نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر حمایت سازمانی و سرمایه‌های روان‌شناختی بر توانایی انجام کار کارکنان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بود.
روش پژوهش: این تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعة آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور بود، نمونه‌گیری به‌صورت تمام‌شمار بود که از بین جامعۀ آماری (388 نفر)، 350 نفر به پرسشنامة پژوهش به‌صورت صحیح پاسخ دادند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامة استاندارد توانایی انجام کار (تومی و همکاران، 1991)، حمایت سازمانی ادراک‌شدة آیزنبرگر و همکاران (1986) و سرمایۀ روان‌شناختی لوتانز (2007) استفاده شد. از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس نسخة 2 به منظور آزمون مدل پژوهش، استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که حمایت سازمانی بر سرمایۀ روان‌شناختی (843/0)، ارتقای سلامتی (112/0) و جلوگیری از بیماری (153/0) تأثیر مثبت و معنا‌داری دارد. همچنین سرمایۀ روان‌شناختی بر ارتقای سلامتی (753/0) و جلوگیری از بیماری (773/0) تأثیر مثبت و معنا‌داری دارد.
نتیجه‌گیری: به مدیران ادارة کل ورزش جوانان غرب کشور توصیه می‌شود که با اتخاذ تدابیری برای افزایش حس حمایت سازمانی به کارکنان و همچنین بهبود سرمایۀ روان‌شناختی کارکنان به افزایش و بهبود وضعیت توانایی انجام کار کارکنان تحت مدیریت خود منجر شوند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Support and Psychological Capital on the Ability of Employees to Work in Sports and Youth Departments in the Western Provinces of Iran (With Structural Model Approach)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Karami 1
  • Bahram Yosefi 2
  • Saeid Sadeghi Boroujerdi 3

1 Department of Sports Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

2 Department of Sports Management, Razi University, Kermanshah, Iran

3 Department of Sports Management, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of organizational support and psychological capital on the ability of employees to work in sports and youth departments in the west of Iran.
Methods: This research was descriptive-correlational and applied in terms of purpose. The statistical population of the study consisted of all employees of sports and youth departments in the western provinces of the country. Data were collected from available sampling; The sample size was 350 based on Morgan table. To collect the data, the standard questionnaire of work ability (Tommy et al., 1991), perceived organizational support of Eisenberger et al. (1986) and Lutans psychological capital (2007) were used. Structural equation modeling method was applied using Smart PLS software version 2.
Results: The results showed that organizational support has a positive and significant effect on psychological capital (0.843), health promotion (0.112) and disease prevention (0.153). Also, psychological capital has a positive effect on health promotion (0.753). And disease prevention (0.773) has a positive and significant effect.
Conclusion: Managers of the General Directorate of Youth Sports in the west of the country are advised to take measures to increase the sense of organizational support to employees and also to improve the psychological capital of employees to increase and improve the ability of employees under their management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ability to do work
  • Organizational support
  • Structural
  • Psychological capital
  • Model