الگوی BCC درتحلیل پوششی داده ها؛ شاخص ارزیابی کارایی هیات های ورزشی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین کارایی هیات‌های ورزشی فعال با استفاده از مدل BCC می باشد. جامعه آماری شامل 30 هیات‌ ورزشی فعال بود. ابزار مورد استفاده پرسشنامه پنج‌ارزشی و در قالب روش فازی مورد ارزیابی قرار گرفت. روایی محتوی و صوری پرسشنامه توسط گروه کانونی در قالب فرم های CVR و CVI مورد تایید قرار‌گرفت. در نهایت کارشناسان و خبرگان شامل 30 تن از روسای هیات های ورزشی استان مازندران ، مربیان بین‌المللی استان و قهرمانان ورزشی کشور بودند نسبت به اهمیت هر کدام از شاخص های ورودی و خروجی اظهار نظر کردند. در سال های 1394 تا 1398 در الگوی BCC ورودی «بودجه»، نقش بیشتری در تعیین میزان کارآیی هیات ها داشته است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود در سال های 1394، 1395 و 1396 خروجی «ورزش قهرمانی» نقش بیشتری در تعیین میزان کارآیی هیات ها داشته است. در سال 1397 و 1398 نیز خروجی «ورزش همگانی» نقش بیشتری در میزان کارآیی هیات ها داشت. با حذف این خروجی ها میانگین کارآیی هیات ها با کاهش بیشتری مواجه شده است. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین خروجی های هیات ها با میزان کارآیی BCC هیات ها ارتباط معنی دار وجود داشت.

کلیدواژه‌ها