نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر اولویت‌بندی موانع حمایت مالی از ورزش حرفه‌ای در شهر صنعتی البرز بود. این تحقیق، از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. در این تحقیق یک پرسشنامۀ دوبخشی که شامل 32 سؤال بود، به‌کار رفت. در بخش اول ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها گنجانده شده بود و بخش دوم عوامل حمایت مالی را در برگرفته بود که روایی صوری آن را 8 نفر از صاحب‌نظران تأیید کردند و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ 84/0 محاسبه شد. جامعۀ تحقیق شامل مالکان و مدیران عامل شرکت‌های صنعتی به‌ویژه صنایع بزرگ بود که با توجه به محدود بودن جامعۀ آماری، روش نمونه‌گیری کل‌شمار بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (جداول و نمودارهای فراوانی) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی تأییدی) استفاده شد. نتایج نشان داد مهم‌ترین موانع، به‌ترتیب عوامل اقتصادی (21/7T=)، مدیریتی (93/6T=)، قانونی (31/6T=)، اجتماعی (47/5T=) و فرهنگی (64/4T=) بودند. در همین زمینه به مدیران ارشد حوزۀ ورزش پیشنهاد می‌شود با لحاظ نتایج این پژوهش در تصمیم‌گیری‌های کلان در خصوص رفع نگرانی‌های موجود در این عرصه و نیز برقراری تعامل مستمر با صاحبان صنایع اهتمام ورزند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Barriers to Attracting Professional Sport Sponsorship in Alborz Industrial City (Qazvin Province)

نویسندگان [English]

