نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

قدر‌مطلق تعاریف قدرت، به معنای توانایی نفوذ بر دیگران برای تغییر رفتار آنان و رسیدن به مطلوب بوده و بر این اساس، یکی از عناصر اساسی در اندیشه سیاسی و سیاست بین‌المللی به‌شمار می‌رود. به ویژه در عصر کنونی و در پرتو انقلاب ارتباطات، دگرگونی‌هایی در مفهوم آن پدیدار شده که طرح قدرت‌ هوشمند، بیانگر چنین تحولی است، از این رو محققین برآن‌اند که با شناسایی مولفههای قدرت‌هوشمند در ورزش، نگاه سنتی و صرفا نرم از ورزش را تغییر داده و در نهایت مولفه‌های بدست آمده را اولویت‌بندی کند. پارادایم پژوهش حاضر پراگماتیسم می‌باشد و رویکرد آن ترکیبی است که در مرحله اول به صورت کیفی و اکتشافی و مرحله دوم توصیفی_پیمایشی می‌باشد. جامعه تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان و متخصصان مدیریت ورزشی و علوم سیاسی بود. یافته‌های پژوهش حاکی از وجود 6 مولفه اصلی بود که به ترتیب وزن عبارتند از: 1. رویدادی2. سلبی 3. اقتصادی 4. انسانی 5. ایدئولوژیک 6. علمی . باید افزود که در نهایت این 6 مولفه به 34 زیرمولفه تقسیم می‌شوند .د

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the component of Smart Power in Sport

نویسندگان [English]

  • farzad ghafouri 1
  • Saman Mehri 2

1 Assistant Professor, Sport Management Dept., Faculty of physical education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Department of Sport Management, Faculty of physical education & sport sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In the current era and in the light of the communication revolution, there have been changes in the concept of power that the design of Smart Power indicates such a change, so researchers believe that by identifying the components of Smart Power in sport, the traditional and purely soft prospective of sport can be changed and finally they aim to rank the obtained components. The study paradigm is pragmatism and its approach is a combination that in the first stage is qualitative and exploratory and the second stage is descriptive-survey. Using purposive sampling method in the first stage, 15 participants including sports management and political science experts were interviewed and the collected data were analyzed with MAXQAD 2020 software. Results in the exploratory phase revealed 6 main components including Events, Deprivation, Economic, Human, Ideological, and Scientific. In the second phase, to rank the identified factors, the questionnaires were distributed among 18 experts in both sports management and political science fully acquainted with the subject and then the results were analyzed in the AHP software showing that the results of the ranking in order of weight are Events, Deprivation, Economic, Human, Ideological, and Scientific. Consequently, it turned out that in addition to the purely soft and beautiful scenes in sports, history has also witnessed tough saber-rattling in the smart power perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Power
  • Sanctions
  • Soft
  • Political Sports
  • Diplomacy