نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق طراحی مدل پارادایمی چالش‌های تورهای گردشگری ورزشی و ارائه راهکارهای پیشنهادی با رویکرد داده بنیاد بود. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده‌بنیاد به‌عنوان روش تحقیق استفاده‌شده است. روش گردآوری داده‌ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه‌های عمیق و باز (ساختار نیافته) با 13 نفر از اساتید مدیریت ورزشی، مدیران و متخصصان تورهای گردشگری داخلی و خارجی است. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه‌شوندگان و سپس اساتید متخصص موردبررسی قرار گرفت و تائید شد. پایایی نیز با استفاده از روش مطالعه‌ی حسابرسی فرایند نتایج 6/68% به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده‌شده است. مؤلفه‌های شرایط علی، مداخله‌گر، زمینه‌ای، راهبردها، پیامدها و پدیده اصلی در مدل شناسایی شدند. یافته‌های این تحقیق شامل یک مدل جامع می‌باشد که به‌عنوان چالش‌های اصلی تورهای گردشگری ورزشی تعیین‌شده‌اند که اتخاذ راهبردهایی در زمینه کاهش این چالش‌ها به‌عنوان چهارچوبی برای توسعه گردشگری ورزشی و بهبود وضعیت تورهای گردشگری ورزشی در رویدادهای داخلی و خارجی بسیار تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a paradigm model of the challenges of sports tourism tours and presenting proposed solutions

نویسندگان [English]

  • Sayedeh Fatemeh Badeei Nameghi 1
  • Zynalabedin Fallah 2
  • Taher Behlekeh 3
  • Asra Asgari 3

1 PhD Student of Sports Management, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran

2 Associate Professor, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

3 Assistant Professor of Sports Management, Islamic Azad University of Gorgan, Gorgan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to design a paradigm model of the challenges of sports tourism tours and to offer proposed solutions with a data-based approach. This research has a qualitative approach and the data theory method has been used as the research method. The method of data collection is the study of theoretical foundations and in-depth and open (unstructured) interviews with 13 professors of sports management, managers and specialists of domestic and foreign tourism tours. The sampling method was continued purposefully and to the extent of theoretical saturation. The validity of this study was reviewed and confirmed by the interviewees and then expert professors. Reliability was obtained 68.6% using the process audit study method. For data analysis, continuous comparison method was used during the three stages of open, axial and selective coding. The components of causal, intervening, contextual, strategies, consequences and main phenomena were identified in the model. The findings of this study include a comprehensive model that has been identified as the main challenges of sports tourism tours, which is very effective in adopting strategies to reduce these challenges as a framework for developing sports tourism and improving the status of sports tourism tours in domestic and foreign events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • problems
  • tours
  • sporting events
  • grounded theory
  • solutions