نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار- گروه تربیت بدنی-دانشگاه فرهنگیان- تهران - ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی- دانشگاه فرهنگیان- تهران - ایران

3 دانشگاه فرهنگیان/ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل جهت بررسی نقش صفات شخصیتی در قصد خرید مصرف‌کنندۀ ورزشی بود. این پژوهش کاربردی، حال‌نگر و از نوع تحقیقات توصیفی است. براساس فرمول کوکران و به‌روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، 350 نفر از دانشجویان تربیت بدنی استان‌های مرکز کشور (اصفهان، یزد، سمنان و چهارمحال و بختیاری) انتخاب شدند و به چهار پرسش‌نامۀ گشودگی به تجربه، استعداد خیال‌پردازی، سبک بصری پردازش و قصد خرید (استاندارد با روایی و پایایی قابل قبول) پاسخ دادند. داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل و مدل پیشنهادی تحقیق ارزیابی گردید. نتایج نشان داد رابطۀ بین صفت گشودگی به تجربه با قصد خرید و رابطة سبک بصری پردازش با قصد خرید معنی‌دار است، اما صفت استعداد خیال‌پردازی رابطه معنی‌داری با قصد خرید نداشت. این پژوهش نشان داد متغیرهای شخصیت، عاملی مهم در تحقیقات مصرف‌کننده بوده و نقش بالقوۀ آن نیاز به توجه بیشتر محققان و بازاریابان ورزشی دارد. لذا مدیران و دست‌اندرکاران بازارهای ورزشی می‌توانند با بررسی و شناخت ماهیت شخصیتی مخاطبان خود، در پیش‌بینی رفتار مصرف‌کنندگان، نحوۀ هدایت و تسلط بر بازار گام بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a Structural Model of Personality Traits and Purchase Intention of Sport Consumer

نویسندگان [English]

  • zeinab naghiloo 1
  • fereshte kotobi 2
  • majid Namvar 3

1 Assistant Professor, Department of Physical Education, Farhangian University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Farhangian University, Tehran, Iran

3 Farhangian University/IRAN

چکیده [English]

Provide a Structural Model of Personality Traits and Purchase Intention of Sport Consumer

Abstract
The purpose of this study was to investigate the role of personality in the Purchase Intention of Sport Consumer. This is an applied and present and descriptive research that was done causally. Based on Cochran's formula, 350 people were selected by multi-stage cluster sampling method from among the physical education students in the central provinces of Iran (Isfahan, Yazd, Semnan and Chaharmahal and Bakhtiari) and were given four questionnaires: Openness to Experience, Fantasy-Proneness, Visual Processing Style and Purchase Intention (by acceptable validity and reliability). Data were analyzed at two levels of descriptive and inferential statistics by Structural Equation Modeling and the proposed research model was evaluated. The results showed that the relationship between openness to experience and visual processing style with the purchase intention was significant, but there was no significant relationship with the fantasy-proneness. This study showed that personality variables are an important factor for consumer research and its potential role needs more attention of researchers and sport marketers. Therefore, managers and officials of sport markets can take steps to how to lead and dominate the sport market by predict consumer behavior whit review and understanding the nature of personality of their audiences.
Keywords:
Fantasy-Proneness, Openness to Experience, Purchase Intention, Sport Consumer, Visual Processing Style,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fantasy-Proneness
  • Openness to Experience
  • Purchase Intention
  • Sport Consumer
  • Visual Processing Style