نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

4 گروه تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: به‌منظور بهره‌گیری و عملکرد مطلوب بازیکنان، یکی از راهکارهای مدیران ورزشی استفاده از مدیریت تنوع اثربخش است. ازاین‌رو هدف اصلی تحقیق حاضر ارائۀ مدل چندسطحی مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود.
روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیختۀ متوالی (کیفی-کمی) است. جامعۀ آماری شامل پژوهش‌‌های قابل دسترس در پایگاه‌‌های علمی معتبر در بحث مدیریت تنوع و همچنین استادان، مدیران، مربیان و بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بود. نمونه‌گیری با روش هدفمند انجام گرفت. شناسایی عوامل با روش فراترکیب و تعیین روابط میان آن‌ها به کمک مدلسازی ساختاری تفسیری انجام پذیرفت.
یافته‌ها: تحلیل یافته‌ها نشان داد مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران در چهار سطح فردی، تیمی، باشگاهی و اجتماعی طبقه‌بندی شده است. این مدل شامل هشت نوع پیامد در سطح فردی شامل کارایی و اثربخشی، رشد و پیشرفت، رفاه و بهزیستی، عدم نگرانی هویتی، تعهد و مسئولیت‌پذیری، خودکارامدی بالاتر، افزایش انگیزه، تلاش، رضایت و وفاداری است. همچنین در سطح باشگاهی شامل چهار عامل ارتباطات و هماهنگی، رفتار عادلانه، ادغام تفاوت‌ها و انسجام تیمی و مشارکت در تصمیم‌گیری تاکتیکی است. در سطح باشگاهی نیز به سیاست‌ها و فرایندهای مدیریت باشگاهی اشاره کرده و در سطح اجتماعی نیز عواملی همچون قانونگذاری، وضعیت اجتماعی اقتصادی و فرهنگی را شناسایی کرده است.
نتیجه‌گیری: باشگاه‌های فوتبال در ایران باید بر مؤلفه‌ها و اصول ‌‌‌مدیریت ‌تنوع در سطوح مختلف فردی، تیمی، باشگاهی و اجتماعی تمرکز بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Multi-Level Model of Effective Diversity Management in Iranian Football Premier League Clubs

نویسندگان [English]

  • Abdolrahim Khodajoo 1
  • Masood NaderiyanJahromi 2
  • Hosain Dastbarhagh 3
  • Mohammad Sadegh Afroozeh 4

1 Department of Physical Education and Sports Science, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad university, Jahrom, Iran.

2 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Department of Physical Education and Sports Science, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad university, Jahrom, Iran

4 Department of Physical Education and Sports Science, Faculty of Literature and Humanities, university of Jahrom, Iran

چکیده [English]

Introduction: In order to benefit and optimize the performance of players, one of the strategies of managers is to use effective diversity management, so the main purpose of this study was to provide a multi-level model of effective diversity management in Iranian Football Premier League clubs.
Methods: This research is applied in terms of purpose and in terms of method, it is a sequential mix. The statistical population included researches available in reputable scientific databases in the field of diversity management as well as professors, managers, coaches and players. The sampling method was purposeful and the identification of factors was done by meta-combination method and determining the relationships between them with the help of interpretive structural modeling.
Results: The results showed that effective diversity management is classified into 4 levels: individual, team, club and social. This model includes 8 types of outcomes at the individual level including efficiency and effectiveness, growth and development, welfare and well-being, lack of identity concern, commitment and responsibility, higher self-efficacy, increased motivation, effort, satisfaction and loyalty. At the club level, it also includes four factors: communication and coordination, fair behavior, integration of differences and team cohesion, and participation in tactical decision-making. At the club level, it has referred to the policies and processes of club management, and at the social level, it has identified factors such as legislation, socio-economic status and culture.
Conclusion: Football clubs in Iran should focus more on the principles of diversity management at different individual, team, club and social levels

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diversity Management
  • Football players
  • Team cohesion
  • Team efficiency
  • Variety of players