نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بهره‌مندی از فواید فعالیت بدنی مستلزم داشتن سبک زندگی فعال و مشارکت مستمر در انواع فعالیت بدنی است. بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر در نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت مبتنی بر نظریة نهادینه‌سازی بود.
روش پژوهش: روش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی بود و به شکل میدانی اجرا شد. مشارکت‌کنندگان پژوهش حاضر (16 نفر)، افرادی بودند که حداقل پنج سال فعالیت بدنی مستمر (سه جلسه در هفته) داشتند و این رفتار در وجود آنها نهادینه شده بود و از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند و به شیوة گلوله برفی تا رسیدن به نقطة اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبة نیمه‌ساختاریافته بود و برای تحلیل داده‌های از روش کدگذاری استفاده شد. روایی و پایایی مصاحبه‌ها از طریق روش‌های معتبر بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق منجر به کشف 21 عامل از جمله کسب پاداش‌های درونی و بیرونی و ارضای حس رقابت‌طلبی در مرحلۀ عادت‌سازی، ترویج فعالیت بدنی و نتایج آن برای دیگران و تشکیل و رهبری گروه‌های ورزشی در مرحلۀ عینی‌سازی و کسب محبوبیت اجتماعی و الگو شدن برای دیگران در مرحلۀ رسوب‌گذاری فرایند نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق می‌توان با شناخت، برنامه‌ریزی و ایجاد سازوکارهایی برای عملیاتی‌سازی عوامل کشف‌شده و همچنین اتخاذ راهکارهایی برای تجربة این موقعیت‌ها توسط افراد جامعه روند نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت را در افراد و در نهایت کل جامعه تسهیل کرد و شاهد جامعه‌ای سالم و پویا بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Institutionalization of Leisure Time Physical Activity

نویسندگان [English]

  • Amirhesam Rahimi
  • Ahmad Ali Asefi

Department of Sport Management, Faculty of Sport Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Enjoying the benefits of physical activity requires an active lifestyle and a continuous participation in a variety of physical activities. Therefore, the purpose of this study was to identify the effective factors of institutionalizing leisure-time physical activity which was based on institutionalization theory.
Methods: This qualitative research method was in exploratory type and in the terms of purpose was functional which was conducted in the field format. Participants in the present study (16 people) were people who had continuous physical activity for at least 5 years (three sessions per week) and this behavior was institutionalized in them. These participants were selected through purposive sampling and snowball method to reach the theoretical saturation point. The data collection tool was the semi-structured interview and then a coding method was used to analyze the data of the interviews.
Results: The results of the research led to the discovery of 21 factors, including gaining internal and external rewards and satisfying the sense of competition in the habituation phase, promoting physical activity and its results for others, and forming and leading sports groups in the objectification phase and gaining social popularity and role models. Others were in the process of depositing the process of institutionalization of physical activity in leisure time.
Conclusion: By recognizing, planning and creating mechanisms for the operation of these factors, as well as adopting strategies for experiencing these situations by members of society, the process of institutionalization of physical activity in leisure time can be facilitated for individuals and ultimately for a society as a whole and a healthy and active community would be witnessed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habituation
  • Institutionalization
  • Leisure Time Physical Activity
  • Objectification
  • Sedimentation
Asefi, A. A. (2013). Identification and Modeling Effective Factors in Institutionalization of Public Sport in Iran [PHD]. Tehran University (In persian).