نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در عصر کنونی، دگرگونی‌هایی در مفهوم قدرت پدیدار شده که قدرت هوشمند، بیانگر چنین تحولی است، ازاین‌رو محققان بر آن‌اند که با شناسایی مؤلفه‌های قدرت هوشمند در ورزش، نگاه سنتی و صرفاً نرم از ورزش را تغییر دهند و در نهایت مؤلفه‌های به‌دست‌آمده را رتبه‌بندی کنند.
روش پژوهش: پارادایم پژوهش حاضر پراگماتیسم و رویکرد آن ترکیبی است که در مرحلۀ اول به‌صورت کیفی و اکتشافی و مرحلۀ دوم توصیفی-پیمایشی است. در این زمینه با روش نمونه‌گیری هدفمند با 15 شرکت‌کننده اعم از متخصصان مدیریت ورزشی و علوم سیاسی مصاحبه انجام گرفت و داده‌های جمع‌آوری‌شده با نرم‌افزار مکس کیودی نسخۀ 2020 تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج حاکی از وجود شش مؤلفۀ اصلی شامل رویدادی، سلبی، اقتصادی، انسانی، ایدئولوژیک و علمی است. در مرحلۀ بعدی برای رتبه‌بندی 18 خبرۀ آشنا با دو حوزۀ مدیریت ورزشی و علوم سیاسی پرسشنامه را تکمیل کردند. داده‌ها با نرم‌افزار AHP تحلیل شد. نتایج رتبه‌بندی به‌ترتیب وزن عبارت‌اند از: 1. رویدادی، 2. سلبی، 3. اقتصادی، 4. انسانی، 5. ایدئولوژیک و 6. علمی.
نتیجه‌گیری: علاوه‌بر صحنه‌های نرم و زیبا در ورزش، تاریخ شاهد قدرت‌نمایی‌های سختی نیز در پنجرۀ قدرت هوشمند بوده است. در این زمینه پیشنهاد می‌شود ایران با قابلیت‌های موجود و همکاری با نهادهای داخلی و بین‌المللی و ملاحظۀ حقوق و روابط بین‌الملل، قدم در راه قدرت هوشمند در ورزش بگذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the component of Smart Power in Sport

نویسندگان [English]

  • Saman Mehri
  • Farzad Ghafouri

Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the current era and in the light of the communication revolution, there have been changes in the concept of power that the design of Smart Power indicates such a change, so researchers believe that by identifying the components of Smart Power in sport, the traditional and purely soft prospective of sport can be changed and finally they aim to rank the obtained components. The study paradigm is pragmatism and its approach is a combination that in the first stage is qualitative and exploratory and the second stage is descriptive-survey. Using purposive sampling method in the first stage, 15 participants including sports management and political science experts were interviewed and the collected data were analyzed with MAXQAD 2020 software. Results in the exploratory phase revealed 6 main components including Events, Deprivation, Economic, Human, Ideological, and Scientific. In the second phase, to rank the identified factors, the questionnaires were distributed among 18 experts in both sports management and political science fully acquainted with the subject and then the results were analyzed in the AHP software showing that the results of the ranking in order of weight are Events, Deprivation, Economic, Human, Ideological, and Scientific. Consequently, it turned out that in addition to the purely soft and beautiful scenes in sports, history has also witnessed tough saber-rattling in the smart power perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Power
  • Sanctions
  • Soft
  • Political Sports
  • Diplomacy