نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل موانع و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ورزش حضور بانوان ورزشکار در مسابقات برون مرزی بود، روش پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی(کیفی – کمی)است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه مدیریت ورزشی(اساتید مدیریت ورزشی) و مدیران و دست-اندرکاران ورزش قهرمانی زنان بود. با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی و تکنیک اشباع نظری به نمونه گیری در بخش کیفی اقدام گردید(24 نفر). جامعة آماری بخش کمی این پژوهش شامل بانوان ورزشکاری که سابقه حضور در رویدادهای بین المللی را داشته اند، نایب رییسان بانوان فدراسیون های ورزشی و برگزار کنندگان رویدادهای ورزشی بین المللی می‌باشد(384 نفر). برای جمع آوری اطلاعات در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از بخش کیفی استفاده شد که به دو بخش کلی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و سؤال‌های آن تقسیم گردید. این پرسشنامه شامل 69 گویه و در قالب 6 مؤلفه‌ اصلی به صورت پنج گزینه-ای لیکرت (خیلی زیاد، 5 امتیاز تا خیلی کم، 1 امتیاز) می‌باشد. از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Smart- PLS برای تحلیل مدل استفاده شد. در بخش کیفی پژوهش مشخص گردید که، مقوله‌ها در قالب 69 کد مفهومی مشخص شد و در دل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی جای گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model of barriers and cultural and social consequences of women's sports in international competitions

نویسندگان [English]

  • Shoمeh Ostad Hassan Bana 1
  • Majid Soleymani 2
  • Adel Afkar 2

1 PhD student in Sports Management, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

2 2- Assistant Professor Department of Physical Education, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the developmental characteristics of the ethical behaviors of the Yar organization in the country's sports. This research has a qualitative approach and the method of fundamental data theory has been used as a research method. Data collection methods are the study of theoretical foundations and in-depth and open interviews with 16 prominent professors in the field of sports management who specialize in the field of ethical behavior. The sampling method continued purposefully by standard and to the extent of theoretical saturation. The validity of this study was evaluated and confirmed by the interviewees and then the expert professors. Reliability was also achieved by using the process audit study method of the results of 70.3%. To analyze the data, continuous comparison method has been used during three stages of open, central and selective coding. The research results showed that the strategic factor of the model is to create a charter of ethical behaviors to improve the development indicators of ethical behaviors of Yar organization in the country's sports. An organization was considered. Consequences whose manifestation means the emergence of the phenomenon of improving the indicators of development of the ethical behaviors of Yar Organization in the country's sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Behavior
  • Ethics
  • Organization
  • Sports