نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این تحقیق، طراحی الگوی مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان ایران بود.
روش پژوهش:این تحقیق با تکیه بر نظریة داده‌بنیاد مبتنی بر رویکرد استراوس-کوربین انجام شد. جامعه  شرکت کنندگان در تحقیق را صاحب نظران در حوزه ورزش زنان شامل اساتید مدیریت ورزشی، پژوهشگران حوزه مطالعات زنان، مدیران و مسئولین سازمان­های ورزشی، مربیان، ورزشکاران، مدیران شرکت های تجاری خصوصی که مطابق با تکنیک مثلث سازی انتخاب شدند، تشکیل می داد. انتخاب شرکت کنندگان ابتدا به روش نمونه گیری هدفمند و در ادامه با روش نمونه­گیری نظری انتخاب شدند. مصاحبه با صاحب نظران با 10نفر آغاز شد و تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت تعداد 22 نفر در مصاحبه شرکت کردند. برای تحلیل داده­ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. ضمن مصاحبه نیمه­ساختاریافته با صاحب­نظران مجموعه‌ای از مفاهیم اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری و از درون آن‌ها مقوله‌هایی استخراج گردید.
یافته ها: در مرحلة کدگذاری محوری، پیوند میان مقوله‌ها تحت عناوین شرایط علّی چالش های فرهنگی-اجتماعی، چالش های مدیریتی – قانونی، شرایط بستری چالش های رسانه ای و چالش های اقتصادی و شرایط مداخله گر محدودیت های ساختاری به دست آمد که در پی تعاملات اصلاحی در ساختاری-اجرایی و فرهنگ سازی می تواند به رفع این موانع کمک کند. در مرحلة کدگذاری انتخابی نیز، اجزای پارادایم کدگذاری تشریح شدند؛ الگو، ترسیم و نظریه تدوین و ارائه شد.
نتیجه گیری: براساس نتایج، تدوین الگوی طراحی مدل مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان جنبه های مختلفی دارد و توجه همزمان به تمامی ابعاد و رفع موانع باعث جذب حامیان مالی و توسعه همه جانبه و هر چه بیشتر ورزش قهرمانی بانوان کشور خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model of sponsorship barriers management for women’s sports in Iran

نویسندگان [English]

  • Solmaz Shomali
  • Sara Keshkar

Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Allameh Tabataba’i, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to design a model for managing barriers of sponsorship for Iranian women's championship sports, using grounded theory based on the Strauss-Corbin’s approach.
Methods: The research participants consisted of experts in the field of women's sports, including professors of sports management, researchers in the field of women's studies, managers and officials of sports organizations, coaches, athletes, managers of private companies selected according to the triangulation technique. The participants were selected first by purposive sampling method and then by theoretical sampling method. The interview with the experts started with 10 people and continued until the theoretical saturation was reached, and finally 21 people participated in the interview. Open, axial and selective coding were used to analyze the data.
Results: In the selective coding stage, the components of the coding paradigm were described; Pattern, drawing and theory were developed and presented. Finally, 8 main components and 21 sub-components were extracted and presented in the form of a theoretical model based on the data theory of the foundation.
Conclusion: According to the results, the management of sponsorship barriers for women's championship sports has different dimensions, and simultaneous attention to all dimensions and removal of barriers will attract sponsors and comprehensive development and more women's championship sports in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers
  • sponsorship
  • championship sports
  • women
  • Iran
Binlot, A. (2018, August 28). Roger Federer on why he ditched nike for a $300 million niqlo deal. Forbes. Retrieved from s://www.forbes.com/sites/abinlot/2018/08/28/roger-federer-on-whyhe-ditched-nike-for-a-300-million-uniqlo-deal/#3ce57e6764d.