نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی،دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

2 . استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تدوین سیستم مدیریت جامع برگزاری رویدادهای ورزشی جانبازان و معلولین بر مبنای رویکرد S7 بود. پژوهش به روش آمیخته اکتشافی عملیاتی گردید. در فاز کیفی بر مبنای مصاحبات عمیق، تعداد 15 نفر از متخصصان آگاه به روش نمونه‌گیری قضاوتی و در فاز کمی تعداد 113 نفر از ورزشکاران، داوران، مربیان و عوامل اجرایی مسابقات سوپر لیگ والیبال نشسته کشور به روش نمونه‌گیری هدفمند حضور داشتند. ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از فاز اولیه پژوهش بود که پس از اطمینان از پایایی مطلوب، از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار PLS-2 برای اطمینان از نکویی برازش الگوی پژوهش و نرم افزار MAXQDA برای فاز استخراج کدهای گزینشی استفاده گردید. در فاز کیفی پژوهش 22 کد محوری و هفت کد گزینشی شناسایی گردید . همچنین سازه سیستم مدیریت پشتیبانی و سازه سیستم مدیریت منابع انسانی از بالاترین ضریب مسیر برخوردار بودند. بنابراین مدیران صفی سازمان‌های متولی رویداد جانبازان باید از طریق پیش‌بینی تجهیزات و تسهیلات ویژه جانبازان، مدیریت بهینه عوامل اجرایی، طراحی جدول مسابقات و جذب حامیان مالی بستر مشارکت و موفقیت ورزشکاران معلول را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing comprehensive management system for holding sports events for veterans and the disabled athletes based on the S7 approach (Case study: Iran Sitting Volleyball Super League)

نویسندگان [English]

  • hamidreza ghezelsefloo 1
  • Nasser Bay 2
  • ALI CHORI 3

1 . Assistant Professor, Faculty of humanities and sport science, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of physical education and sport science, Islamic Azad University, Azadshahr Branch, Azadshahr, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of humanities and sport science, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran

چکیده [English]

،he aim of research was Developing comprehensive management system for holding sports events for veterans and the disabled athletes based on the S7 approach . The research was carried out by a mixed exploratory method. In the qualitative phase, based on in-depth interviews, 15 knowledgeable experts were present by judgmental sampling method and in the quantitative phase, 113 athletes, referees, coaches and executives of the sitting volleyball Super League competitions were participate by purposeful sampling method. The research tool was a questionnaire extracted from the quality phase of the research. After ensuring the desired reliability, the structural equation method with PLS-2 software was used to ensure the good fit of the research model and MAXQDA software for the extracting selective codes. In the qualitative phase of the research, 22 pivotal codes and seven selective codes were identified. Also, the structure of the support management system and the structure of the human resource management system had the highest path coefficient. Therefore, the line managers of the organizations in charge of the veterans' event industry should provide the platform for the participation and success of disabled athletes through anticipation and provision of equipment and facilities for veterans, optimal management of executive agents, design of competition schedule and attracting sponsors networks to achieve educational goals at universities is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logistic Management
  • Human Resource Management
  • Competition Management
  • Risk Management
  • Sitting Volleyball