نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تعیین مشارکت علمی اعضا، گروه‌ها و دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های سراسر کشور در تولید مقاله‌های چاپ‌شده در نشریات دارای نمایة وب آو ساینس طی سال‌های 1970 تا انتهای سال 2019 است. این پژوهش با رویکرد علم‌سنجی و با روش تحلیل شبکه با استفاده از نرم‌افزارهای هیست سایت، نودایکس ال و ووس ویور انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که تعداد 1520 اثر در 513 نشریه در حیطۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی در وب آو ساینس چاپ شده که از میان بیش از 550 اثر در مجلات با دسترسی آزاد چاپ شده است. بررسی اطلاعات نشان داد براساس تعداد تولیدات علمی، به‌ترتیب دانشگاه‌های تهران، دانشگاه گیلان و اصفهان با 265، 200 و 148 مقاله در رتبه‌های اول تا سوم کشور قرار دارند. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که پژوهشگران دانشکده‌های تربیت بدنی کشور بیشترین آثار خود را به‌ترتیب در سه مجله از ایران (در فهرست امرجینگ)، ایتالیا (دارای شاخص کیو 4) و ترکیه (در فهرست امرجینگ) منتشر کرده‌اند. همچنین مشخص شد که بیشترین همکاری‌ها و استناددهی نویسندگان ایرانی با پژوهشگرانی از کشور آمریکا بوده است. این تحقیق نشان داد که طی سال‌های اخیر اگرچه روند چاپ مقالات در نشریات وب آو ساینس با شیب بیشتری همراه بوده است، تعداد زیادی از این مقالات در نشریات داخلی (امرجینگ) و سایر نشریات امرجینگ خارجی به چاپ رسیده است که این پدیده به بررسی دقیق‌تر نیاز دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the status of science production in institute, department and faculties of physical education and sports sciences in the country

نویسندگان [English]

 • Reza Rajabi 1
 • Sepideh Fahimifar 2
 • Mohammad Karimizadeh Ardakani 3
 • Farhad Rajabi 4

1 Professor, Department of Health and Sports Medicine, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran,Iran

2 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Health and Sports Medicine, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran

4 PhD Student, Department of Health and Sports Medicine, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the scientific participation of members, departments and faculties of physical education and sports sciences of universities across Iran in the production of articles published in journals with Web of Science index during the years 1970 to the end of 2019. This research was carried out with scientometric approach and network analysis method using Histcite, Nodexl and Vosviower. The research community was the scientific products of researchers in the field of physical education and sports sciences in Iran on the Web of Science website. The findings showed that 1520 articles in 513 journals in the field of physical education and sports sciences have been published in Web of Science, out of which more than 550 works have been published in open access journals. Data analysis showed that based on the number of scientific productions, Tehran, Guilan and Isfahan universities are ranked first to third in the country with 265, 200 and 148 articles, respectively. Findings also show that researchers of physical education have published most their work in three countries respectively; Iran (Emerging list), Italy (with the index of Q4) and Turkey (Emerging list). It was also found that most of the collaborations and citations of Iranian writers have been with researchers from the United States.This study showed that in recent years, although the process of publishing articles in Web of Science journals has been associated with a steeper slope, a significant number of these articles have been published in domestic journals (Emerging) and other foreign journals that this phenomenon needs a closer look. The results also showed that some experienced colleges as well as some specialized and research bodies have appeared in order to publish articles in prestigious journals far from expectation, which also needs more detailed study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scientific productions
 • physical education and sports sciences
 • Web of Science database
 • scientometrics
 • scientific collaboration
 1. 1.Mehrabi G, Eydi H, Yazdani F. An investigation of Factors Influencing Creating Research Morale in Physical Education Students in Iran. Sport Management 2017;9(1):85-98(In Persian).

  2.Firoozeh ZF, Gholamreza H, Farideh A, Mohsen HZ. From bibliometrics to webometrics: An analysis of the basics, perspectives, rules and indicators: ketabdar; 2009.

  3.Riahi Nia N, Emami M. Evaluation of academic performance of faculty members of Kharazmi University, according to their published articles in Web of Sciences Database from 2000 to 2010 based on scientometric criteria. Information and Communication Technology in Educational Sciences. 2013;3(2 (10)):27-46.

  4.Noroozi Chakoli A, Hasanzadeh M, Nourmohammadi H, editors. Evaluation of Iran scientific productions based on ISI statistics through 2006-2007. Forth International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics: Scientometrics and Sc; 2008: Forth International Conference on Webometrics, Informetrics and ….

