نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دکتری تخصصی مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ایوان‌کی، سمنان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت شهری و فرهنگ‌پذیری دوچرخه‌سواری همگانی بر توسعه پایدار شهری بود. روش پژوهش همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان تهرانی عضو سامانه بیدود (409/215 N=) در دورة زمانی 12 ماهه که تعداد 319 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای-تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. به ‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش‌نامه توسط متخصصان تأیید و روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر سه پرسش‌نامه بالای 7/0 به دست آمد. بر اساس نتایج مدل پژوهش مشخص شد که مدیریت شهری بر توسعه پایدار و فرهنگ‌پذیری شهروندان و فرهنگ‌پذیری بر توسعه پایدار شهری اثر مثبت معناداری داشتند. همچنین مشاهده شد که فرهنگ‌پذیری شهروندان در ارتباط بین مدیریت شهری و توسعه پایدار شهری نقش میانجی دارد. نتایج این پژوهش بر لزوم تقویت شاخص‌هایی از قبیل زیر‌ساخت‌ها، تسهیلات، زیبایی‌شناختی، فرهنگی، امنیت، جامعه‌پذیری و تمایز‌جغرافیایی در سیاست‌گذاری‌های آتی استفاده شهروندان از دوچرخه در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری ابه ویژه محیط زیست پایدار و سلامت شهری تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Urban Management and Citizens' Acculturation of Public Cycling on Sustainable Urban Development

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mahmoudi 1
  • Sahar Pirjamadi 2
  • Shideh Roozbeh Tehrani 3

1 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Ph.D of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Allameh Tabataba’I, Tehran, Iran iversity

3 Master of Sport Management, Department of Physical Education and Sport Science, University of Eyvanekey, Semnan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of urban management and citizens' acculturation in the use of public cycling to promote sustainable urban development. The research method was correlation with the structural equation model approach. The statistical population of the study included Tehran citizens who are members of the BDOOD system and based on a simple random sampling method, the statistical sample was 319 people.
3 questionnaires were used to collect data. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was obtained using Cronbach's alpha for all three questionnaires above 0.7. Descriptive statistics were used for data classification and statistical deduction. Pearson tests were used in SPSS software and modeling structures in AMOS software. Based on the results of the research model, it was found that urban management had a significant positive effect on sustainable development, urban management on the citizens' acculturation and citizens' acculturation on sustainable urban development. It was also observed that citizen' acculturation plays a mediating role in the relationship between urban management and sustainable urban development. The results of study emphasize the need to strengthen indicators such as infrastructure, facilities, aesthetics, culture, security, sociability and geographical differentiation in future policies of citizens' use of bicycles to achieve the goals of sustainable urban development, especially sustainable environment and urban health

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizen
  • Infrastructure
  • Lifestyle
  • Metropolis
  • Sustainable Environment
  • Urban health
  • Urban Management