بررسی جایگاه تولید علم در مراکز، گروه‌ها و دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تعیین مشارکت علمی اعضا، گروه‌ها و دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های سراسر کشور در تولید مقاله‌های چاپ‌شده در نشریات دارای نمایة وب آو ساینس طی سال‌های 1970 تا انتهای سال 2019 است. این پژوهش با رویکرد علم‌سنجی و با روش تحلیل شبکه با استفاده از نرم‌افزارهای هیست سایت، نودایکس ال و ووس ویور انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که تعداد 1520 اثر در 513 نشریه در حیطۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی در وب آو ساینس چاپ شده که از میان بیش از 550 اثر در مجلات با دسترسی آزاد چاپ شده است. بررسی اطلاعات نشان داد براساس تعداد تولیدات علمی، به‌ترتیب دانشگاه‌های تهران، دانشگاه گیلان و اصفهان با 265، 200 و 148 مقاله در رتبه‌های اول تا سوم کشور قرار دارند. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که پژوهشگران دانشکده‌های تربیت بدنی کشور بیشترین آثار خود را به‌ترتیب در سه مجله از ایران (در فهرست امرجینگ)، ایتالیا (دارای شاخص کیو 4) و ترکیه (در فهرست امرجینگ) منتشر کرده‌اند. همچنین مشخص شد که بیشترین همکاری‌ها و استناددهی نویسندگان ایرانی با پژوهشگرانی از کشور آمریکا بوده است. این تحقیق نشان داد که طی سال‌های اخیر اگرچه روند چاپ مقالات در نشریات وب آو ساینس با شیب بیشتری همراه بوده است، تعداد زیادی از این مقالات در نشریات داخلی (امرجینگ) و سایر نشریات امرجینگ خارجی به چاپ رسیده است که این پدیده به بررسی دقیق‌تر نیاز دارد. 

کلیدواژه‌ها


 1. 1.Mehrabi G, Eydi H, Yazdani F. An investigation of Factors Influencing Creating Research Morale in Physical Education Students in Iran. Sport Management 2017;9(1):85-98(In Persian).

  2.Firoozeh ZF, Gholamreza H, Farideh A, Mohsen HZ. From bibliometrics to webometrics: An analysis of the basics, perspectives, rules and indicators: ketabdar; 2009.

  3.Riahi Nia N, Emami M. Evaluation of academic performance of faculty members of Kharazmi University, according to their published articles in Web of Sciences Database from 2000 to 2010 based on scientometric criteria. Information and Communication Technology in Educational Sciences. 2013;3(2 (10)):27-46.

  4.Noroozi Chakoli A, Hasanzadeh M, Nourmohammadi H, editors. Evaluation of Iran scientific productions based on ISI statistics through 2006-2007. Forth International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics: Scientometrics and Sc; 2008: Forth International Conference on Webometrics, Informetrics and ….

  5.Baier-Fuentes H, González-Serrano MH, Santos A-D, Inzunza-Mendoza W, Pozo-Estrada V. Emotions and sport management: a bibliometric overview. Frontiers in psychology. 2020;11:1512.

  6.Shilbury D. A bibliometric analysis of four sport management journals. Sport Management Review. 2011;14(4):434-52.

  7.Belfiore P, Ascione A, Di Palma D. Technology and sport for health promotion: A bibliometric analysis. 2019.

  1. Mehrabi G, Eydi H, Yazdani F. An investigation of Factors Influencing Creating Research Morale in Physical Education Students in Iran. Sport Management 2017;9(1):85-98(In Persian).
  2. Firoozeh ZF, Gholamreza H, Farideh A, Mohsen HZ. From bibliometrics to webometrics: An analysis of the basics, perspectives, rules and indicators: ketabdar; 2009.
  3. Riahi Nia N, Emami M. Evaluation of academic performance of faculty members of Kharazmi University, according to their published articles in Web of Sciences Database from 2000 to 2010 based on scientometric criteria. Information and Communication Technology in Educational Sciences. 2013;3(2 (10)):27-46.

  11.Noroozi Chakoli A, Hasanzadeh M, Nourmohammadi H, editors. Evaluation of Iran scientific productions based on ISI statistics through 2006-2007. Forth International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics: Scientometrics and Sc; 2008: Forth International Conference on Webometrics, Informetrics and ….

  12.Baier-Fuentes H, González-Serrano MH, Santos A-D, Inzunza-Mendoza W, Pozo-Estrada V. Emotions and sport management: a bibliometric overview. Frontiers in psychology. 2020;11:1512.

  13.Shilbury D. A bibliometric analysis of four sport management journals. Sport Management Review. 2011;14(4):434-52.

  14.Belfiore P, Ascione A, Di Palma D. Technology and sport for health promotion: A bibliometric analysis. 2019.

  15.Fahimifar S, Gholampour B, Gholampour S. Investigation of Scientific Productivity and Co-authorship Network of Iranians' Researchers on Physical Education and Sport Science in Web of Science during 2006-2016. Sport Management Studies. 2018;10(49):37-58(In Persian).

  1. Abolfazl F, Morteza RS, Akbar KA. Iranian scientific production in physical education and sport sciences. Olympic Quarterly. 2010;19(2):77-89(In Persian).
  2. Sajadi sN, ashouri n, besharati m, rezvanfar m. An Investigation of Scientific Products of Scientific Members of Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran (2004-2010). Sport Management Studies. 2015;7(27):487 – 500 (In Persian).
  3. R NA, S HM. Scientific production of faculty members of mathematics departments of public universities in Tehran in the Web of Science database. Monthly Scientific Communication. 2011;22(2):21-30(In Persian).
  4. Asadi M, Joolaei S, Bazrafshan A. Scientific collaborations and co-authorship networks in scientific publications of Sharif University of Technology during 2005-2010. FASLNAME-National Library. 2013;24(1):166-86.

  20.Behzadi Z, Jowkar A. Mapping of Iran’s Scientific Publication and Position in the Field of Library and Information Science in the Website of “Web of Science” During 1994-2009. Research on Information Science and Public Libraries. 2011;17(2):227-45.

  1. Norouzi-Chakoli H, Nourmohammadi H, Vaziri E, Etemadifard A. Science Production in Iran in 2005 and 2006 according to ISI Statistics. Faslname-ye Ketab. 2007;18(3):71-91.
  2. Sarwar R, Hassan S-U. A bibliometric assessment of scientific productivity and international collaboration of the Islamic World in science and technology (S&T) areas. Scientometrics. 2015;105(2):1059-77.
  3. Gonçalves R, Kieling C, Bressan R, Mari J, Rohde L. The evaluation of scientific productivity in Brazil: an assessment of the mental health field. Scientometrics. 2009;80(2):529-37.
  4. López-Muñoz F, Alamo C, Quintero-Gutiérrez FJ, García-García P. A bibliometric study of international scientific productivity in attention-deficit hyperactivity disorder covering the period 1980–2005. European child & adolescent psychiatry. 2008;17(6):381-91.
  5. García-García P, López-Muñoz F, Callejo J, Martín-Águeda B, Álamo C. Evolution of Spanish scientific production in international obstetrics and gynecology journals during the period 1986–2002. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2005;123(2):150-6.