بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامة اجرای ارتباطات بازاریابی یکپارچه در باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران،ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران،ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامة اجرای ارتباطات بازاریابی یکپارچه در باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال کشور بود. پرسشنامه بین مدیران عامل و کمیتة بازاریابی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال کشور توزیع شد که در نهایت 61 پرسشنامه دریافت شد. شاخص‌های روان‌سنجی با روش آماری متناسب با آن تعیین شد. به‌منظور بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ابتدا تحلیل عاملی اکتشافی و سپس بررسی مدل اندازه‌گیری (بررسی روایی و پایایی) انجام گرفت. نتایج به‌دست‌آمده از روش تحلیل عاملی و چرخش واریمکس سه عامل ارتباطات بازاریابی یکپارچه را نشان داد. بعد از چرخش 4 شاخص با عامل اول دارای همبستگی بالاتر از 525/0 بودند. در مجموع 13 سؤال روی عامل دوم دارای بار عاملی بیش از 576/0 و در عین حال 3 شاخص روی عامل سوم دارای بار عاملی بالاتر از 637/0 بودند. همچنین ساختار پرسشنامه برازش قابل ‌قبولی با داده‌ها داشت و تمامی شاخص‌های نیکویی برازش، مدل را تأیید کردند. ضریب پایایی در حد رضایت‌بخش بو؛د به‌ترتیب 76/0 برای تعامل سازمانی و 88/0 برای بازاریابی مأموریت گرا و 88/0 برای برنامه‌ریزی استراتژیک میان‌وظیفه‌ای گزارش شد که مقدار مطلوب پایایی را نشان می‌دهد. با توجه به شاخص‌های روان‌سنجی محاسبه‌شده، این پرسشنامه می‌تواند برای ارزیابی ارتباطات بازاریابی یکپارچه در باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال کشور مناسب باشد و به بهبود عملکرد آنها کمک کند.
 

کلیدواژه‌ها


 1. Duncan, Thomas R. (2002). “Using Advertising & Promotion to Build Brands”. McGraw-Hill.
 2. Reid & Mike.(2005). “Performance auditing of integrated marketing communication action and outcomes”. Journal of advertising. Vo, 34. N0,4
 3. Nesaee, Vahid. (2009).” "Principles and Techniques of Marketing” Terme Publications. First ed.(In Persian)
 4. Roosta, Ahmad, Aghaei, Mohammad, (2006). “Designing an Effective model of Integrated marketing communications” Marketing Management Conference. (In Persian).
 5. Oancea Olimpia,Elena Mihaela. (2015). “The Influence of The Integrated Marketing Communication on the Consumer buying behavior”. 2nd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM, 30-31 October 2014, Prague, Czech Republic.
 6. Beiranvand, Vahid. (2010). “Manage marketing ads”. Industrial Management Publications. First ed.(In Persian).
 7. Duncan, Thomas R & Moriarty, Sandra. (1998). “A Communication-Based Marketing Model for Managing Relationships” Journal of Marketing, 62 (2), 1–13.
 8. Nojbaee, Seyed Sadra(2013). “Development and Standardization of Swanson's Reading Metacognition”. Journal of Basic and Applied Scientific Research. 3(3)542-549
 9. Roulac , S.E. (2006) . “Brand + beauty + utility + property value”, Property Management, Vol.25 No.5, pp. 428-446.
 10. Keller, K. L., & Lehmann, D. R. (2006). Brands and branding: Research findings and future priorities. Marketing Science, 25(6), 740–759.
 11. Keller, K.L. (2001), Mastering the Marketing Communications Mix: Micro and Macro Perspectives on Integrated Marketing Communication Programs in “Journal of Marketing Management”, 17 (September), pp. 819‑847.
 12. Kliatchko, J. (2008). Revisiting the IMC construct: A revised definition and four pillars. International Journal of Advertising, 27(1), 133–160.
 13. Kitchen, P. J., Spickett-Jones, J. G., & Grimes, T. (2007). Inhibition of brand integration amid changing agency structures. Journal of Marketing Communications,13, 149–168.
 14. Mihart, Camelia, (2012). Modelling the influence of integrated marketing communication on consumer behaviour: an approach based on hierarchy of effect concept Social and Behavioral Sciences 62 . p, 975 – 980.
 15. Mihart , Camelia, (2012). “Impact of Integrated Marketing Communication on Consumer Behaviour: Effects on Consumer Decision – Making Process “.International Journal of Marketing Studies Vol. 4, No. 2
 16. Reid, Mike. Luxton, Sandra . and Movondo, Felix (2005). “The Relationship between Integrated Marketing Communication, Market Orientation, and Brand Orientation”, Journal of Advertising, Vol. 34, No. 4. P 11-23.
 17. Shimp, T. (2003), “Advertising, promotion: Supplemental aspects of Integrated Marketing Communications”. (6th ed.), South-Western, Mason
 18. Cornelissen, Joep P. (2000). “Integration in Communication Management: Conceptual and Methodological Considerations,” Journal of Marketing Management, 16, 597–606.
 19. Parsafard, Mommadreza. (2011), “Investigation Investigating the relationship between the implementation of integrated marketing communications and market performance, case study; Mellat bank”.(MSc). Management faculty. University of Tehran. (In Persian).
 20. Cornelissen, Joep P. (2001). “Integrated Marketing Communications and the Language of Market Development,” International Journal ofAdvertising, 20 (4), 483–499.
 21. Low, George S. (2000), Correlates of Integrated Marketing Communications, Journal of Advertising Research, 40 (3), 27–39.
 22. Pettit, R., Cook, W., Belmont, D and Sokolyanskaya, I. (2008). “Experiential marketing: a master of engagement. First edition”. The advertising research foundation edition. PP: 10-14.
 23. Barbara, H.M & William, F. (2005). “Statistical methods for health care research”. Lippincott Williams and Wilkins. A welters clawer company. PP: 325-330.
 24. Završnik, Bruno. (2011). “Implementation of Integrated Marketing Communication on Market Performance of Brands in the Field of OTC Products”. Proceedings of 8th International Conference «Economic Integration, Competition and Cooperation», 6-9 April, Opatija, University of Rijeka – Faculty of Economics.
 25. Luxton, S. Reid, M. Mavondo, F.(2007) “ IMC, its Antecedents and Brand Performance”. Department of Marketing, Monash University .
 26. Porcu , Lucia . del Barrio-García, Salvador and Kitchen, Philip J. (2012). “How Integrated Marketing Communications (IMC) works? A theoretical review and an analysis of its main drivers and effects”. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD, Vol. XXV • num. 1. 313-348
 27. Vantamay, Somphol.(2011).“Performances and measurement of integrated marketing communications of advertisers in Thailand”. Journal of global management. Vol 1, n.1.