نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی. بزرگراه امام علی(ع). بلوار ارتش. خیابان شهید سوهانی. مجتمع امام علی

2 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

تحقیق پیش رو با هدف کلی طرحی الگوی صلاحیت حرفه ای داوران تکواندو انجام گرفت. روش پژوهش حاضر روش آمیخته است. جامعه آماری شامل داوران بین المللی، مدیران فدراسیون و ورزشکاران خبره این رشته بود. در بخش کیفی نمونه گیری با روش هدفمند و تکنیک گلوله برفی انجام شد و در بخش کمی نیز حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به دست آمده و نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای صورت پذیرفت. ابزار اندازه گیری پژوهش مصاحبه و پرسشنامه بود. از نتایج مصاحبه ها برای ساخت پرسشنامه استفاده شد. به منظور شناسایی و تبیین عوامل علی، زمینه ای و مداخله گر؛ شناسایی ابعاد پدیده محوری؛ تبیین راهبردهای موثر و شناسایی پیامد های صلاحیت حرفه ای داوران تکواندو و در نهایت طرحی الگوی صلاحیت حرفه ای داوران تکواندو از نظریه داده بنیاد استفاده شد و الگوی تحقیق به کمک نرم افزار Smart PLS نسخه 3 طراحی شد تا با تبعیت از این مدل، مدیران و سایر دست اندرکاران فدراسیون تکواندوی جموری اسلامی ایران و هیات های تابعه بتوانند با توجه ویژه به مقولات و شاخص های بیان شده در مدل، زمینه ها و بسترهای ارتقای وضعیت شایستگی های داوران این رشته را مهیا سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model for empowerment and professional competence of Taekwondo referees

نویسندگان [English]

  • zahra shahbaznezhad 1
  • Zahra Hahi Anzehaie 2
  • farideh ashraf ganjoui 3

1 Faculty of physical education. Emam ali complex. sohani str. Artesh Blvd . Emam Ali (RIP) High Way

2 Physical Education Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the general aim of designing a model for the professional competence of Taekwondo referees. The present research method is a mixed method. The statistical population included international referees, federation managers and professional athletes. In the qualitative part, sampling was performed by purposive method and snowball technique and in the quantitative part, the sample size was obtained using Morgan table and sampling was done by stratified random method. The research measurement tools were interviews and questionnaires. The results of the interviews were used to construct a questionnaire. In order to identify and explain causal, contextual and intervening factors; Identify the dimensions of the axial phenomenon; Explaining effective strategies and identifying the consequences of Taekwondo referees 'professional competence and finally designing a Taekwondo referees' professional competency model, the data theory of the foundation was used and the research model was designed using Smart PLS software version 3 to follow this model, managers and Other stakeholders of the Islamic Republic of Iran Taekwondo Federation and its affiliated delegations can provide special attention to the categories and indicators expressed in the model, the fields and contexts for improving the status of competitors in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taekwondo
  • Referees
  • Competence
  • eligibility
  • Professional