نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر در توسعه ورزش و فعالیت بدنی کودکان- یک مدل زمینه‌ای صورت گرفت و از روش پژوهش کیفی و استراتژی داده‌بنیاد برمبنای رویکرد استراوس و کوربین (روش نظام‌مند) انجام شد. در این راستا با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند با 16 متخصص در حوزه ورزش کودکان مصاحبه شد و داده‌های جمع‌آوری شده با نرم‌افزار مکس‌کیو‌دی‌ای نسخه 2020 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش حاکی از شناسایی 3 مقوله اصلی در حوزه شرایط علی (عامل خانوادگی، عامل سلامتی و عامل روابط اجتماعی) و 5 مورد در شرایط زمینه‌ای (زمینه فردی و خانوادگی، زیرساختی و تجهیزاتی، حمایتی، اقتصادی و مدیریتی) 5 مورد در شرایط مداخله‌گر (نیروی انسانی، سازمانی، فعالیت‌های رسانه‌ای، کنترل و ارزشیابی و قانون گذاری) 7 راهبرد (اماکن و تجهیزات ورزشی، ارزیابی و کنترل، نیروی انسانی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، تشویقی و انگیزشی، مالی و سازمانی) و 5 پیامد (جسمی و روحی، اجتماعی، تربیتی، آموزشی و توسعه ورزش قهرمانی) می‎‌باشد. به نظر می‌رسد با توجه به عوامل شناسایی شده در توسعه ورزش و فعالیت‌بدنی در دوران کودکی و تلاش برای ارتقای فرهنگ ورزش می‌تواند برخی از معضلات را در حیطه ورزش کودکان حل نماید و جامعه را به سمت زندگی سالم سوق دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying effective factors in the development of sports and physical activity in children )a contextual approach(

نویسندگان [English]

  • Asra Ershad 1
  • maryam aziziani 2
  • Ahmad Mahmoudi 3

1 Master student of sports management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Master of Sports Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to identify the factors affecting the development of sports and physical activity in children - a background model and was conducted using qualitative research method and data-based strategy based on the approach of Strauss and Corbin (systematic method). In this regard, 16 experts in the field of children's sports were interviewed using purposive sampling method and the collected data were analyzed with MAXQDA software version 2020 The results of this study indicate the identification of 3 main categories in the field of causal conditions (family factor, health factor and social relations factor) and 5 cases in the context (individual and family context, infrastructure and equipment, supportive, economic and managerial) 5 cases in the context Intervener (manpower, organization, media activities, control and evaluation and legislation) 7 strategies (sports venues and equipment, evaluation and control, manpower, culture and information, incentives, financial and organizational) and 5 consequences ( Physical and mental, social, educational, training and development of championship sports). It seems that according to the identified factors in the development of sports and physical activity in childhood and efforts to promote sports culture can solve some problems in the field of children's sports and lead society to a healthy life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • background, children'
  • s health, children'
  • s social relations, Development of sports, Individual , family