نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی آسیب‌‌شناسی مدیریت استراتژیک ورزش ژیمناستیک ایران بود. روش این پژوهش کیفی و از نوع نظریه داده‌بنیاد رهیافت نظام‌مند بود. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان ورزش ژیمناستیک تشکیل می‌دادند که براساس اشباع نظری و نمونه-گیری هدفمند 28 نفر از آن‌ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه-ساختاریافته بود. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ صوری و محتوایی، یافته‌ها به ﻣصاحبهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ و پس از مطالعه نظریه، نظرات آن‌ها اﻋﻤﺎل گردید. روش بررسی پایایی، روش بازآزمون بود. میانگین میزان توافق درون‌موضوعی 83/0 گزارش شد. برای تحلیل داده‌ها از رویکرد سیستماتیک؛ سه‌مرحله اصلی کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان‌داد مقوله‌های شرایط علّی (ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی، اطلاع‌رسانی، تعدد سلایق و...)، عوامل زمینه‌ای (نبود نظام جانشین پروری، مسائل ساختاری و فرهنگی، ضعف مالی و امکانات)، عوامل مداخله‌گر (مسائل رفتاری، سیاست‌ورزی منفی، تعارضات سیاسی و...)، اقدامات و راهبردها (کاربست مدیریت مشارکتی، مدیریت استعداد، پایش برنامه‌ها، دانش‌افزایی، جبران‌خدمات و...) و پیامدها (تحقق اهداف، توسعه ژیمناستیک، افزایش همدلی سازمانی و...) بود. براساس نتایج تحقیق استنباط می‌شود که رشد، توسعه و بالندگی ژیمناستیک تابع مدیریت استراتژیک است که نوعی فرآیند محسوب می‌شود، لذا توجه به پیشران‌ها و ورودی‌های این فراگرد در تبیین کارایی برنامه‌های استراتژیک ورزش ژیمناستیک می‌تواند موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of the Strategic Management of the Iran's Gymnastic Sport

نویسندگان [English]

  • davood nasr esfahani 1
  • Borzoo badri foolad 2

1 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

2 M.Sc. Student, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to present the pathology model of strategic management of Iranian gymnastics. The method of this research was qualitative and grounded theory based on a systematic approach. The statistical population of this study consisted of gymnastics expertise, 28 of whom were selected based on theoretical saturation and purposefully sampling. The data collection tool was a semi-structured interview. To check the face and content validity, the findings were presented to the interviewer and after studying the theory, their opinions was applied. The method of reliability assessment was the retest method. The average rate of internal agreement was 0.83. To analyze data from the three main stages of open, axial and selective coding were used. The results showed the categories of causal conditions (management and planning weakness, information, multiple tastes), contextual conditions (lack of succession system, structural and cultural issues, financial and facilities weakness), Intervening conditions (behavioral issues, negative policy-making, political conflicts), actions and strategies (participative management, talent management, plans monitoring, education, service compensation) and consequences (achievement of goals, gymnastic development, increase of organizational empathy). Based on the results, it’s inferred that the growth, development and maturity of gymnastics is a dependent on strategic management, so paying attention to the drivers and inputs of this process in explaining the effectiveness of strategic gymnastics programs can be effective

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gymnastics Development
  • Pathology
  • Strategic Management
  • Strategic Planning
  • Strategic Thinking