نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 دانشیاردانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و مدل‌سازی سواد دیجیتالی مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در ادارات کل ورزش و جوانان با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوة گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های میدانی بود. جامعة آماری در این پژوهش شامل اساتید دانشگاهی آگاه به مقوله فناوری اطلاعات، پژوهشگران حوزه رسانه و فناوری در رشته مدیریت ورزشی و مدیران اداره کل ورزش و جوانان منتخب کشور که درازای تحصیلات مرتبط در رشته‌های مدیریت بودند. با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی‌دهنده‌گان کلیدی (12 نفر) برای شناسایی چارچوب مدل سواد دیجیتالی مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در ادارات کل ورزش و جوانان انتخاب‌شده‌اند. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل درک نیاز به اطلاعات، یادگیری نحوه استفاده از اطلاعات و یافتن اطلاعات دارای قدرت نفوذ زیاد و وابستگی کم می‌باشند، عوامل دسته‌بندی اطلاعات، به‌کارگیری اطلاعات و ارزیابی اطلاعات دارای قدرت نفوذ کم و وابستگی زیاد می‌باشند؛ بنابراین چارچوب پیشنهادی سواد دیجیتالی مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در ادارات کل ورزش و جوانان، راهنمای مناسبی برای افزایش توانمندسازی کارکنان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an interpretive structural model of digital literacy affecting the empowerment of human resources in the general departments of sports and youth of the country

نویسندگان [English]

  • Farnaz foroutan 1
  • Esmaeil Sharifian 2
  • Kourosh Ghahreman Tabrizi 2
  • Mohsen Manochehri Nezhad 3

1 Ph.D. Student in Sport Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

2 Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

3 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport scince, Farhangiyan University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and model digital literacy effective on human resource empowerment in general departments of sports and youth with an interpretive structural modeling approach. The present study in terms of purpose Applied In terms of how data is collected it was a type of field research. The statistical population in this study included university professors aware of the category of information technology, researchers in the field of media and technology in the field of sports management and managers of the General Directorate of Sports and selected youth who had relevant education in management. Using purposive sampling method and theoretical saturation technique, key informants (12 people) were selected to identify the framework of digital literacy model affecting human resource empowerment in the general departments of sports and youth and half interviewed them.Research has shown that the factors of understanding the need for information, learning how to use information and finding information have high influence and low dependence, factors of information classification, use of information and evaluation of information have low influence and high dependence. Therefore, the proposed digital literacy framework for human resource empowerment in the General Directorate of Sports and Youth is a good guide to increase staff empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information search
  • Information management
  • Model
  • Information utilization
  • Information retrieval