نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: اشتغال پایدار، به ‌معنی ثبات و استمرار فرصت‌های شغلی و حمایت از افراد به‌منظور ماندن و پیشرفت در یک شغل تعریف شده است. پژوهش حاضر نیز با هدف طراحی الگوی اشتغال پایدار دانش‌آموختگان علوم ورزشی ایران انجام گرفت.
روش پژوهش: روش تحقیق با استفاده از نظریة داده‌بنیاد و در چارچوب رویکرد کیفی انجام گرفت. جامعۀ آماری، خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بودند. روش نمونه‌گیری نظری بود. برای جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با خبرگان انجام گرفت. داده‌ها پس از 16 مصاحبه به اشباع نظری رسید. برای سنجش اعتبار، انتقال و تأییدپذیری، یافته‌های پژوهش به مشارکت‌کنندگان ارائه و دیدگاه‌های آنها اعمال شد. از روش توافق درون‌موضوعی برای قابلیت اعتماد استفاده شد که 82/0 گزارش شد.
یافته‌ها: نتایج داده‌ها حاکی از تأثیر عوامل متعددی بر اشتغال پایدار دانش‌آموختگان علوم ورزشی ایران است که می‌توان به عوامل علی (مهارت‌های اشتغال، برنامۀ درسی، نیازسنجی، توسعۀ صنعت ورزش، انگیزشی و حمایتی)، زمینه‌ای (سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، اقتصادی، ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، صلاحیت حرفه‌ای در ورزش)، مداخله‌گر (فناوری، فرهنگی- اجتماعی، سیاسی، بازسازی جایگاه علوم ورزشی، ارتباطات و شبکه‌سازی)، راهبردها (جست‌وجوی شغلی، بازطراحی کارآموزی، خصوصی‌سازی و کارآفرینی در صنعت ورزش، رفع موانع قانونی، مسئولیت‌پذیری آموزش عالی، توجه به بسترهای جدید و تأسیس سازمان نظام تخصصی ورزش) و پیامدها (توسعۀ فردی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و توسعۀ انسانی پایدار) اشاره کرد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق، الگوی ارائه‌شده می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای اقدامات لازم در ایجاد اشتغال پایدار دانش‌آموختگان علوم ورزشی مورد استفادۀ سیاستگذاران و تصمیم‌گیران حوزۀ اشتغال در ورزش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sustainable Employment Model For Sports Science Graduates

نویسندگان [English]

  • Ali Khaledifard
  • Nahid Shetab Booshri
  • Sedighe Heydarinejad
  • Amin Khatibi

Department of Sport Management, Faculty of Sports Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to design a sustainable employment model for sports science graduates in Iran.
 Methods: The research method was conducted using data-based theory and qualitative approach. The population of the experts was knowledgeable about the research topic. The sampling method was purposeful and theoretical. The data collection method was conducted as full study of previous researches and a deep and open interview. After 16 interviews, the data reached a theoretical saturation. The method used for reliability was the inter-issue agreement. The average agreement on the issue was reported to be 0.82.
Results: The data results from the influence of several factors including causal factors (employment skills, curriculum, needs assessment, development of sports industry and motivational and supportive factors), contextual factors (policy and program planning, economic and financial factors, university relationship with society and industry, professional competence in sports), intervening factors (technological, cultural and social, political factors, reconstruction of sports science, communications and networking) strategies (job search and counseling, internship redesign, privatization and entrepreneurship in the sports industry, removal of legal barriers, responsibility of higher education, attention to new contexts, establishment of a specialized sports organization) and Consequences (individual, economic, cultural-social and sustainable human development).
Conclusion: The obtained model can be used as a basis for employment policymakers among Iran's sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graduates
  • Higher Education
  • Sports industry
  • Sports Science
  • Sustainable employment