نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی/ دانشگاه آزاد واحد جهرم

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد جهرم

4 گروه علوم ورزشی دانشگاه جهرم

چکیده

جهت بهره‌گیری و عملکرد مطلوب بازیکنان، یکی از راهکارهای مدیران استفاده از مدیریت تنوع اثربخش می‌باشد لذا هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه مدل چند سطحی مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته متوالی (کیفی-کمی) است. جامعه آماری شامل پژوهش‌‌های قابل دسترس در پایگاه‌‌های علمی معتبر در بحث مدیریت تنوع و همچنین اساتید، مدیران، مربیان و بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بود. نمونه‌گیری با روش هدفمند انجام شد. شناسایی عوامل با روش فراترکیب و تعیین روابط میان آن‌‌ها به کمک مدل‌سازی ساختاری تفسیری انجام گردید. تحلیل یافته‌ها نشان داد مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران در 4 سطح فردی، تیمی، باشگاهی و اجتماعی طبقه‌بندی شده است. این مدل شامل 8 نوع پیامد در سطح فردی شامل کارایی و اثربخشی، رشد و پیشرفت ، رفاه و بهزیستی، عدم نگرانی هویتی، تعهد و مسئولیت‌پذیری؛ خودکارآمدی، انگیزه، تلاش، رضایت و وفاداری می‌باشد. در سطح باشگاهی شامل 4عامل ارتباطات و هماهنگی، رفتار عادلانه، ادغام تفاوت‌ها، انسجام تیمی و مشارکت در تصمیم‌گیری می‌باشد. در سطح باشگاهی به سیاست‌ها و فرآیندهای مدیریت باشگاهی اشاره شد و در سطح اجتماعی قانونگذاری، وضعیت اجتماعی اقتصادی و فرهنگی را شناسایی کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a multi-level model of effective diversity management in Iranian Football Premier League clubs

نویسندگان [English]

  • abdolrahim khodajoo 1
  • masood naderiyan jahromi 2
  • hosain dastbarhagh 3
  • mohammad sadegh afroozeh 4

1 PhD student in Sports Management,Islamic Azad University, Jahrom, Iran

2 Department of Sport Management, Faculty of sport sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 department of physical education and sport sciences azad university

4 Assistant Professor of Sports Management, Jahrom University, Jahrom, Iran

چکیده [English]

In order to benefit and optimize the performance of players, one of the strategies of managers is to use effective diversity management, so the main purpose of this study was to provide a multi-level model of effective diversity management in Iranian Football Premier League clubs. This research is applied in terms of purpose and in terms of method, it is a sequential mix (qualitative-quantitative). The statistical population includes researches available in reputable scientific databases in the field of diversity management as well as professors, managers, coaches and players of the Iranian Football Premier League. The sampling method was purposeful and the identification of factors was done by meta-combination method and determining the relationships between them with the help of interpretive structural modeling. The analysis of the results showed that effective diversity management in Iranian Premier League football clubs is classified into 4 levels: individual, team, club and social. This model includes 8 types of outcomes at the individual level including efficiency and effectiveness, growth and development, welfare and well-being, lack of identity concern, commitment and responsibility, higher self-efficacy, increased motivation, effort, satisfaction and loyalty. At the club level, it also includes four factors: communication and coordination, fair behavior, integration of differences and team cohesion, and participation in tactical decision-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • team cohesion
  • Football players
  • variety of players
  • Team efficiency
  • Diversity management