نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت و رزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: موفقیت هر سازمانی به تخصیص و به‌کارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، منابع مالی، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان بستگی دارد. از میان عوامل تولید، بی‌شک نیروی انسانی، اساسی‌ترین عامل است.
روش پژوهش: تحقیق پیش رو با هدف کلی طراحی الگوی توانمندی و صلاحیت حرفه‌ای داوران تکواندو انجام گرفت. روش پژوهش حاضر آمیخته است. جامعۀ آماری شامل داوران بین‌المللی، مدیران فدراسیون و ورزشکاران خبرۀ این رشته بود. در بخش کیفی نمونه‌گیری با روش هدفمند و تکنیک گلوله‌برفی انجام گرفت و در بخش کمی نیز حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به‌دست آمد و نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌ای صورت پذیرفت. ابزار اندازه‌گیری پژوهش مصاحبه و پرسشنامه بود. از نتایج مصاحبه‌‌ها برای ساخت پرسشنامه استفاده شد.
یافته‌ها: به‌منظور شناسایی و تبیین عوامل علی، زمینه‌ای و مداخله‌گر، شناسایی ابعاد پدیدۀ محوری، تبیین راهبردهای مؤثر و شناسایی پیامدهای صلاحیت حرفه‌ای داوران تکواندو و در نهایت طرحی الگوی صلاحیت حرفه‌ای داوران تکواندو از نظریۀ داده‌بنیاد استفاده شد و الگوی تحقیق به کمک نرم‌افزار Smart PLS و نرم‌افزار مکس کیودا طراحی شد.
نتیجه‌گیری: با تبعیت از این الگو، مدیران و سایر دست‌اندرکاران فدراسیون تکواندوی جمهوری اسلامی ایران و هیأت‌های تابعه می‌توانند با توجه ویژه به مقولات و شاخص‌های بیان‌شده در الگو، زمینه‌ها و بسترهای ارتقای وضعیت شایستگی‌های داوران این رشته را مهیا سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Empowerment and Professional Competence of Taekwondo Referees

نویسندگان [English]

  • Zahra Shahbaznezhad
  • Zahra Hahi Anzehaie
  • Farideh aAshraf Ganjoui

Department of sport management,, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The success of any organization depends on the proper allocation and use of tools, equipment, financial resources, raw materials and human resources of that organization. Among the factors of production, manpower is undoubtedly the most basic one.
Methods: The present study was conducted with the general aim of designing a model of competence and professional competence of Taekwondo referees. The present research method is mixed. The statistical population included international referees, federation managers and professional athletes. In the qualitative part, the sampling was performed by purposive method and snowball technique and in the quantitative part, the sample size was obtained using Morgan table and sampling was done by stratified random method. The research measurement tools were interviews and questionnaires. The results of the interviews were used to construct a questionnaire.
Results: In order to identify and explain causal, contextual and intervening factors; identify the dimensions of the axial phenomenon; explain effective strategies and identify the consequences of Taekwondo  referees' professional competence and finally designing a Taekwondo  referees' professional competency model, the data theory of the foundation was used and the research model was designed using SMART PLS software and MAXQDA software to follow this model.
Conclusion: Managers and other stakeholders of the Islamic Republic Taekwondo Federation of Iran and its affiliated delegations can provide special attention to the categories and indicators expressed in the model, fields and contexts for improving the qualifications of referees in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taekwondo
  • Referees
  • Competence
  • Eligibility
  • Professional