issue, data collection on household sports expenditures in 7 groups and using the documents, during 15 years from the Statistics Center and Central Bank of Iran, was done. The data are obtained, the first using descriptive statistics, it was summarized using tables and graphs; and then with econometric methods, relative and real changes and then according to the price index in the above years and to eliminate the effects of inflation, its relative and real growth was calculated. Also, the Kolmogorov Smirnov test, paired t-test, and independent t-test was used at α = 0.05 with SPSS. The results show that household sports expenditures in 2016 compared to 2001 had 95% real growth. Of the total sports expenditures, about 61% were related to urban households and the rest to rural households. Urban household per capita in 2016 had a significant decrease and negative growth but rural household sports per capita increased and had positive growth. Lack of significant sports participation in Iran, increasing inflation shifting the share of important expenses for households, and increasing urbanization rates can be factors affecting the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption Pattern"؛ Household"؛ Sports Expenditures
  • "؛ "؛ Sports Industry"؛
  • "؛ Trend of Change"