نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این تحقیق طراحی مدل پارادایمی چالش‌های تورهای گردشگری ورزشی و ارائۀ راهکارهای پیشنهادی با رویکرد داده‌بنیاد بود.
روش پژوهش: این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریة داده‌بنیاد به‌عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده‌ها، مطالعۀ مبانی نظری و مصاحبه‌های عمیق و باز (ساختارنیافته) با 13 نفر از استادان مدیریت ورزشی، مدیران و متخصصان تورهای گردشگری داخلی و خارجی است. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه‌شوندگان و سپس استادان متخصص بررسی و تائید شد. پایایی نیز با استفاده از روش مطالعۀ حسابرسی فرایند نتایج 6/68 درصد به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسة مداوم طی سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد.
یافته‌ها: مؤلفه‌های شرایط علی، مداخله‌گر، زمینه‌ای، راهبردها، پیامدها و پدیدۀ اصلی در مدل شناسایی شدند. یافته‌های این تحقیق شامل یک مدل جامع است که به‌عنوان چالش‌های اصلی تورهای گردشگری ورزشی تعیین شده‌اند.
نتیجه گیری: اتخاذ راهبردهایی در زمینۀ کاهش این چالش‌ها به‌عنوان چارچوبی برای توسعۀ گردشگری ورزشی و بهبود وضعیت تورهای گردشگری ورزشی در رویدادهای داخلی و خارجی بسیار تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Paradigm Model of the Challenges of Sports Tourism Tours and Presenting Proposed Solutions

نویسندگان [English]

  • Sayedeh Fatemeh Badeei Nameghi
  • Zynalabedin Fallah
  • Taher Behlekeh
  • Asra Asgari

Department of Physical Education, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to design a paradigm model of the challenges of sports tourism tours and to offer proposed solutions with a data-based approach.
Methods: This research has a qualitative approach and the data theory method has been used as the research method. The method of data collection is the study of theoretical foundations and in-depth and open (unstructured) interviews with 13 professors of sports management, managers and experts of domestic and foreign tourism tour. The sampling method was continued purposefully and to the extent of theoretical saturation. The validity of this study was reviewed and confirmed by the interviewees and then expert professors. Reliability was obtained 68.6% using the process audit study method. For data analysis, continuous comparison method was used during the three stages of open, axial and selective coding.
Results: The components of causal, intervening, contextual, strategies, consequences and main phenomena were identified in the model. The findings of this study include a comprehensive model that has been identified as the main challenges of sports tourism tours, which is very effective in adopting strategies to reduce these challenges as a framework for developing sports tourism and improving the status of sports tourism tours in domestic and foreign events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded Theory
  • Problems
  • Solutions Sporting Events
  • Tours