نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پدیده جهانی­شدن یکی از چالش برانگیزترین مباحث در کشورها به­شمار می­رود و بررسی آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه محققان قرار گرفته است. لذا در تحقیق حاضر، عوامل اقتصادی مؤثر بر باز بودن تجاری ورزشی کشورهای منا مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و تحلیلی می­باشد و بصورت اسنادی انجام گرفته است.
روش پژوهش: آمار متغیرهای تولیدناخالص داخلی، نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف­کننده و داده­های صادرات و واردات کالاهای ورزشی کشورهای عضو منطقه منا در طی سال­های 2018-1993 به­ترتیب از سایت بانک جهانی داده و مرکز تجارت جهانی جمع­آوری گردید. برای تخمین مدل از روش حداقل مربعات معمولی پویای پانلی (DOLS) و با استفاده از نرم­افزار ایویوز نسخه 10 استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که با افزایش یک واحد تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری کالاهای ورزشی به میزان 064/0 واحد افزایش می­یابد. ضریب متغیر شاخص قیمت منفی می­باشد، این بدان معنا است که با افزایش یک واحد شاخص قیمت کالاها، به میزان 014/0 واحد درجه باز بودن تجاری کالاهای ورزشی کاهش پیدا می­کند. همچنین با افزایش یک واحد نرخ ارز، درجه باز بودن تجاری کالاهای ورزشی به میزان 012/0 واحد افزایش می­یابد.
نتیجه گیری: افزایش حمایت ها و سیاست های تشویقی دولت برای جذب سرمایه خارجی می تواند کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Factors affecting on the Sports trade openness in Mena member countries

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Sarlab 1
  • Lila Gholami Heidariani 2
  • Mohammad Sarlab 3

1 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

2 Department of Economics, Faculty of Economics and management, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3 Department of Economics, Faculty of Economics and political science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The phenomenon of globalization is one of the most challenging issues in countries and the study of its effects on macroeconomic variables has been considered by researchers. Therefore, in the study the economic factors affecting the openness of sports and trade in Mena member countries were examined.
Methods: The present research is applied descriptive-analytical and has been done by documentary method. Data on the variables of Gross Domestic Product, Exchange rate, consumer price index and statistics of exports and imports of sports goods of Mena countries were collected from the World Bank and the World Trade Center Website During the 1993-2018. To estimate the model was used ordinary least squares method with the help of EViews 10 software.
Results The results showed that the results showed that with the increase of one unit of Gross Domestic Product, openness Sporting Goods business unit increased by 064/0 Unit. The variable coefficient of the price index is negative, which means that with the increase of one unit of the price index of goods decreases the degree of commercial openness of sporting goods by 0.04 units. Also, with the increase of one-unit exchange rate increases the degree of commercial openness of sports goods 0.012 units.
Conclusion: Increasing the government's support and incentive policies to attract foreign capital can be helpful.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic factors
  • Mena member countries
  • sports goods
  • sport industry
  • Trade openness
Abrishami H. "Fundamentals of Econometrics". University of Tehran Press, Volume II, Third Edition, translated by Damor Gajrati. 2004. (in Persian).
Asgharpour H. Kazerouni A. & Mirani N. [The influence of the inflation environment on the effect of exchange rate effects on the import price index in Iran]. Quarterly Journal of Applied Economics Theory. 2015; 2 (2), 155-78. (in Persian).