  5.Baier-Fuentes H, González-Serrano MH, Santos A-D, Inzunza-Mendoza W, Pozo-Estrada V. Emotions and sport management: a bibliometric overview. Frontiers in psychology. 2020;11:1512.

  6.Shilbury D. A bibliometric analysis of four sport management journals. Sport Management Review. 2011;14(4):434-52.

  7.Belfiore P, Ascione A, Di Palma D. Technology and sport for health promotion: A bibliometric analysis. 2019.

  1. Mehrabi G, Eydi H, Yazdani F. An investigation of Factors Influencing Creating Research Morale in Physical Education Students in Iran. Sport Management 2017;9(1):85-98(In Persian).
  2. Firoozeh ZF, Gholamreza H, Farideh A, Mohsen HZ. From bibliometrics to webometrics: An analysis of the basics, perspectives, rules and indicators: ketabdar; 2009.
  3. Riahi Nia N, Emami M. Evaluation of academic performance of faculty members of Kharazmi University, according to their published articles in Web of Sciences Database from 2000 to 2010 based on scientometric criteria. Information and Communication Technology in Educational Sciences. 2013;3(2 (10)):27-46.

  11.Noroozi Chakoli A, Hasanzadeh M, Nourmohammadi H, editors. Evaluation of Iran scientific productions based on ISI statistics through 2006-2007. Forth International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics: Scientometrics and Sc; 2008: Forth International Conference on Webometrics, Informetrics and ….

  12.Baier-Fuentes H, González-Serrano MH, Santos A-D, Inzunza-Mendoza W, Pozo-Estrada V. Emotions and sport management: a bibliometric overview. Frontiers in psychology. 2020;11:1512.

  13.Shilbury D. A bibliometric analysis of four sport management journals. Sport Management Review. 2011;14(4):434-52.

  14.Belfiore P, Ascione A, Di Palma D. Technology and sport for health promotion: A bibliometric analysis. 2019.

  15.Fahimifar S, Gholampour B, Gholampour S. Investigation of Scientific Productivity and Co-authorship Network of Iranians' Researchers on Physical Education and Sport Science in Web of Science during 2006-2016. Sport Management Studies. 2018;10(49):37-58(In Persian).

  1. Abolfazl F, Morteza RS, Akbar KA. Iranian scientific production in physical education and sport sciences. Olympic Quarterly. 2010;19(2):77-89(In Persian).
  2. Sajadi sN, ashouri n, besharati m, rezvanfar m. An Investigation of Scientific Products of Scientific Members of Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran (2004-2010). Sport Management Studies. 2015;7(27):487 – 500 (In Persian).
  3. R NA, S HM. Scientific production of faculty members of mathematics departments of public universities in Tehran in the Web of Science database. Monthly Scientific Communication. 2011;22(2):21-30(In Persian).
  4. Asadi M, Joolaei S, Bazrafshan A. Scientific collaborations and co-authorship networks in scientific publications of Sharif University of Technology during 2005-2010. FASLNAME-National Library. 2013;24(1):166-86.

  20.Behzadi Z, Jowkar A. Mapping of Iran’s Scientific Publication and Position in the Field of Library and Information Science in the Website of “Web of Science” During 1994-2009. Research on Information Science and Public Libraries. 2011;17(2):227-45.

  1. Norouzi-Chakoli H, Nourmohammadi H, Vaziri E, Etemadifard A. Science Production in Iran in 2005 and 2006 according to ISI Statistics. Faslname-ye Ketab. 2007;18(3):71-91.
  2. Sarwar R, Hassan S-U. A bibliometric assessment of scientific productivity and international collaboration of the Islamic World in science and technology (S&T) areas. Scientometrics. 2015;105(2):1059-77.
  3. Gonçalves R, Kieling C, Bressan R, Mari J, Rohde L. The evaluation of scientific productivity in Brazil: an assessment of the mental health field. Scientometrics. 2009;80(2):529-37.
  4. López-Muñoz F, Alamo C, Quintero-Gutiérrez FJ, García-García P. A bibliometric study of international scientific productivity in attention-deficit hyperactivity disorder covering the period 1980–2005. European child & adolescent psychiatry. 2008;17(6):381-91.
  5. García-García P, López-Muñoz F, Callejo J, Martín-Águeda B, Álamo C. Evolution of Spanish scientific production in international obstetrics and gynecology journals during the period 1986–2002. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2005;123(2):150-6.