نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف شناسایی، دسته‌بندی و طراحی مدل توسعۀ گردشگری قهرمان‌پرور در فدراسیون کشتی ج.ا.ا با تأکید بر ارزیابی کیفی و کمّی مدل توسعۀ گردشگری قهرمان‌پرور انجام گرفت.
روش پژوهش: نمونۀ آماری در بخش کیفی شامل تمام صاحب‌نظران دانشگاهی و خبرگان حوزۀ گردشگری ورزشی و مربیان نخبۀ کشتی برابر با 15 نفر بود و در بخش کمّی شامل تمامی مربیان کشتی با درجة ممتاز ملی فدراسیون کشتی ج.ا.ا بود که طبق فرمول نمونه‌گیری کوکران 384 نفر به‌صورت تصادفی ساده از سراسر کشور به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق پرسشنامۀ محقق‌ساخته بر پایة مصاحبه بود. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم‌افزار MAXQDA و Smart pls3 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که عوامل مرتبط با مدل توسعۀ گردشگری ورزشی مرتبط با حوزۀ قهرمانی در فدراسیون کشتی کشور در قالب 28 مقوله و 136 کد مفهومی مشخص شد و در ابعاد شش‌گانة مدل پارادایمی به‌صورت شرایط علّی (5 مقوله)، مقولة اصلی و محوری: کسب‌وکارهای ورزشی مستمر (3 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، شرایط زمینه‌ای (9 مقوله)، شرایط مداخله‌گر یا میانجی (4 مقوله) و پیامدها (4 مقوله) جای گرفتند.
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی به مدیران فدراسیون کشتی ایران پیشنهاد می‌شود که با پیاده‌سازی برنامه‌های عملیاتی مناسب، برای اجرای راهبردهای منتج از این پژوهش، سعی در افزایش هرچه بهتر و بیشتر پیامدهای مذکور و نیز اصلاح برخی فرایندهای بازدارندة پیامدهای حاصله کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for the Development of Sports Tourism (Case Study: Wrestling Federation Championship Area)

نویسندگان [English]

  • Yaser Khalpour Alamdardehi 1
  • Vahid Shojaei 2
  • Mohammad Hami 1

1 Department of Sports Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Department of Sport Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to identify, categorize and design the championship-promoting tourism-development model in the Wrestling Federation of the Islamic Republic of Iran with emphasis on qualitative and quantitative evaluation of the tourism development model.
Methods: The statistical sample in the qualitative section included all university experts and experts in the field of sports tourism and elite wrestling coaches, which was equal to 15 people and in the quantitative section included all wrestling coaches with the national rank of the Wrestling Federation of the Islamic Republic of Iran (384 people). A simple random sample was selected from all over the country. The research data collection tool was a researcher-made questionnaire based on interviews. MAXQDA Software and Smart PLS version 3 were used for data analysis.
Results: Findings showed that the factors related to the sports tourism development model related to the championship in the Wrestling Federation of the country were identified in the form of 28 categories and 136 concept codes. The Main and pivotal categories are as: continuous sports businesses (3 categories), strategies (3 categories), underlying conditions (9 categories), intervening or mediating conditions (4 categories), And the consequences (4 categories) were included.
Conclusion: In general, it is suggested to the managers of the Iranian Wrestling Federation that by implementing appropriate action plans, to implement the strategies resulting from this research, try to increase these outcomes as much as possible and also to modify some processes to prevent the consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Tourism
  • Championship Sports
  • Wrestling