نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی ، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه ولی عصر (ع)، رفسنجان، ایران

2 1- کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد کرمان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سبک های رهبری مربیان بر توسعه فرهنگ اجتماعی در لیگ برتر فوتسال بانوان استان کرمان بود. این پژوهش ازنوع توصیفی- همبستگی است که به روش میدانی انجام شده است. جامعة آماری شامل همة بازیکنان تیم های شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان کشور و لیگ فوتسال بانوان استان در سال99-1398 به تعداد 126 نفر بود. تمام اعضای جامعه به عنوان نمونة آماری در مطالعه شرکت کردند. از مجموع پرسشنامه ها، 103 پرسشنامه قابل استفاده بود که مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامة استاندارد مقیاس رهبری در ورزش(چلادورای 1980) و توسعه فرهنگ اجتماعی میریوسفی(1394) استفاده شد. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که ازبین پنج سبک مربیگری، فقط سبک رهبری حمایت اجتماعی و آمرانه قابلیت پیش بینی توسعه فرهنگ اجتماعی بازیکنان را دارد. براساس نتایج پژوهش پیشنهاد می شود مربیان با توجه به ویژگی های شخصی ورزشکاران و شرایط تیمی، سبک رهبری مناسب را برگزینند تا از این طریق توسعه فرهنگ اجتماعی بازیکنان را بهتر کنترل کنند. همچنین، توصیه می شود علاوه بر توجه به آمادگیهای جسمانی و فنی بازیکنان، به عامل اجتماعی و اخلاقی بازیکنان نیز توجه کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of the Leadership Style of Coaches, on development of social culture in Women's Futsal

نویسندگان [English]

  • sayyed jalil miryousefi 1
  • effat jahandida 2

1 Department of Physical Education, Faculty of Literature and Human Sciences, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran

2 Master in Sport Management, Faculty of Literature and Human Sciences, Islamic Azad University, Kerman Branch, Iran

چکیده [English]

The Purpose of this study was to investigate the Role of coaches' leadership styles and development of social culture Kerman province women's futsal Premier League. Research method was descriptive- correlation and carried out based on a field study approach. The statistical population was consisting of the all players who contributed in the women`s Futsal league championship and kerman province in the year 98-99(N=126).The whole population members contributed as a statistical sample in the current research. 103 Questionnaires were returned and data were analyzed from 120. To collect data, a questionnaire leadership scale in Cheladori (1980), and miryousefi et al development of social culture questionnaire (2015). The results of multiple regression analysis indicated that only the leadership style Social support behavior and autocrat are capable of anticipating development of social culture within five-leadership style. Based on the underlying results of the current research, it is suggested that the women`s Futsal coaches of the country should choose the appropriate leadership styles with respect to the players` personal characteristics as well as team conditions in order to properly control development of social culture. Further, it is recommended that the coaches pay attention not only to the players` physical preparation, but also to the player’s social and moral factor and No athlete can be successful when he/she has not a cognizant and competent coach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kerman province,Leadership Styles, development of social culture, Women&rsquo
  • s Futsal, Premier League