نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، ,واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،، کرج، ایران

چکیده

مقدمه: چگونگی به‌کارگیری رفتار سیاسی در سازمان‌ها نقش بسزایی در رفتار و احساسات کارکنان دارد. رفتار سیاسی فرایندی طبیعی در سازمان است که از طریق آن می‌توان تعارض‌ها و اختلاف‌های بین گروه‌ها و ذی‌نفعان را بررسی و حل‌وفصل کرد. در پژوهش حاضر مدل رفتار سیاسی کارکنان سازمان‌های ورزشی ارائۀ شده است.
روش پژوهش: . به‌منظور تحقق این هدف از روش کیفی براساس نظریۀ داده‌بنیاد استفاده شد. برای نمونه‌گیری از روش گلوله‌برفی استفاده شد. ابزار پژوهش مصاحبه‌های عمیق و اکتشافی بود. سپس داده‌ها به روش زمینه‌ای کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته ها: . دستاوردها گویای آن است که مدل پارادایمی در قالب ابعاد شش‌گانه شامل سه مقولۀ شرایط علی (قدرت، شخصیت و پیشرفت شغلی)، یک مقولۀ پدیده‌محوری (اعمال نفوذ در سازمان)، پنج مقولۀ شرایط زمینه‌ای (تعارض، قوانین، بی‌عدالتی، ماهیت شغلی و مدیریت)، دو مقولۀ شرایط مداخله‌گر (ارتباطات بیرون سازمان و وجهۀ سیاسی)، پنج مقولۀ سازوکارها و راهبردها (اطلاعات، ادراکات، احساسات، شبکه‌های ارتباطی و اختلال) و چهار مقولۀ پیامدها (مثبت و منفی‌سازمانی و نیز فردی) شناسایی شدند.
نتیجه گیری: رفتارهای سیاسی در سازمان‌های ورزشی دارای پیچیدگی زیادی در تشخیص و قضاوت‌اند و مدل‌هایی مانند پژوهش حاضر می‌تواند به ادراک چندبعدی و فرایندی آنها کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Paradigm Model of Political Behavior of Iranian Sport Organization Employees

نویسندگان [English]

  • Mohammad Pourpanahi Kaltapeh 1
  • Parivash Nourbakhsh 2
  • Mahvash Noorbakhsh 1
  • Hossein Sepasi 1

1 Department of Sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Department of Sport Management,, Karaj Branch,, Islamic Azad University,, Karaj, Iran

چکیده [English]

Introduction: How to use political behavior in organizations plays an important role in the behavior as well as the feelings of employees. Political behavior is a natural process in the organization through which conflicts and differences between groups and stakeholders can be examined and resolved. The purpose of this study was to present a model of political behavior of Iranian sport organizations employees.
Methods: In order to achieve this goal, a qualitative method based on foundation data theory was used. Theoretical method and snowball sampling were used. The research instrument was in-depth and exploratory interviews. Then, the data obtained from the interviews were coded and analyzed by field method.
Results: The findings indicated 6 dimensions of paradigm model including 3 categories of causal conditions (power, personality and career promotion), one category of axial phenomenon (influence policies in the organization), 5 categories of contextual conditions (conflict, laws, injustice, job nature and management), 2 categories of intervening conditions (communication outside the organization, political popularity), 5 categories of mechanisms and strategies (information management, perceptions, sensitivities, communication networks, disruption) and 4 categories of consequences (positive and Organizational negative, and individual positive and negative) were identified.
Conclusion: The political behaviors in sports organizations are very complex in diagnosis and judgment, and models such as the presented one in current study can help understanding their multidimensional and process.

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Foundation Exploratory Paradigm Model
  • Political Behavior
  • Sport Organizations