نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد آموزش و پرورش کرمان

3 بازنشسته دانشکده ترییت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه شهید باهنرکرمان

چکیده

هدف از این پژوهش توصیف عملکرد رؤسای سازمان تربیت ‌بدنی ایران از ابتدای شکل‌گیری است. روش تحقیق از نوع تاریخی بود و سازمان تربیت ‌بدنی به‌عنوان سازمان اصلی متولی ورزش در کشور و چگونگی عملکرد مدیریتی در آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده مدیران تربیت‌ بدنی، که به‌نوعی در برنامه‌ریزی و تدوین قوانین سازمان ملی تربیت ‌بدنی ایران دخیل بوده‌اند، معرفی و عملکرد مدیریتی آنها، بیان شود. در واقع عملکرد همۀ مدیران یا رؤسای سازمان ملی تربیت‌ بدنی ایران از ابتدای پیدایش تا سال 1357 (دورۀ پهلوی) توصیف شده است. ابزار استفاده‌شده در این تحقیق، اسناد (منابع دستۀ اول) تهیه‌شده از سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران و کتاب‌های قدیمیِ مرتبط با موضوع تحقیق، بوده است. نتایج به‌دست‌آمده از اسناد و مدارک، حاکی از آن است که برخی مدیران سازمان تربیت ‌بدنی ایران همانند علاء، سمیعی، ایزدپناه، باتمانقلیچ، خسروانی و کاشانی دورۀ موفق‌تری را نسبت به سایرین گذرانده‌اند. بررسی و نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که از جمله عملکردهای مهم انجام‌گرفته در این سال‌ها، می‌توان به تصویب اساسنامۀ پیشاهنگی و تربیت ‌بدنی و تأسیس کانون ورزش ایران (توسط دکتر سمیعی،1315)، افتتاح ورزشگاه 30 هزار نفری امجدیه (توسط دکتر سمیعی، 1317)، تشکیل کمیتۀ ملی المپیک ایران (توسط دکتر سمیعی،1325)، شرکت ایران در المپیک، میزبانی جام ملت‌های فوتبال آسیا و نخستین قهرمانی کشتی در قارۀ کهن 1347 تهران در زمان مدیریت خسروانی و انحلال سازمان تربیت ‌بدنی به دستور محمدرضا پهلوی جهت پی‌ریزی بنیاد تازه‌هایی برای ورزش کشور تحت عنوان وزارت‌ ورزش و جوانان در سال 1355  اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Description of the functions of the heads of the Iranian Physical Education Organization from the beginning of the year to 1357

نویسندگان [English]

  • Sara Honarmand Rad 1
  • Atefeh Javadi Kermani 2
  • Tahmooress Nooraee 3

1 Phd. Student of Strategic Management in Organizations and Sporting Events/Faculty of Physical Education and Sports Sciences / University of Tehran

2 Master of Education & Breeding in Kerman

3 Retired faculty member of Shahid Bahonar University of Kerman

چکیده [English]

The purpose of this research is to describe the performance of the heads of the Iranian Physical Education Organization from the beginning of the formation. The research method was of historical type And the Physical Education Organization is of great importance as the main organization responsible for sports in the country and how it manages its management; In this study, physical education managers, who have been involved in planning and drafting laws of the National Organization of Physical Education in Iran, Introduce and manage their performance. In fact, the performance of all the directors or heads of the National Nursing Organization of Iran from the beginning of the year to 1357 AH. (Pahlavi era). The tools used in this research were documents (first-class sources) prepared by the National Library and Archives of Iran, newspapers and old books related to the subject of research. The results show that some managers of Iran's physical education organization such as Alaa, Samii, Izadpanah, Batmanaghlich, Khosravani and Kashani have been more successful than others. The study and the results of this study indicate that one of the important functions that has been carried out in these years is the adoption of the charter of physical education and the establishment of the Sports Center of Iran (by Dr. Samii, 1315) The opening of the 30,000-strong Amjadiya Stadium (by Dr. Samiyi, 1317), the formation of the National Olympic Committee of Iran (by Dr. Samiy, 1325), Iran's Olympic Games, The hosting of the Asian Football Championship and the first wrestling championship in the ancient continent of Tehran in 1347 during the Khasravani administration and the dissolution of the Physical Education Organization by the order of Mohammad Reza Pahlavi to establish the Foundation for new sports for the country under the title of Ministry of Sports and Youth in 1355 Made.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Education
  • Heads
  • Organization
  • Performance & Iran
1. Porsaif, M., 1385. »Investigating the Relationship of Organizational Climate with Job Stress of Customs Officers Based in Tehran in 1385-1384«, Master's Degree in Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran (In Persian).
2. Esmaili M., 1392. »Physical training and sports history«. Third edition. Tehran: Publication of the side (In Persia).
3.Barzegar F 1350. »Iran Sport History«. First Edition. Tehran: Public Health Organization of Iran Physical Education Organization (In Persian).
4. Official Documents Organization (In Persian).
5.Sadri, A, 1340, »History of Sport«, First Edition, Tehran: Ministry of Culture, General Directorate of Physical Education (In Persian).
6. Karimi, J. 1392. »A look at the history of physical education in the world«. First Edition. Tehran: University Publishing Center. Pp. 1-252 (In Persian).
7. BehnamFaraz, R. 1985. »An Attitude Towards Iranian and World Sports in the Asian Games«. First Edition. Tehran: Publications of the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran (In Persian).
8. Kashif, MM, 1392. »History of Physical Education«. Payame Noor University Press. Sixth edition. Pp. 1-152 (In Persian).
9. Niko Bakht, M. 1380. »Physical education in the mirror of Iranian culture and literature«. First Edition. Tehran: Jihad Daneshgahi University Press (In Persian).
10. Dadar. N. 2006. »Sports Letters. First Edition. Tehran: Sabz Khameh Publications (In Persian).
11. Ramezani Nejad, R. 1387. »History of Physical Education and Sports Science«. First Edition. Amol: Sustainable North Publishing “Northern Cultural Institute”, (In Persian).
12. Farhad Far.A. 1392. »History of Physical Education and Sports«, fourth edition, Tehran: Bamdad Ketab Publication (In Persian).