  • Alireza Sharifi 1
  • Amin Dehghan Ghahfarrokhi 2

1 Ph.D. Student of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Sort Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of the current study was to prioritize those barriers to professional sport sponsorship in Alborz industrial city. This study was descriptive-survey in terms of data collection and applied in terms of objectives. A 2-sectional questionnaire (32 items) was used; the first part was devoted for demographic features of the subjects and the second part was related to the sponsorship factors. The face validity of the questionnaire was confirmed by 8 experts and its reliability was calculated by Cronbach alpha test (0.84). The statistical population consisted of the owners and senior managers of the industrial companies (especially big industries). Due to the limited number of the statistical population, census sampling method was used. To analyze the data, descriptive (frequency tables and charts) and inferential (confirmatory factor analysis) statistics were used. The results showed that the most important barriers were economic (T=7.21), management (T=6.93), law (T=6.31), social (T=5.47) and cultural (T=4.64). The senior managers in sport field are suggested to try their best to consider the results of this study in their macro decisions and to obviate the barriers in this arena and to provide long-term interaction with the owners of the industries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial companies
  • professional sport
  • sponsorship
  • sport industry
  • sport marketing
1. Ghasemi R. "Determining Sport Marketing Obstacles of Iran: Sport Maagers Viewpoint". Master thesis. Azad University, Hormozgan Branch; 2013, pp:1,72,78,81. (In Persian).
2. Rifon NJ, Choi SM, Trimble CS, Li H. "Congruence Effects in Sponsorship. Journal of Advertising". 2004;33(1):29-42.
3. Hollander SC, Rassuli KM., Jones D GB, Dix LF. "Periodization in Marketing History Journal of Macro marketing".2005;25(1):32-41
4. Elahi A. "Performance analysis of football Pro league department of IR of Iran and its comparison with Japan's league department". Master Thesis. Faculty of physical education and sport sciences. University of Tehran; 2003, abstract, pg.1. (In Persian).
5. Stotlar D. "Developing Successful Sport Marketing Plans". Translated by Tejari F et al.: Hatmi publication; 2013.pg 23.
6. Razavi SM. "Privatization and developing sports: Sport authorities viewpoint". Journal of Sport Science Research. 2006;3:11-22. (In Persian)
7. Kimberly SM, Keith WL. "Consumer Awareness of Sponsorship at Grassroots Sport Event", Sport Marketing Quarterly, 2006;15(3):53-147.
8. Hassanzadeh M. "Sport marketing". Porseman publications, 2004,55-57. (In Persian).
9. Roosta A, Venus D. Ebrahimi A. "Marketing management", Samt Publications, 2004,pg.93. (In Persian). 
10. Armstrong C. "Sport Sponsorship: a Case-study Approach to Measuring its Effectiveness". Journal of European Research. 1988;16(20):97-103.
11. Kast M. "Professional Team Sports Marketing; A comparative view on UK and US marketing approaches - exemplified by the FA Carling Premier league Football and the National Basketball Association". Bsc dissertation, University of Manchester, Institute for Science and Technology, Manchester School of Management; 2001.
12. Kotler P. "Principles of Marketing". 12th Ed. Pearson; 2008.pg.103.
13. Moharamzadeh M. "The Comparison between university sport marketing styles of Iran and Turkey", Research and planning in high education quarterly. 2006;12(3):93-108. (In Persian)
14. Ferrand A, Pages M. "Image Sponsoring: A methodology to Match Event and sponsor", Journal of sport management,. 1996;10:278-9
15. Leng HK. "Sponsor Recall in Sports Events of Short Duration: Empirical Evidence from Swimming Competitions". International journal of sports marketing and sponsorship. 2017;18(2):138-48.
16. Jensen J, Cobbs J. "Analyzing Return-on-Investment in Sponsorship: Modeling Brand Exposure, Price, and ROI in Formula One Racing". Journal of Advertising Research. 2014;54(4):435-447.
17. Salimi M, Soltan Hosseini M, Nasr Esfahani D. "Prioritizing the Developing Obstacles to Sport Championship by Non-Governmental Companies Based on Summary Results of MADM: Applying POSET Techniques", Journal of Sport management studies. 2013;21:149-72. (In Persian)
18. Smith A. "Introduction to Sport Marketing: a practical approach", Oxford, London: Elsevier Butterworth-Heinemann; 2008.37-38.
19. Koo GY. "Sport sponsorship match-up effect on consumer based brand equity: An application of the schematic information process". Ph.D dissertation, Florida State University; 2004.
20. Jesmani M. "Prioritizing the Obstacles to Attracting the Sponsorship for Championship Sports by Industries of Zanjan Province", Master thesis, Faculty of physical education of Azad university, Hamadan branch; 2014. (In Persian)
21. Elahi A, Sajjadi N, Khabiri M and Abrishami H. "Obstacles to Development of Sport Industry of IR of Iran. Journal of Sports Management". 2008;1:189-202. (In Persian)
22. Rezaei Z. "Determining the Obstacles to Development of Sponsorship in Pro Football Clubs of Iran". Master thesis, Faculty of physical education and sport sciences university of Tehran; 2011, (In Persian).
23. Seyed Ameri M, Bashiri M, Hamdollah H. "The study of obstacles to attracting sponsorship in sport industry of eastern Azerbaijan". Journal of beyond the management. 2009;3(10):147-164. (In Persian).
24. Memari Zh. "Modeling and analysis of marketing mix of sport industry: description- oriented approach", PhD dissertation, Faculty of physical education and sport sciences University of Tehran; 2007.pg.83 (In Persian).
25. Doherty A, Murray M. "The Strategic Sponsorship Process in a Non-Profit Sport Organization". Sport Marketing Quarterly. 2007;16(1):49-55.
26. Jamaat Kh. "A Comparison Between NF’s Managers Viewpoint and Sponsoring Company’s Managers on Objectives of Sport Sponsorship". Master thesis, University of North; 2006. (In Persian).
27. Koo GY. "Sport Sponsorship Match-Up Effect on Consumer Based Brand Equity: An Application of the schematic Information Process". Doctoral dissertation. Department of Sport Management and Physical Education, Florida State University. 2004.abstract, pg.1.
28. Seguin B TK, O'Reilly N. "National sports Organizations and Sponsorship: an Identification of Best Practices". International Journal of Sport Management and Marketing. 2005;1(2):69-92.
29. Alexander N. "Defining brand values through sponsorship". International Journal of Retail & Distribution Management. 2009;37(4):346-57.
30. Askrian F. "Study of Economical Status of Iran Football Industry in 1998 and 2001 ( Based on GDSP)". Unpublished doctoral dissertation, Faculty of physical education and sport sciences University of Tehran; 2004,abstract, pg. 1. (In Persian).
31. Cornowell TB RG, Irwin RL, Maignan I. "Understanding Long-Term Effects of Sports Sponsorship: the Role of the Experience, Involvement, Enthusiasm, and Clutter". International journal of sports marketing and sponsorship. 2005;2(2):127-44.
32. Dionı´sio P, Leal C, Moutinho L. "Fandom Affiliation and Tribal Behaviour: a Sports Marketing Application". Qualitative Market Research: An International Journal. 2008;11(1):17-39.