نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین کارایی هیات‌های ورزشی فعال با استفاده از مدل BCC می باشد. جامعه آماری شامل 30 هیات‌ ورزشی فعال بود. ابزار مورد استفاده پرسشنامه پنج‌ارزشی و در قالب روش فازی مورد ارزیابی قرار گرفت. روایی محتوی و صوری پرسشنامه توسط گروه کانونی در قالب فرم های CVR و CVI مورد تایید قرار‌گرفت. در نهایت کارشناسان و خبرگان شامل 30 تن از روسای هیات های ورزشی استان مازندران ، مربیان بین‌المللی استان و قهرمانان ورزشی کشور بودند نسبت به اهمیت هر کدام از شاخص های ورودی و خروجی اظهار نظر کردند. در سال های 1394 تا 1398 در الگوی BCC ورودی «بودجه»، نقش بیشتری در تعیین میزان کارآیی هیات ها داشته است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود در سال های 1394، 1395 و 1396 خروجی «ورزش قهرمانی» نقش بیشتری در تعیین میزان کارآیی هیات ها داشته است. در سال 1397 و 1398 نیز خروجی «ورزش همگانی» نقش بیشتری در میزان کارآیی هیات ها داشت. با حذف این خروجی ها میانگین کارآیی هیات ها با کاهش بیشتری مواجه شده است. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین خروجی های هیات ها با میزان کارآیی BCC هیات ها ارتباط معنی دار وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

BCC model in data envelopment analysis; Efficiency evaluation index of sports delegations in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • hasan eshaghi kenari
  • Mohammad Hami

Department of of Sport Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the efficiency of active sports teams in Mazandaran province using the BCC model. the present study is a meta-proof research, quantitative approach, in terms of applied purpose and technique used in data envelopment analysis. The instrument used was a five-valued questionnaire and evaluated in the form of a fuzzy method. Finally, experts including 30 heads of sports delegations of Mazandaran province, international coaches of the province and sports champions of the country commented on the importance of each of the input and output indicators. In the years 2016 to 2020 in the BCC model of "budget" input, has played a greater role in determining the efficiency of staff. The results showed that in 2016, 2017 and 2018, the output of "championship sports" has played a greater role in determining the efficiency of the staff. In 2019 and 1398, the output of "public sports" had a greater role in the efficiency of the staff. By eliminating these outputs, the average efficiency of staffs has been further reduced. Also, the results of Pearson correlation test showed that there was a significant relationship between staff outputs and staff BCC efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance
  • Data Envelopment Analysis
  • BCC Pattern
  • Championship Sports
  • Budget
  • Staff