نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر آسیب‌شناسی فرآیند آموزش اعضای هیئت‌علمی تربیت‌بدنی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی می‌باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوة گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبة میدانی، جامعة آماری پژوهش، خبرگان و اساتید مدیریت آموزشی و متخصص در زمینه آموزش اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها بودند که این افراد، به‌صورت هدفمند و گلوله‌برفی برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردیدند (18 مصاحبه با 18 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه (31 گویه و در قالب 8 مؤلفه‌) و پرسشنامه هشت گویه‌ای مقایسه وضعیت موجود و مطلوب، در بین اعضای هیئت‌علمی رشته‌های تربیت‌بدنی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان‌های گلستان، گیلان، مازندران و زنجان (155 نفر) توزیع گردید. نتایج نشان داد که هر یک از شاخص‌های نیازسنجی آموزشی، هدف‌گذاری آموزش اعضاء هیئت‌علمی، تعیین محتوای آموزش اعضاء هیئت‌علمی، روش‌ها و فنون آموزش اعضاء هیئت‌علمی، مدرس دوره‌های آموزش اعضاء هیئت‌علمی، فضای آموزش اعضاء هیئت‌علمی، اجرای دوره‌های آموزش اعضاء هیئت‌علمی و نظارت بر آموزش اعضاء هیئت‌علمی از مؤلفه‌های فرآیند آموزش اعضای هیئت‌علمی تربیت‌بدنی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of the training process of physical education faculty members in Islamic Azad universities

نویسنده [English]

  • Nabialah Mohamadi

Assistant Professor, Department of Public Administration, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to diagnose the pathology of the physical education faculty members in the Islamic Azad universities. The present study in terms of purpose Applied, In terms of data collection method it was a descriptive-survey. In the first (qualitative) part for conducting field interviews, the statistical population of the research consisted of experts and professors of educational management and specialists in the field of training faculty members of these universities. (18 interviews with 18 people and continued to the point of theoretical saturation). In the second (quantitative) part, after collecting the information obtained from the qualitative research, a questionnaire was made and this questionnaire (31 items in the form of 8 components) and an eight-item questionnaire comparing the current and desired situation among faculty members Physical education courses were distributed in Islamic Azad universities of Golestan, Gilan, Mazandaran and Zanjan provinces (155 people). The results showed that each of the indicators of educational needs assessment, targeting the training of faculty members, determining the content of faculty training, methods and techniques of faculty training, instructor of faculty training courses, faculty training space, implementation of faculty training courses and supervision of faculty training courses Training of faculty members is one of the components of the process of training faculty members in Islamic Azad universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Current status
  • Optimal status
  • Physical education
  • Professors