نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش بررسی اثر حمایت سازمانی و سرمایه‌های روان‌شناختی بر توانایی انجام کار کارکنان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بود. این تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی و ازلحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان ادارات تربیت‌بدنی استان‌های غرب کشور تشکیل می‌داد، داده‌ها از نمونه‌گیری در دسترس جمع‌آوری شد؛ و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، تعداد 350 نفر تعیین گردید. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید که روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از AVE(میانگین واریانس استخراج‌شده) و پایایی آن‌ها به شیوه ترکیبی با PLS مورد تائید قرار گرفت. برای تعیین نرمالیتی متغیرها از کلموگروف اسمیرنف و به‌منظور تحلیل داده‌ها، از آزمون ماتریس همبستگی پیرسون و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از تکنیک حداقل مربعات جزئی و بار عاملی استفاده شد. برای بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازه‌گیری و ساختاری را کنترل می‌کند، از معیار GOFتننهاوس و همکاران(2004)استفاده گردید. یافته‌ها اثر مستقیم مثبت و معنادار در مؤلفه‌های سرمایه‌های روان‌شناختی و ابعاد آن و حمایت سازمانی ادراک‌شده با توان انجام کار (ارتقای سلامتی و جلوگیری از بیماری) را نشان داد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سرمایه‌های روان‌شناختی و حمایت سازمانی ادراک‌شده، قادر به‌پیش بینی توان انجام کار، می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of organizational support and psychological capital on the ability of employees to work in sports and youth departments in the west of the country (With structural model approach)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Karami 1
  • Bahram Yosefi 2
  • Saeid Sadeghi Boroujerdi 3

1 PhD Student in Sports Management, Department of physical education,Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Razi University, Kermanshah, Iran

3 Professor, Department of Sports Management, Kurdistan University, Kurdistan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of organizational support and psychological capital on the ability of employees to work in sports and youth departments in the west of the country. This research was descriptive-correlational and applied in terms of purpose. The statistical population of the study consisted of all employees of physical education departments in the western provinces of the country. Data were collected from available sampling. The sample size was 350 based on Morgan table. A standard questionnaire was used to collect data. The validity of the questionnaires was confirmed using AVE (mean extracted variance) and their reliability was confirmed by a combination of PLS.Kolmogorov-Smirnov was used to determine the normality of the variables, Pearson correlation matrix test was used to analyze the data, and the partial least squares and factor loading technique were used to test the research hypotheses. The GOF, Tenenhaus et al. (2004) criteria were used to examine the fit of the overall model, which controls both parts of the measurement and structural model. Findings showed a positive and significant direct effect on the components of psychological capital and its dimensions and perceived organizational support with the ability to do work (health promotion and disease prevention).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ability to do work
  • Organizational support
  • Structural
  • Psychological capital
  • Model