ارائه مدل چند سطحی مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی/ دانشگاه آزاد واحد جهرم

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد جهرم

4 گروه علوم ورزشی دانشگاه جهرم

چکیده

جهت بهره‌گیری و عملکرد مطلوب بازیکنان، یکی از راهکارهای مدیران استفاده از مدیریت تنوع اثربخش می‌باشد لذا هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه مدل چند سطحی مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته متوالی (کیفی-کمی) است. جامعه آماری شامل پژوهش‌‌های قابل دسترس در پایگاه‌‌های علمی معتبر در بحث مدیریت تنوع و همچنین اساتید، مدیران، مربیان و بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بود. نمونه‌گیری با روش هدفمند انجام شد. شناسایی عوامل با روش فراترکیب و تعیین روابط میان آن‌‌ها به کمک مدل‌سازی ساختاری تفسیری انجام گردید. تحلیل یافته‌ها نشان داد مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران در 4 سطح فردی، تیمی، باشگاهی و اجتماعی طبقه‌بندی شده است. این مدل شامل 8 نوع پیامد در سطح فردی شامل کارایی و اثربخشی، رشد و پیشرفت ، رفاه و بهزیستی، عدم نگرانی هویتی، تعهد و مسئولیت‌پذیری؛ خودکارآمدی، انگیزه، تلاش، رضایت و وفاداری می‌باشد. در سطح باشگاهی شامل 4عامل ارتباطات و هماهنگی، رفتار عادلانه، ادغام تفاوت‌ها، انسجام تیمی و مشارکت در تصمیم‌گیری می‌باشد. در سطح باشگاهی به سیاست‌ها و فرآیندهای مدیریت باشگاهی اشاره شد و در سطح اجتماعی قانونگذاری، وضعیت اجتماعی اقتصادی و فرهنگی را شناسایی کرده است.

کلیدواژه‌ها