نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی و علوم ورزشی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

2 گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، دانشگاه آزادشهر، آزادشهر، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر طراحی اپلیکیشن جامع برگزاری رویدادهای ورزشی جانبازان و معلولان بر مبنای استقرار سیستم‌های مدیریت رویدادمحور است.
روش پژوهش: پژوهش به روش آمیختۀ اکتشافی عملیاتی شد. در فاز کیفی، 15 نفر از متخصصان آگاه به روش نمونه‌گیری قضاوتی و در فاز کمی 113 نفر از ورزشکاران، داوران، مربیان و عوامل اجرایی مسابقات لیگ برتر والیبال نشستۀ کشور به روش نمونه‌گیری هدفمند حضور داشتند. ابزار پژوهش پرسشنامۀ مستخرج از فاز اولیۀ پژوهش بود که پس از اطمینان از پایایی مطلوب، از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار PLS-3 برای اطمینان از نکویی برازش الگوی پژوهش و نسخۀ 2020 نرم‌افزار مکس‌کیودا به‌منظور استخراج کدهای گزینشی استفاده شد.
یافته‌ها: بررسی برازش الگوی پژوهش بر مبنای شاخص‌های سه‌گانۀ لاکر و فورنر مؤید برخورداری از برازش مطلوب الگوی پژوهش بود. همچنین در بین تمامی سازها، سازۀ سیستم مدیریت پشتیبانی و سیستم مدیریت منابع انسانی از بالاترین ضریب مسیر برخوردار بودند.
نتیجه‌گیری: اجرای جامع و باکیفیت مدیریت رویدادهای ورزشی جانبازان و معلولان دربرگیرندۀ هفت ماژول شامل سیستم مدیریت مسابقه، سیستم مدیریت بازاریابی، سیستم مدیریت اطلاعات و ارتباطات، سیستم مدیریت پشتیبانی، سیستم مدیریت منابع انسانی، سیستم مدیریت ریسک و سیستم مدیریت بودجه است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing Comprehensive Management System for Holding Sporting events for Veterans and the Disabled Athletes Based on the S7 Approach (Case study: Iran Sitting Volleyball Super League)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Ghezelsefloo 1
  • Nasser Bay 2
  • Ali Choori 1

1 Department of Humanities and Sport Science, Faculty of Sport Sciences, University of Gonbad Kavous, Gonbad, Iran

2 Department of Humanities and Sport Science, Faculty of Sport Sciences, Islamic Azad University, Azadshahr Branch, Azadshahr, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of the current research was developing comprehensive management system for holding sporting events for veterans and the disabled athletes based on the S7 approach.
Methods: The research was carried out by a mixed exploratory method. In the qualitative phase, 15 knowledgeable experts were included as the population for judgmental sampling method and in the quantitative phase, 113 athletes, referees, coaches and executives of the sitting volleyball Super League competitions participated as statistical population for the purposeful sampling method. The research tool was a questionnaire extracted from the quality phase of the research. After ensuring the desired reliability, the structural equation method with PLS-2 software was used to ensure the good fit of the research model and 2020 version of Maxqda software for the extracting selective codes.
Results: The study of research model fit based on Forner and Larker triple indexes confirmed that the research model had a good fit. Also, among all constructs, logistic management system and human resource management system had the highest factor load.
Conclusion: Therefore, the comprehensive and good implementation of sporting events management for veterans and the disabled includes seven modules such as competition management system, marketing management system, information and communication management system, logistic management system, human resource management system, risk management system and budget management system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition Management
  • Human Resource
  • Logistic Management
  • Risk Management
Christine.SM. How Technology Is Improving Sports for Players and Spectators Alike. Retrieved March 7, 2019, from http://smarterware.org/2017/07/technologyimproving-sports-players-spectators-alike/.
Darcy.S, Frawley. S, Adair. D. Managing the Paralympic. ISBN 978-1-137-43522-4 (eBook). DOI 10.1057/978-1-137-43522-4.2017.
King. S, Taylor. P. The use of public sector facilities by the disable in England, Sport Management Review,2014, 17, 8-12.
Krutsch. W, Mayr. HO, Musahl. V, Della Villa. F (2020). Injury and Health Risk Management in Sports. A Guide to Decision Making. ISBN: 978-3-662-60751-0. DOI:10.1007/978-3-662-60752-7.