نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی

2 دانشیار دانشکده حرکت انسانی و علوم تغذیه، هیات علمی گروه علوم رفتاری و سلامتی برزبین استرالیا

چکیده

پژوهش حاضر باهدف طراحی و تدوین منشور مسئولیت اجتماعی سازمان‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ترکیبی اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید و مدیران منتخب سازمان‌های ورزشی (18 نفر) و در بخش کمی شامل اساتید مدیران سازمان‌های ورزشی (110 نفر) بود. برای جمع‌آوری اطلاعات در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از بخش کیفی استفاده شد که به دو بخش کلی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و سؤال‌های آن تقسیم گردید. این پرسشنامه شامل 30 گویه و در قالب 8 مؤلفه‌ اصلی به‌صورت پنج گزینه‌ای لیکرت (کاملاً موافقم، 5 امتیاز تا کاملاً مخالفم، 1 امتیاز) می‌باشد. از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Smart- PLS برای تحلیل یافته‌ها استفاده شد. نتایج تحلیل مصاحبه‌ها نشان داد که 30 کد مفهومی، 8 مقوله (کد محوری) اقتصادی، قانونی، داوطلبانه، اخلاقی، زیست‌محیطی، آموزشی، سلامت فردی و اجتماعی و مدیریت مصرف انرژی از مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی سازمان‌های ورزشی می‌باشند. در انتها، منشور مسئولیت اجتماعی سازمان‌های ورزشی طراحی شد. به سازمان‌های ورزشی کشور پیشنهاد می‌گردد از منشور مسئولیت اجتماعی پژوهش حاضر، به‌منظور توسعه مسئولیت اجتماعی سازمان خود استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and compiling a social responsibility charter for sports organizations in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Zargar 1
  • Steven Rynne 2

1 Associate Professor of sport management, University of Islamic Azad University South Tehran Branch, Assistant Professor of Sport Management

2 Associate Professor, School of Human Movement and Nutrition, Faculty of Behavioral Sciences and Health, Barzbin, Australia

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of designing and compiling a social responsibility charter for sports organizations in the Islamic Republic of Iran with a combined approach. In terms of applied purpose, the present study was a research method mixed with a sequential exploratory type and a survey collection method. The statistical population in the qualitative part included professors and selected managers of sports organizations (18 people) and in the quantitative part included professors of managers of sports organizations (110 people). To collect information in a quantitative part, a researcher-made questionnaire based on the qualitative part was used, which was divided into two general parts: demographic characteristics and its questions. This questionnaire consists of 30 items and in the form of 8 main components in the form of five Likert options (strongly agree, 5 points to strongly disagree, 1 point). The method of structural equations using Smart-PLS software was used to analyze the findings. The results of the analysis of the interviews showed that 30 concept codes, 8 categories (core code) economic, legal, voluntary, ethical, environmental, Education, personal and social health and energy consumption management are components of social responsibility of sports organizations. Finally, the Charter of Social Responsibility of sports organizations was designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Charter
  • Regulations
  • Designing
  • Sports Organization
  • Iran