نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی ایران بود.
روش پژوهش: روش تحقیق حاضر توصیفی و به لحاظ نوع کاربردی و به لحاظ اجرا پیمایشی بود. جامعة آماری تحقیق تمامی اعضای هیأت علمی رشتة علوم ورزشی و رشتة اقتصاد دانشگاه‌ها، مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها و ادارة کل وزارت علوم، کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه‌ها و افراد متخصص در حوزة اقتصاد و آشنا به موضوع پژوهش بودند که براساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 364 نفر به‌عنوان نمونة آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامة محقق‌ساخته‌ای بود که روایی صوری و محتوایی آن را گروهی از استادان صاحب‌نظر دانشگاهی تأیید کردند. برای محاسبة پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (98/0=α). برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم‌افزار لیزرل استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که شاخص‌های کلی برازش مدل ساختاری در وضعیت مطلوبی قرار دارند، بنابراین پرسشنامة 68 سؤالی به‌دست‌آمده، مقیاس مناسبی برای سنجش اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی است.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، مدلی طراحی شد که می‌توان با استفاده از آن موجب توسعة ورزش دانشگاهی کشور شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Resistive Economy in Collegiate Sports of Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Kharkan 1
  • Reza Andam 1
  • Hasan Bahrololoum 1
  • Hossein Zareian 2

1 Sport Management,, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahrood University Of Technology, Shahrood, Iran

2 Sport Management Institute of Physical Education and Sport Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of the present study was ddesigning a model for Resistive Economy in Collegiate Sports of Iran.
Methods: This descriptive research method was in terms of practical type and in terms of survey implementation. The statistical population of the present study included all members of sport scientific committee, economics departments of the universities, the directors of the physical education of the universities, the general administration of the “Ministry of Science”, university physical education experts, experts in the field of economics who are familiar with the research topic that was based on the random stratified sampling method. 364 people were selected as the sample. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose formal validity and content were confirmed by a group of professional professors. Cronbach's alpha method was used to calculate the reliability of the instrument (α=0.98). In order to analyze the data, the confirmatory factor analysis method and LISREL software were used.
Results: Also, the results of confirmatory factor analysis showed that overall indices of structural model were in good condition, thus obtained 68 questions questionnaire was an appropriate scale for measuring resistive economy in collegiate Sport.
Conclusion: According to the research findings, a model was designed that can be used to develop the country's college sport

کلیدواژه‌ها [English]

  • college sport
  • consumption management
  • factor analysis
  • planning
  • resistive economy