نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، ,واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،، کرج، ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

چگونگی به کارگیری رفتار سیاسی در سازمان‌ها نقش بسزایی در رفتار و احساسات کارکنان دارد. رفتار سیاسی یک فرایند طبیعی در سازمان است که از طریق آن می‌توان تعارض‌ها و اختلاف‌های بین گروه‌ها و ذینفعان را بررسی و حل و فصل نمود. پژوهش حاضر به ارائه مدل رفتار سیاسی کارکنان سازمان های ورزشی پرداخته است. به منظور تحقق این هدف از روش‌ کیفی براساس نظریه داده بنیاد استفاده شد. برای نمونه‌گیری از روش گلوله برفی استفاده شد. ابزار پژوهش مصاحبه‌های عمیق و اکتشافی بود. سپس داده‌ها به روش زمینه‌ای کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد. دستاوردها گویای آن است که مدل پارادایمی در قالب ابعاد 6 گانه شامل ۳ مقوله شرایط علی (قدرت، شخصیت، پیشرفت شغلی)، یک مقوله پدیده محوری ( اعمال نفود در سازمان)، ۵ مقوله شرایط زمینه‌ای (تعارض، قوانین، بی عدالتی، ماهیت شغلی، مدیریت)، ۲ مقوله شرایط مداخله‌گر (ارتباطات بیرون سازمان، وجهه سیاسی)، ۵ مقوله مکانیزم و راهبردها (اطلاعات، ادراکات، احساسات، شبکه های ارتباطی، اختلال) و ۴ مقوله پیامدها ( مثبت و منفی سازمانی و نیز فردی) شناسایی شدند. رفتارهای سیاسی در سازمان‌های ورزشی دارای پیچیدگی زیادی در تشخیص و قضاوت می‌باشند و مدل‌هایی مانند پژوهش حاضر می‌تواند به ادراک چند بعدی و فرایندی آن ها کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Paradigm Model of Political Behavior of Iranian Sport Organization Employees

نویسندگان [English]

  • Mohammad Pourpanahi Kaltapeh 1
  • Parivash Nourbakhsh 2
  • Mahvash Noorbakhsh 3
  • Hossein Sepasi 3

1 PhD Student of Department of Sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Professor of Department of Sport Management,, Karaj Branch,, Islamic Azad University,, Karaj, Iran

3 Professor of Department of Sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

How to use political behavior in organizations plays an important role in the behavior as well as the feelings of employees. Political behavior is a natural process in the organization through which conflicts and differences between groups and stakeholders can be examined and resolved. The purpose of this study was to present a model of political behavior of Iranian sport organizations employees. In order to achieve this goal, a qualitative method based on foundation data theory was used. Theoretical method and snowball were used for sampling. The research instrument was in-depth and exploratory interviews. Then, the data obtained from the interviews were coded and analyzed by field method. The findings indicate that in the form of 6 dimensions of paradigm model including including3 categories of causal conditions (power, personality and career promotion), one category of axial phenomenon (influence policies in the organization), 5 categories of contextual conditions (conflict, laws, injustice, job nature and management), 2 categories of intervening conditions (communication outside the organization, political popularity), 5 categories of mechanisms and strategies (information management, perceptions, sensitivities, communication networks, disruption) and 4 categories of consequences (positive and Organizational negative, and individual positive and negative) were identified. Political behaviors in sports organizations are very complex in diagnosis and judgment, and models such as the present study can help to understand their multidimensional and process.

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Foundation
  • exploratory
  • Paradigm Model
  • Political Behavior
  • Sport Organizations