نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از بازاریابی چریکی در ورزش ایران با رویکرد ترکیبی اجرا شد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوۀ گردآوری پیمایشی بود. جامعۀ آماری در بخش کیفی شامل استادان و پژوهشگران (13 نفر) و در بخش کمی شامل استادان دانشگاهی و مدیران ورزشی (144 نفر) بود.
یافته‌ها: به‌صورت کلی مشخص شد که فرصت‌ها شامل هزینۀ بسیار پایین، ماندگاری بالا، به اشتراک گذاشته شدن تبلیغ، امکان مشارکت، تنوع بالا، جذابیت بالا، زیبایی بصری، استقبال عموم مردم، قابل درک بودن پیام، واکنش عاطفی مشتریان، تأثیر بر ذهن ناخودآگاه، درگیر کردن تخیل، ایجاد حس غافلگیری و خلاقیت و نوآوری بالا و چالش‌ها شامل تفسیر نادرست از پیام تبلیغ، محل قرارگیری نامناسب تبلیغ، عدم ارائۀ مجوز برای نصب تبلیغ، بوروکراسی زیاد برای گرفتن مجوز نصب تبلیغ، تأثیر وضعیت آب و هوایی بر تبلیغ، ایجاد مانع برای مردم، ریسک بالای تبلیغ چریکی، احتمال ایجاد خطرهای جانی در پی نصب تبلیغ چریکی (پروژکتور، بیلبورد خاص و ...) و محدودیت‌های فرهنگی- مذهبی است.
 
نتیجه‌گیری: راهکارهایی نیز بدین‌منظور ارائه شد. با توجه به مزایای بی‌شمار بازاریابی چریکی در ورزش کشور، توصیه می‌شود که مدیران ورزش کشور (در بخش خصوصی و دولتی) از تکنیک‌های بازاریابی چریکی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Opportunities and Challenges of Using Guerrilla Marketing in Iranian Sports Along with Suggested Solutions

نویسندگان [English]

  • AbdoalMajid DoorAndish
  • Seyd Mohamad Ali Mirhoseini
  • Ahmad Torkfar

Department of Sport Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: The present study was conducted to design a model of opportunities and challenges of using guerrilla marketing in Iranian sports applying a combined approach.
Methods: In terms of applied purpose, the present study was a research method mixed with consecutive exploratory type and a survey collection method. The statistical population in the qualitative part included professors and researchers (13 people) and in the quantitative part included university professors and sports managers (144 people).
Results: In general, it was found that opportunities include: very low cost, high durability, ad sharing, possibility of participation, high diversity, high attractiveness, visual beauty, public acceptance, message comprehensibility, customers' emotional response, impact on the mind unconsciously, engaging the imagination, creating a sense of surprise and creativity. Also, high innovation and challenges include: misinterpretation of the advertising message, improper placement of the ad, failure to provide permission to install the ad, high bureaucracy to get the ad to install the ad, water status and air on propaganda, creating obstacles for people, high risk of guerrilla propaganda, the possibility of creating life-threatening consequences following the installation of guerrilla propaganda (projectors, special billboards, etc.) and cultural-religious restrictions.
Conclusion: Finally, solutions were also provided for this purpose. Given the numerous benefits of guerrilla marketing in the country's sports, it is recommended that the country's sports managers (in the private and public sectors) use guerrilla marketing techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guerrilla Marketing
  • Sports Club
  • Sports Industry