نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش شناسایی و مدلسازی ساختاری تفسیری توانمندسازی منابع انسانی مبتنی بر سواد دیجیتالی در ادارات کل ورزش و جوانان با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوة گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های میدانی بود. جامعة آماری پژوهش شامل استادان دانشگاهی آگاه به مقولۀ فناوری اطلاعات، پژوهشگران حوزۀ رسانه و فناوری در رشتۀ مدیریت ورزشی و مدیران ادارۀ کل ورزش و جوانان منتخب کشور با تحصیلات مرتبط در رشته‌های مدیریت بودند. با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی‌دهندگان کلیدی (12 نفر) برای شناسایی چارچوب مدل سواد دیجیتالی مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در ادارات کل ورزش و جوانان انتخاب‌ شدهند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که عوامل درک نیاز به اطلاعات، یادگیری نحوۀ استفاده از اطلاعات و یافتن اطلاعات دارای قدرت نفوذ زیاد و وابستگی کم هستند، عوامل دسته‌بندی اطلاعات، به‌کارگیری اطلاعات و ارزیابی اطلاعات دارای قدرت نفوذ کم و وابستگی زیادند.
نتیجه‌گیری: بنابراین چارچوب پیشنهادی سواد دیجیتالی مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در ادارات کل ورزش و جوانان، راهنمای مناسبی برای افزایش توانمندسازی کارکنان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Interpretive Structural Model for Empowering Human Resources based on Digital Literacy in the General Departments of Sports and Youth of Iran

نویسندگان [English]

  • Farnaz Foroutan 1
  • Esmaeil Sharifian 2
  • Kourosh Ghahreman Tabrizi 2
  • Mohsen Manochehri Nezhad 3

1 Department of Sport Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

2 Department of Sport Management, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

3 Department of Physical Education and Sport scince, Farhangiyan University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to identify and model digital literacy effectiveness on human resource empowerment in general departments of Sports and Youth with an interpretive structural modeling approach.
Methods: The current research was a field research in terms of its practical purpose and in terms of the method of data collection. Considering the main goal, the research method was qualitative method (theme analysis). Two methods of open and central coding were used in the analysis of the conducted interviews and 30 open codes were identified in the form of 6 central codes. The statistical population in this research includes university professors who are knowledgeable about information technology, media and technology researchers in the field of sports management, and directors of the General Directorate of Sports, and selected youths of the country who had relevant education in management fields. Using the purposeful sampling method and the theoretical saturation technique, key informants (12 people) were selected to identify the framework of the human resources empowerment model based on digital literacy in the general administrations of sports and youth, and semi-structured interviews with them (Focal groups) was carried out.
Results: Research has shown that the factors of understanding the need for information, learning how to use information and finding information have high influence and low dependence; factors of information classification, use of information and evaluation of information have low influence and high dependence.
Conclusion: Therefore, the proposed digital literacy framework for human resource empowerment in the General Directorate of Sports and Youth is a good guide to increase staff empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information management
  • Information retrieval
  • Information search
  • Information utilization
  • Model