نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار،گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی اشتغال پایدار دانش‌آموختگان علوم ورزشی با استفاده از نظریه داده‌ بنیاد که درچارچوب رویکرد کیفی انجام شد. جامعه آماری خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بودند. روش نمونه‌گیری نظری بود. برای جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان انجام شد. داده‌ها بعد از 16 مصاحبه به اشباع نظری رسید. برای سنجش اعتبار، انتقال و تایید پذیری، یافته‌های پژوهش به مشارکت‌کنندگان ارائه و نقطه نظرهای آن‌ها اعمال شد. از روش توافق درون‌ موضوعی برای قابلیت اعتماد استفاده گردید که 82/0 گزارش شد. نتایج داده‌ها حاکی از تأثیر عوامل متعددی بر اشتغال پایدار دانش‌آموختگان علوم ورزشی ایران داشت که می‌توان به عوامل علی (مهارت‌های اشتغال، برنامه درسی، نیازسنجی، رشد صنعت ورزش، انگیزشی و حمایتی)، زمینه‌ای (سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، اقتصادی، ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، صلاحیت حرفه‌ای در ورزش)، مداخله‌گر (فن‌آوری، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، بازسازی جایگاه علوم ورزشی، ارتباطات و شبکه-سازی)، راهبردها (جست‌وجوی شغلی و مشاوره، بازطراحی کارآموزی، خصوصی‌سازی و کارآفرینی در ورزش، رفع موانع قانونی، مسئولیت‌پذیری آموزش‌عالی، توجه به بسترهای جدید، تاسیس سازمان نظام تخصصی ورزش) و پیامدها (توسعه فردی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و توسعه انسانی پایدار) اشاره نمود. الگوی ارائه شده می‌تواند به‌عنوان مبنایی مورد استفاده سیاست‌گذاران حوزه ورزش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sustainable Employment Model For Sports Science Graduates

نویسندگان [English]

  • Ali Khaledifard 1
  • nahid shetab Booshri 2
  • Sedighe Heydarinejad 3
  • Amin Khatibi 4

1 PhD Student in Sports Management, Department of Sport Management, Faculty of Sports Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Sports Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Professor, Department of Sport Management, Faculty of Sports Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

4 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Sports Sciences Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to design a model of sustainable employment for sports science graduates with grounded theory method. The population of Experts was informed research topic.The sampling method was purposeful and theoretical. the data collection method was conducted as a study of previous researches and a deep and open interview. After 16 interviews , the data reached a theoretical saturation. The method used for reliability was the method of inter-issue agreement . The average agreement on the issue was reported to be 0.82. The results of the data indicate the effect of several factors on the sustainable employment of Iranian sports science graduates, which can be attributed to causal factors (Employment skills, curriculum, needs assessment, Development of sports industry and motivational and supportive factors), contextual (policy and program , economic factors, university relationship with society and industry, professional competence in sports), intervening factors (technological, cultural and social, political factors, Reconstruction of Sports Sciences, Communications and networking) Strategies (job search and counseling, internship redesign, privatization and entrepreneurship in the sports industry, removal of legal barriers, responsibility of higher education and universities, attention to new contexts, establishment of a specialized sports organization And implications) Consequences (Individual development, economic development, cultural and social development and sustainable human development). The proposed model can be used as a basis by sports policymakers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graduates
  • Higher Education
  • Sports industry
  • Sports Science
  • Sustainable employment