نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، ایران

چکیده

مقدمه: الگوی روند مصارف ورزشی از مهم‌ترین رویکردهای جامعه به استانداردهای زندگی و سلامت محسوب می‌شود که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.
روش پژوهش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است و به‌دلیل ماهیت موضوع، جمع‌آوری اطلاعات مربوط به هزینه‌های ورزشی خانوار در هفت گروه، به شکل اسنادی، طی 16 سال مذکور از مرکز آمار و بانک مرکزی ایران صورت گرفت. داده‌ها ابتدا با استفاده از آمار توصیفی خلاصه و سپس با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی، تغییرات نسبی و واقعی و سپس با از بین بردن آثار تورم، رشد نسبی و واقعی آن محاسبه شد. همچنین از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، t همبسته و t مستقل در سطح معناداری 05/0= α استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که هزینه‌های ورزشی خانوار در سال 1395، نسبت به سال 1380 حدود 95 درصد رشد واقعی داشته است. سرانۀ ورزشی خانوار شهری در سال 1395 به‌طور معناداری نسبت به سال 1380 دارای کاهش و رشد منفی، ولی سرانۀ ورزشی خانوار روستایی افزایش و دارای رشد مثبت بوده است.
نتیجه‌گیری: عدم مشارکت ورزشی چشمگیر در ایران، افزایش تورم، جابه‌جایی سهم هزینه‌های مهم برای خانوار و افزایش نرخ شهرنشینی می‌توانند عوامل اثرگذار بر نتایج حاصله باشند. در این زمینه کنترل تورم افسارگسیخته، فرهنگ‌سازی و ایجاد یارانه‌های ورزشی برای استفاده از اماکن ورزشی، در مشارکت ورزشی و به‌تبع آن هزینه‌های هرچه بیشتر مردم در ورزش، که به رشد اقتصادی صنعت ورزش نیز می‌انجامد، راهگشا خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Sports Consumption Pattern of Urban and Rural Households in Iran: 2001 to 2016

نویسندگان [English]

  • Fariba Askarian 1
  • Farnaz Fakhri 2

1 , Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran

چکیده [English]

Introduction: One of the most important approaches of society to living and health standards is Investigating the consumption pattern and the trend of changes in household sports consumption.
Methods: This study was descriptive-analytical and due to the nature of the issue, data collection on household sports expenditures was done in 7 groups using a16- year period documents taken from the Statistics Center and Central Bank of Iran websites. At first the data were obtained using descriptive statistics; then, they were summarized using tables and graphs; and then, with econometric methods, relative and real changes were calculated according to the price index in the above years. Finally, to eliminate the effects of inflation, its relative and real growth was calculated. Also, the Kolmogorov Smirnov test, paired t-test, and independent t-test was used at α = 0.05 with SPSS.
Results: The results show that household sports expenditures in 2016 compared to 2001 had 95% real growth. Of the total sports expenditures, about 61% were related to urban households and the rest to rural households. Urban household per capita in 2016 had a significant decrease and negative growth but rural household sports per capita increased and had positive growth.
Conclusion: Lack of significant sports participation in Iran, increasing inflation shifting the share of important expenses for households, and increasing urbanization rates can be factors affecting the results. Unbridled inflation control, creating a culture and sports subsidies for sports facilities, can be a way in this direction in sports participation and consequently the expenses of more and more people in sports, which also leads to the economic growth of the sports industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption Pattern
  • Household
  • Sports Expenditures
  • Trend of Change
Downward, P., & Rasciute, S. (2010). The relative demands for sports and leisure in England. European sport management quarterly, 10(2), 189-214.
Thibaut, E., Eakins, J., Vos, S., & Scheerder, J. (2017). Time and money expenditure in sports participation: The role of income in consuming the most practiced sports activities in Flanders. Sport Management Review, 20(5), 455-467.