نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از بازاریابی چریکی در ورزش ایران با رویکرد ترکیبی اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید و پژوهشگران (13 نفر) و در بخش کمی شامل اساتید دانشگاهی و مدیران ورزشی (144 نفر) بود. به‌صورت کلی مشخص گردید که فرصت‌ها شامل: هزینه بسیار پایین، ماندگاری بالا، به اشتراک گذاشته شدن تبلیغ، امکان مشارکت، تنوع بالا، جذابیت بالا، زیبایی بصری، استقبال عموم مردم، قابل‌درک بودن پیام، واکنش عاطفی مشتریان، تأثیر بر ذهن ناخودآگاه، درگیر نمودن تخیل، ایجاد حس غافلگیری و خلاقیت و نوآوری بالا و چالش‌ها شامل: تفسیر نادرست از پیام تبلیغ، محل قرارگیری نامناسب تبلیغ، عدم ارائه مجوز برای نصب تبلیغ، بروکراسی زیاد برای گرفتن مجوز نصب تبلیغ، تأثیر وضعیت آب و هوایی بر تبلیغ، ایجاد مانع برای مردم، ریسک بالای تبلیغ چریکی، احتمال ایجاد خطرات جانی در پی نصب تبلیغ چریکی (پروژکتور، بیلبورد خاص ) و محدودیت‌های فرهنگی- مذهبی می‌باشند. راهکارهایی بدین منظور ارائه گردید. با توجه به مزایای بی‌شمار بازاریابی چریکی در ورزش کشور، توصیه می‌شود که مدیران ورزش کشور (در بخش خصوصی و دولتی) از تکنیک‌های بازاریابی چریکی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Opportunities and Challenges of Using Guerrilla Marketing in Iranian Sports Along with suggested solutions

نویسندگان [English]

  • AbdoalMajid DoorAndish 1
  • Seyd Mohamad Ali Mirhoseini 2
  • Ahmad Torkfar 3

1 PhD Student of Sport Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran

3 Associate Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted to design a model of opportunities and challenges of using guerrilla marketing in Iranian sports with a combined approach. In terms of applied purpose, the present study was a research method mixed with consecutive exploratory type and survey collection method. The statistical population in the qualitative part included professors and researchers (13 people) and in the quantitative part included university professors and sports managers (144 people). In general, it was found that opportunities include: very low cost, high durability, ad sharing, possibility of participation, high diversity, high attractiveness, visual beauty, public acceptance, message comprehensibility, customers' emotional response, impact on the mind Unconsciously, engaging the imagination, creating a sense of surprise and creativity and high innovation and challenges include: misinterpretation of the advertising message, improper placement of the ad, failure to provide permission to install the ad, high bureaucracy to get the ad to install the ad, water status and Airs on propaganda, creating obstacles and cultural-religious restrictions. Solutions were also provided for this purpose. Given the numerous benefits of guerrilla marketing in the country's sports, it is recommended that the country's sports managers (in the private and public sectors) use guerrilla marketing techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • guerrilla marketing
  • gorilla marketing
  • sports club
  • sports industry
  • Sport