نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 سید حسین مرعشیان، استادیار، دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران-تلفن 09161119973

3 استاد،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

4 استادیار،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان محصولات ورزشی در رسانه‌های اجتماعی می باشد. روش تحقیق به شکل آمیخته انجام شده است.در بخش کیفی با استفاده از روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 48 نفر از اساتید رشته تربیت-بدنی که به روش هدفمند انتخاب شدند، انجام گردید. در بخش کمی با طراحی پرسشنامه وپس از تایید روایی و پایایی از دانشجویان رشته تربیت‌بدنی دانشگاه‌های شهر اهواز(349) که محصولات ورزشی را از رسانه‌های اجتماعی خریداری می‌کردند و در زمینه رسانه‌های اجتماعی فعال بودند،جهت تکمیل استفاده شد. در بخش کیفی برای تجزیه و تحلیل از روش دلفی استفاده شده است و در بخش کمی با استفاده از نرم افزار های SPSS16 وAMOS و از طریق مدل معادلات ساختاری به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد شبکه‌های اجتماعی بر متغیرهای فنی و متغیرهای فرهنگی اجتماعی متاثر می‌باشد. جنبه‌های مختلف رفتاری بر متغیرهای فنی واجتماعی تاثیر گذار می باشد.همچنبن شبکه های اجتماعی بر جنبه های مختلف رفتاری تاثیر معنی داری دارد.به طور کلی به توجه به تحقیق انجام گرفته، به کارگیری رسانه های اجتماعی تاثیر معنی داری بر جنبه های مختلف رفتار مصرف کننده دارد و نقش حیاتی در بازاریابی و وفاداری به برند ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the purchasing behavior of consumers of sports products on social media

نویسندگان [English]

 • Mehdi Abasian 1
 • Seyed Hosein Marashian 2
 • Sedighe Heydarinejad 3
 • Amin Khatibi 4

1 Mehdi Abasian-Phd Student Of Sport Management, Faculty Of Sport Sciences, Shahid Chamran University Of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 Seyed Hosein Marashian-Assistant Professor-Faculty Of Sport Science- Shahid Chamran University Of Ahvaz- Ahvaz, -Iran.

3 Professor, Faculty Of Sport Sciences, Shahid Chamran University Of Ahvaz, Ahvaz, Iran

4 Assistant Professor-Faculty Of Sport Sciences-Shahid Chamran University Of Ahvaz-Ahvaz-,Iran.

چکیده [English]

Aim:The purpose of this study is to investigate the factors affecting the buying behavior of consumers of sports products on social media.

Methodology: The research method has been done in two parts: quantitative and qualitative. Has been done and its analysis method is based on the Delphi method. In the first part, by designing a questionnaire and after confirming the validity and reliability of all physical education students (349 people) who bought sports products from social media and are active in the field of social media, was used to complete. . In the qualitative part, the Delphi method has been used and in the quantitative part, the data have been analyzed using SPSS16 and AMOS software and through the structural equation model.

Conclution &Result: The results showed that social networks are affected by technical variables and socio-cultural variables. Also, different aspects of behavior affect technical and cultural variables and social networks.
Results: The results showed that social networks affect technical and socio-cultural variables. Also, different aspects of behavioral aspects affect technical and cultural variables also social networks.
Conclution: According to the findings, social medias have significant effects on various aspects of consumer behavior and plays a key role in marketing and brand loyalty, and it is suggested that managers of organizations use this way as an important part of their marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Consumer"
 • Purchasing behavior"
 • Social Media"
 • Sport Product"
 • ،"
 • sport"