نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 استادیار، مرکزآموزش های عمومی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی چالش‌های مربیان ورزشی در مواجهه با همه‌گیری کووید-19 است. پارادایم حاکم بر پژوهش تفسیری-برساختی، ماهیت پژوهش اکتشافی بنیادی، رویکرد حاکم استقرایی، روش پژوهش کیفی، استراتژی پژوهش نظریه داده‌بنیاد، هدف تبیین و مدل‌سازی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه می‌باشد. یافته‌ها با استفاده از روش گرانددتئوری استخراج شده است. دوازده نفر از مربیان باشگاه‌های ورزشی، به صورت نمونه‌گیری هدفمند و براساس روش گلوله‌برفی انتخاب شده و مورد مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته قرار گرفتند. مجموعه داده‌های جمع‌آوری شده پس از طی فرآیند مقایسۀ‌ مستمر داده‌ها و کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی، در قالب 286 کد اولیه، 67 مفهوم و 25 مقوله سازمان‌دهی شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که مقولۀ محوری، چالش‌های مربیان ورزشی در مواجهه با همه‌گیری کووید 19 است. شرایط علی دارای دو مقولۀ انسجام در سیاست‌گذاری‌ها و اجراء، و دغدغه‌های شغلی است. شش راهبرد (تقویت همبستگی، همفکری و همدلی و...) ارتقای دانش مردم، مهیا کردن بستر فرهنگی، توجه و ارتقای مسائل انگیزشی نیز به عنوان سه مقوله در شرایط زمینه‌ای شناسایی شدند. شرایط مداخله‌گر توجیه نبودن بسیاری از مشتریان، تغییر نگرش‌ها، خواسته‌ها و انتظارات مشتریان و مطلوب نبودن وضع اطلاع رسانی نیز بر راهبردها تأثیر می‌گذارد که در نهایت به پیامدهای مثبت و منفی منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Solve the Challenges of sports coaches in the face of the Covid-19 epidemic

نویسندگان [English]

  • roghayeh sarlab 1
  • houriyeh dehghanpouri 2
  • Shole Khodadad Kashi 3

1 Associate Professor, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia,,Iran.

2 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.

3 Associate Professor, Department of Physical Education of K.N Toosi University of Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the challenges of sports coaches in the face of the Covid-19 epidemic. The governing paradigm of the present study is interpretive-constructive, the nature of basic exploratory research, inductive governing approach, qualitative research method, data theory theory research strategy, the purpose of explanation and modeling and interview data collection tools. The findings of this study have been extracted using the grounded theory method. Twelve coaches of sports clubs were selected by purposive sampling based on the snowball method and underwent in-depth semi-structured interviews. The collected data sets were organized in the form of 286 initial codes, 67 concepts and 25 categories after the process of continuous comparison of data and open, axial and selective coding. Findings showed that the central category is the challenges of sports coaches in the face of the Covid-19 epidemic. Causal conditions have two categories of coherence in policy and implementation, and job concerns. The strategies in question include six categories (strengthening solidarity, like-mindedness and..). Promoting people's knowledge, providing a cultural context, attention and promoting motivational issues were also identified as three categories in the context. Interventional conditions do not justify many customers, change attitudes, demands and expectations of customers. Which ultimately leads to positive and negative consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clubs
  • Challenges
  • Covid-19
  • Grounded theory
  • Sports Coaches