نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار / دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

این پژوهش به طراحی مدل توسعه‌ گردشگری قهرمانی‌پرور در فدراسیون کشتی پرداخت. نمونه آماری در بخش کیفی شامل تمام صاحب‌نظران حوزه گردشگری ورزشی و مربیان نخبه‌ کشتی بود و در بخش کمّی شامل تمامی مربیان کشتی با درجه ممتاز فدراسیون کشتی بود. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بر پایه مصاحبه بود.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار (MAXQDA) و Smart pls(3)استفاده شد.یافته‌های این تحقیق نشان داد که عوامل مرتبط با مدل توسعه توریسم ورزشی مرتبط با حوزه قهرمانی در فدراسیون کشتی کشور در قالب 28 مقوله و 136 کد مفهومی مشخص شد و در ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به صورت موجبات علّی (5 مقوله و 34 مفهوم)، مقوله اصلی و محوری: کسب وکارهای ورزشی مستمر (3 مقوله و 10 مفهوم)، راهبردها (3 مقوله و 12 مفهوم)، شرایط زمینه‌ای (9 مقوله و 38 مفهوم)، ‌شرایط مداخله‌گر یا میانجی (4 مقوله و 28 مفهوم) و پیامدها (4 مقوله و 14 مفهوم) جای گرفتند. به طور کلی به مدیران فدراسیون کشتی ایران پیشنهاد می‌گردد که با پیاده‌سازی برنامه‌های عملیاتی مناسب، جهت اجرای راهبردهای منتج از این پژوهش، سعی در افزایش هر چه بهتر و بیشتر پیامدهای مذکور و نیز اصلاح برخی فرآیندهای بازدارنده پیامدهای حاصله گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model for the development of sports tourism (Case Study: Wrestling Federation Championship Area)

نویسندگان [English]

  • yaser khalpour alamdardehi 1
  • Vahid Shojaei 2
  • Mohammad Hami 3

1 PhD Candidate of Sport Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Department of Sport Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

3 Assistant Professor / Islamic Azad University of Sari Branch

چکیده [English]

The aim of this study was to identify, categorize and design the tourism-development tourism model with the data theorizing approach of the Foundation in the Wrestling Federation of the Islamic Republic of Iran with emphasis on qualitative and quantitative evaluation of the tourism-development tourism development model. The statistical sample in the qualitative section included all university experts and experts in the field of sports tourism and elite wrestling coaches, which was equal to 15 people, and in the quantitative section included all wrestling coaches with the national rank of the Wrestling Federation of the Islamic Republic of Iran. 384) A simple random sample was selected from all over the country. The research data collection tool was a researcher-made questionnaire based on interview. Software (MAXQDA) and Smart pls (3) were used for data analysis. Findings showed that the factors related to the sports tourism development model related to the championship in the Wrestling Federation of the country were identified in the form of 28 categories and 136 concept codes. Main and pivotal categories: continuous sports businesses (3 categories and 10 concepts), strategies (3 categories and 12 concepts), underlying conditions (9 categories and 38 concepts), intervening or mediating conditions (4 categories and 28 concepts) ), And the consequences (4 categories and 14 concepts) were included. In general, it is suggested to the managers of the Iranian Wrestling Federation that by implementing appropriate action plans, to implement the strategies resulting from this research, try to increase these outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development model design
  • sports tourism
  • championship field
  • wrestling federation
  • combined research method