تدوین الگوی مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی بود که با تکیه بر نظریة داده‌بنیاد انجام شد. جامعه شرکت کنندگان در تحقیق صاحب نظران حوزه ورزش زنان بودند که مطابق با تکنیک مثلث سازی انتخاب شدند. انتخاب شرکت کنندگان ابتدا به روش نمونه گیری هدفمند و در ادامه با روش نمونه‌گیری نظری انجام شد. مصاحبه با 10نفر آغاز و تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه یافت (22=N). در مرحلة کدگذاری محوری، پیوند میان مقوله‌ها تحت عناوین شرایط علّی چالش های فرهنگی-اجتماعی، چالش های مدیریتی – قانونی، شرایط بستری چالش های رسانه ای و چالش های اقتصادی و شرایط مداخله گر محدودیت های ساختاری به دست آمد که در پی تعاملات اصلاحی در ساختاری-اجرایی و فرهنگ سازی می تواند به رفع این موانع کمک کند. در مرحلة کدگذاری انتخابی نیز، اجزای پارادایم کدگذاری تشریح شدند؛ الگو، ترسیم و نظریه تدوین و ارائه شد. در نهایت، 8 مؤلفه اصلی و 28زیرمؤلفه استخراج شد. براساس نتایج، تدوین الگوی طراحی مدل مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان جنبه های مختلفی دارد و توجه همزمان به تمامی ابعاد و رفع موانع باعث جذب حامیان مالی و توسعه همه جانبه و هر چه بیشتر ورزش قهرمانی بانوان کشور خواهد شد.

کلیدواژه‌ها