نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

بازار تولیدات ‌علمی غیرمتعارف در مقاطع آموزش عالی و مشاغل کاذب تحت آن، از معضلاتی است که در سال‌های اخیر گریبان کشورهای جهان سومی چون ایران، را گرفته است. ازاین‌رو هدف این تحقیق بررسی این بازار در بین این دانشجویان با تأکید بر نظریة ناهماهنگی شناختی است. روش پژوهش کیفی-تحلیلی بود و داده‌ها، از طریق مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته عمیق با 35 نفر از دانشجویان تحصیلات‌تکمیلی، 52 نفر از رؤسای مؤسسات، 5 نفر از نویسندگان و 10 نفر از اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه‌های علوم ورزشی تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس و آزاد و رازی کرمانشاه به‌دست آمد و در سال 98-97 جمع‌آوری شد. شیوۀ نمونه‌گیری نظری و هدفمند بود. یافته‌ها نشان داد که قوی‌ترین موقعیت فردی، نوچه‌گرایی و قوی‌ترین موقعیت بیرونی، نبود شغل و فساد در جامعه است. مطالعه نشان‌داد که نمونه از جنبۀ جرم این نوع مشاغل آگاهی داشتند، ولی تاکنون برخوردی از سوی مراجع قضایی دریافت نکرده بودند و این عامل ضعف نظام حقوقی را نیز می‌رساند که خود می‌تواند زنگ خطری برای مسئولان نظام آموزشی و حقوقی کشور باشد تا بتوانند با همکاری این نوع مشاغل را ریشه‌کن کنند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of unconventional scientific productions among the students and graduates of higher education in sport sciences with an emphasis on the cognitive dissonance theory

نویسندگان [English]

 • Zohreh Hassani 1
 • َAkram Ghobadi yeganeh 2

1 Assistant Professor Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

2 PhD of sport Management, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The Unconventional scientific productions in higher education and the dependent informal employment are the problems that have plagued third world countries such as Iran in recent years. Therefore, the purpose of this research was to examine this market among the higher education students with an emphasis on the cognitive dissonance theory. The research method was qualitative-analytical. Data were collected through in-depth semi-structured interviews with 35 students, 52 heads of institutes, 5 authors and 10 sport sciences faculty members of Tehran university, Shahid Beheshti university, Allameh Tabataba'I university, Tarbiat Modarres university, Islamic Azad university and Razi university in 2018-19. The sampling method was theoretical and purposeful one. The findings showed that the strongest individual position was to be minion and the strongest external position was jobless and corruption in the society. The study showed that the sample was aware of the criminal nature of these types of jobs but had not received any penalties from the judicial authorities so far. It proves the weakness of the legal system. It can be considered as a kind of threat towards the education and legal authorities and requires their collaboration to remove such informal employment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognitive Dissonance Theory
 • University Students
 • Sport Science
 • Informal Employment
 • Research Consulting Institutes
 1. Clarke M. How the Unemployment Rate in Spain affects University Enrollment. Economics Undergraduate Honors Theses. 2016, 16.
 2. Dridi M. Corruption and education: Empirical evidence. International Journal of Economics and Financial Issues. 2014; 4:476-493.
 3. Hardman K, Naul R. Sport an Physical  Education  in  Routledge. New York, 2002. P. 15-27.
 4. Bakhtiari, A. Statistics released: Unemployment statistics with new meters. Newspaper of The world of economics.numer of 4724. October 1st (In persian).
 5. Osipian A. L. Education corruption, reform, and growth: Case of post-soviet Russia. Journal of Eurasian Studies. 2012; 3(1): 20-29.
 6. Love P.G, Simmons J. Factors influencing cheating and plagiarism among graduate students in a college of education. College Student Journal. 1988; 32(4): 1-8.
 7. Osipian A. Corruption in higher education: Conceptual approaches and measurement techniques. Research in Comparative and International Education. 2007; 4 (2): 313-332.
 8. Heyneman S.P. Higher education institutions: Why they matter and why corruption puts them at risk. Global Corruption Report: Education, Transparency International. 2013; 101-108.
 9. Edrem E, Tansel Tugcu C. Higher Education and Unemployment: A cointegration and causality analysis of the case of Turkey. European Journal of education. 2012; 47(2):299-309.
 10. Alizadeh M.A, Nasiri, Kh. Study of occupational problems of physical education and sports science graduates. Movement Magazine. 2001; 7:77-89. (In persion).
 11. Ghaedi M, Madhoshi M, Razeghi N, Safaee A.H. Causes and backgrounds of academic corruption and its consequences. Journal of Research and Planning in Higher Education.2018; 24 (1): 113-135. (In persion).
 12. Woodley A, Brennan J. Higher education and graduate employmentin the United Kingdom. European Journal of Education. 2000; 35: 239–249.
 13. Kaaronen RO. A Theory of Predictive Dissonance: Predictive Processing Presents a New Take on Cognitive Dissonance. Frontiers in Psychology.2018; 9:2218.
 14. Vaidis DC, Bran A. Respectable Challenges to Respectable Theory: Cognitive Dissonance Theory Requires Conceptualization Clarification and Operational Tools.
 15. Frontiers in Psychology. 2019; 10:1189.
 16. Gawronsky B, Branon S. M. What is cognitive consistency, and why does it matter? In Cognitive Dissonance: Reexamining a Pivotal Theory in Psychology, ed E. Harmon-Jones (Washington, DC: American Psychological Association). 2019; 91–116.
 17. Jamali R, Ghazinoory S, Sadeghi M. Plagiarism and ethics of knowledge: Evidence from international scientific papers. Journal of Information Ethics. 2014; 23(1): 101-110.
 18. Plumper T, Schneider C. J. Too much to die, too little to live:unemployment, higher education policies and university budgets in Germany,Journal of European Public Policy. 2007; 14: 631–653.
 19. Waite D, Allen D. Corruption and Abuse of Power in Educational Administration. The Urban Review. 2003; 35(4): 281-296.
 20. Round, J. & Rodgers, P. (2009). The Problems of Corruption in Post-Soviet Ukraine's Higher Education Sector. International Journal of Sociology, 39(2), pp. 80-95.
 21. Hemati R. Quantity-oriented development of supreme education and academic life in Iran. Iranian Journal of Management in Islamic University. 2013;2(5): 127-156. (in Persian).
 22. Izuma, K., and Murayama, K. (2019). “The neural basis of cognitive dissonance. in Cognitive Dissonance: Reexamining a Pivotal Theory in Psychology, ed E. Harmon-Jones (Washington, DC: American Psychological Association). 2019; 227–245.
 23. Anderson S. Collective Openness and Other Recommendations for the Promotion of Research Integrity. Science and Engineering Ethics. 2007, 13: 387-394.
 24. Petrov G, Temple P. Corruption in Higher Education: Some Findings from the States of the Former Soviet Union. Higher Education Management and Policy. 2004; 16(1): 83-99.