نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

بهره‌مندی از فواید فعالیت بدنی مستلزم داشتن سبک زندگی فعال و مشارکت مستمر در انواع فعالیت‌بدنی است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر در نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت مبتنی بر تئوری نهادینه سازی بود. روش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی بود که به شکل میدانی اجرا شد. مشارکت کنندگان در پژوهش (16 نفر)، افرادی بودند که حداقل به مدت 5 سال فعالیت بدنی مستمر (سه جلسه در هفته) داشتند و این رفتار در آنها نهادینه شده بود. این مشارکت کنندگان از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند در دسترس و به شیوه گلوله برفی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه نیمه ساختمند بود و برای تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها، از روش کدگذاری استفاده شد. روایی و پایایی مصاحبه ها از طریق روش های معتبر بررسی گردید. نتایج تحقیق منجر به کشف 21 عامل از جمله کسب پاداش‌های درونی و بیرونی و ارضای حس رقابت طلبی در مرحله عادت‌سازی، ترویج فعالیت بدنی و نتایج آن برای دیگران و تشکیل و رهبری گروه های ورزشی در مرحله عینی‌سازی وکسب محبوبیت اجتماعی و الگو شدن برای دیگران در مرحله رسوب‌گذاری فرایند نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Institutionalization of Leisure Time Physical Activity

نویسندگان [English]

  • amirhesam rahimi 1
  • Ahmad Ali Asefi 2

1 Ph.D. Student in Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 Assistant Professor of sport management at University of Isfahan

چکیده [English]

Enjoying the benefits of physical activity requires an active lifestyle and a continuous participation in a variety of physical activities. Therefore, the purpose of this study was to identify the effective factors of institutionalizing leisure-time physical activity which was based on institutionalization theory. This qualitative research method was in exploratory type and in the terms of purpose was functional which conducted in the field format. Participants in the present study (16 people) were people who had continuous physical activity for at least 5 years (three sessions per week) and this behavior was institutionalized in them. These participants were selected through purposive sampling and snowball method to reach the theoretical saturation point. The data collection tool was the semi-structured interview and a coding method was used to analyze the data of the interviews. The results of the research led to the discovery of 21 factors, including gaining internal and external rewards and satisfying the sense of competition in the habituation phase, promoting physical activity and its results for others, and forming and leading sports groups in the objectification phase and gaining social popularity and role models. Others were in the process of depositing the process of institutionalization of physical activity in leisure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habituation
  • Institutionalization
  • Leisure Time
  • Objectification
  • Physical Activity
  • Sedimentation