نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف  این تحقیق طراحی الگوی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی در ورزش کشتی ایران بود.
روش پژوهش: این پژوهش از طریق روش تحقیق آمیخته کمی-کیفی به روش اکتشافی متوالی انجام شد. نمونه بخش کیفی 14 نفر از خبرگان ورزش کشتی بودند که به روش گلوله برفی و در حد اشباع نظری انتخاب شدند و در بخش کمی نمونه آماری 160 نفر از مسئولان، ورزشکاران، مربیان، کارشناسان و اصحاب رسانه در رشته کشتی  بودند. پرسشنامه محقق ساخته شامل 38 مؤلفه بود. روایی سازه به روش تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.
یافته ها: با توجه به نتایج، مدلی با 5 بعد مشتمل بر 38 گویه طراحی شد که با توجه به بار عاملی به ترتیب اولویت شامل ابزارهای تبلیغاتی (72/0)، ابزارهای روابط عمومی (71/0)، ابزارهای پیشبرد فروش (67/0)، ابزارهای بازاریابی مستقیم (59/0) و ابزارهای فروش شخصی (56/0) بودند.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان دهنده یک مدل جامع و فراگیر است که بعنوان چهارچوبی جامع برای بهبود تبلیغات با الگوی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) در ورزش کشتی ایران می‌باشد، که استفاده از آن می‌تواند باعث جذابیت ورزش کشتی، جذب تماشاگر، جذب حامیان مالی و در نهایت افزایش درآمدزایی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Integrated Marketing Communication Tools (IMC) for Wrestling of Iran

نویسندگان [English]

  • Ahmad Nasrollahi Ghadim 1
  • Hamid Ghasemi 2
  • Aboualfazl Farahani 3

1 Department of Physical Education and Sports Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran.

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 Department of Sports Management, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to design a model of Integrated Marketing Communication (IMC) tools for wrestling of Iran.
Methods: The statistical population of the qualitative part included 14 wrestling experts, who were selected by snowball method and at the limit of theoretical saturation, and in the quantitative part, the statistical population included 160 officials, athletes and coaches, sports experts and members of the media in the field of wrestling. Convenience sampling was used. The factors extracted from the combination of library sources and interviews with experts included 38 components. Construct validity was done by confirmatory factor analysis. The reliability of the questionnaire was calculated and verified using Cronbach's alpha coefficient. To analyze the data confirmatory factor analysis was used.
Results: According to the research findings, a model with 5 dimensions consisting of 38 items was designed, among which the highest factor loads were in order of priority, advertising tools (0.72), public relations tools (0.71), sales promotion tools (0.67) are direct marketing tools (0.59) and personal sales tools (0.56).
Conclusion: Therefore, the results of this study present a comprehensive and comprehensive model that as a comprehensive framework to improve advertising with the model of integrated marketing communication tools (IMC) in the sport of wrestling puts Iran in front of sport and wrestling managers who can be up to a high percentage. It promotes wrestling, attracts spectators, attracts the support of sponsors, and ultimately increases revenue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Marketing Communications (IMC)
  • Relationship marketing
  • wrestling
  • Advertising