توصیف عملکرد رؤسای سازمان تربیت بدنی ایران از ابتدای شکل‌گیری تا سال 1357

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد آموزش و پرورش کرمان

3 بازنشسته دانشکده ترییت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه شهید باهنرکرمان

چکیده

هدف از این پژوهش توصیف عملکرد رؤسای سازمان تربیت ‌بدنی ایران از ابتدای شکل‌گیری است. روش تحقیق از نوع تاریخی بود و سازمان تربیت ‌بدنی به‌عنوان سازمان اصلی متولی ورزش در کشور و چگونگی عملکرد مدیریتی در آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده مدیران تربیت‌ بدنی، که به‌نوعی در برنامه‌ریزی و تدوین قوانین سازمان ملی تربیت ‌بدنی ایران دخیل بوده‌اند، معرفی و عملکرد مدیریتی آنها، بیان شود. در واقع عملکرد همۀ مدیران یا رؤسای سازمان ملی تربیت‌ بدنی ایران از ابتدای پیدایش تا سال 1357 (دورۀ پهلوی) توصیف شده است. ابزار استفاده‌شده در این تحقیق، اسناد (منابع دستۀ اول) تهیه‌شده از سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران و کتاب‌های قدیمیِ مرتبط با موضوع تحقیق، بوده است. نتایج به‌دست‌آمده از اسناد و مدارک، حاکی از آن است که برخی مدیران سازمان تربیت ‌بدنی ایران همانند علاء، سمیعی، ایزدپناه، باتمانقلیچ، خسروانی و کاشانی دورۀ موفق‌تری را نسبت به سایرین گذرانده‌اند. بررسی و نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که از جمله عملکردهای مهم انجام‌گرفته در این سال‌ها، می‌توان به تصویب اساسنامۀ پیشاهنگی و تربیت ‌بدنی و تأسیس کانون ورزش ایران (توسط دکتر سمیعی،1315)، افتتاح ورزشگاه 30 هزار نفری امجدیه (توسط دکتر سمیعی، 1317)، تشکیل کمیتۀ ملی المپیک ایران (توسط دکتر سمیعی،1325)، شرکت ایران در المپیک، میزبانی جام ملت‌های فوتبال آسیا و نخستین قهرمانی کشتی در قارۀ کهن 1347 تهران در زمان مدیریت خسروانی و انحلال سازمان تربیت ‌بدنی به دستور محمدرضا پهلوی جهت پی‌ریزی بنیاد تازه‌هایی برای ورزش کشور تحت عنوان وزارت‌ ورزش و جوانان در سال 1355  اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


1. Porsaif, M., 1385. »Investigating the Relationship of Organizational Climate with Job Stress of Customs Officers Based in Tehran in 1385-1384«, Master's Degree in Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran (In Persian).
2. Esmaili M., 1392. »Physical training and sports history«. Third edition. Tehran: Publication of the side (In Persia).
3.Barzegar F 1350. »Iran Sport History«. First Edition. Tehran: Public Health Organization of Iran Physical Education Organization (In Persian).
4. Official Documents Organization (In Persian).
5.Sadri, A, 1340, »History of Sport«, First Edition, Tehran: Ministry of Culture, General Directorate of Physical Education (In Persian).
6. Karimi, J. 1392. »A look at the history of physical education in the world«. First Edition. Tehran: University Publishing Center. Pp. 1-252 (In Persian).
7. BehnamFaraz, R. 1985. »An Attitude Towards Iranian and World Sports in the Asian Games«. First Edition. Tehran: Publications of the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran (In Persian).
8. Kashif, MM, 1392. »History of Physical Education«. Payame Noor University Press. Sixth edition. Pp. 1-152 (In Persian).
9. Niko Bakht, M. 1380. »Physical education in the mirror of Iranian culture and literature«. First Edition. Tehran: Jihad Daneshgahi University Press (In Persian).
10. Dadar. N. 2006. »Sports Letters. First Edition. Tehran: Sabz Khameh Publications (In Persian).
11. Ramezani Nejad, R. 1387. »History of Physical Education and Sports Science«. First Edition. Amol: Sustainable North Publishing “Northern Cultural Institute”, (In Persian).
12. Farhad Far.A. 1392. »History of Physical Education and Sports«, fourth edition, Tehran: Bamdad Ketab Publication (In Persian).