نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

3 استاد دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف این تحقیق طراحی الگوی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی در ورزش کشتی ایران بود. که از طریق روش تحقیق آمیخته کمی-کیفی به روش اکتشافی متوالی انجام شد. نمونه بخش کیفی 14 نفر از خبرگان ورزش کشتی بودند که به روش گلوله برفی و در حد اشباع نظری انتخاب شدند و در بخش کمی نمونه آماری 160 نفر از مسئولان، ورزشکاران، مربیان، کارشناسان و اصحاب رسانه در رشته کشتی بودند. پرسشنامه محقق ساخته شامل 38 مؤلفه بود. روایی سازه به روش تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. با توجه به نتایج، مدلی با 5 بعد مشتمل بر 38 گویه طراحی شد که با توجه به بار عاملی به ترتیب اولویت شامل ابزارهای تبلیغاتی (72/0)، ابزارهای روابط عمومی (71/0)، ابزارهای پیشبرد فروش (67/0)، ابزارهای بازاریابی مستقیم (59/0) و ابزارهای فروش شخصی (56/0) بودند. نتایج این تحقیق نشان دهنده یک مدل جامع و فراگیر است که بعنوان چهارچوبی جامع برای بهبود تبلیغات با الگوی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) در ورزش کشتی ایران می‌باشد، که استفاده از آن می‌تواند باعث جذابیت ورزش کشتی، جذب تماشاگر، جذب حامیان مالی و در نهایت افزایش درآمدزایی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model for integrated marketing communication tools (IMC) in Iranian wrestling

نویسندگان [English]

  • ahmad nasrollahi ghadim 1
  • Hamid Ghasemi 2
  • aboualfazl farahani 3

1 Instructor. Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Associate Professor/ Payame Noor University

3 Professor/ Payame Noor University

چکیده [English]

The purpose of this study is to design a model of integrated marketing communication tools (IMC) in Iranian wrestling, for the purpose of which, quantitative-qualitative method together with consecutive exploratory method was chosen. And they were selected as theoretical saturation, and in the quantitative section of the statistical population, 160 officials, athletes and coaches, sports experts and members of the media were available in the field of wrestling by sampling method. In the end, the factors extracted from library resources and the interviews with experts were combined and included 38 components whose structure was validated by confirmatory factor analysis method. The reliability of the research questionnaire was calculated and confirmed using Cronbach's alpha coefficient. Confirmatory factor analysis test was used to analyze the data. According to the research findings, a model with 5 dimensions consisting of 38 items was designed, among which the highest factor loads were priority, advertising tools (0.72), public relations tools (0.71), sales promotion tools (67) 0.0 are direct marketing tools (0.95) and personal sales tools (0.56). Therefore, the results of this study present a comprehensive model that as a comprehensive framework to improve advertising with the model of integrated marketing communication tools (IMC) in the sport of wrestling puts Iran in front of sport and wrestling managers whose use can be up to a high percentage. It promotes wrestling, attracts spectators, gets the support of sponsors, and ultimately increases revenue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Marketing Communication (IMC)
  • Relationship Marketing
  • Wrestling
  • Advertising
  • Sports Public Relations