نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة برندهای پوشاک ورزشی بود. این پژوهش به روش آمیختة اکتشافی و در دو بخش کیفی و کمّی انجام گرفت. ابزار گردآوری در بخش کیفی، مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با خبرگان بود که براساس نتایج آن، پرسشنامه‌ای تهیه و در بخش کمی استفاده شد. روایی پرسشنامه را هفت نفر از متخصصان بازاریابی ورزشی تأیید کردند. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 96/0 به‌دست آمد. جامعۀ آماری شامل استادان و اعضای هیأت‌علمی دانشکده‌های تربیت بدنی و دانشجویان رشتة تربیت بدنی (کارشناسی ارشد و دکتری) بود. حجم نمونه براساس فرمول جامعه نامحدود تعیین شد و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، پرسشنامه در میان 376 نفر به‌صورت الکترونیکی توزیع و جمع‌آوری شد. در نهایت داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس نسخة 22 و اسمارت پی‌ال‌اس نسخة2 تحلیل و مدل پژوهش استخراج و اعتبارسنجی شد. نتایج نشان داد تنوع و نوآوری در تولید، برنامه‌ریزی راهبردی، انتخاب بازار هدف، رتبه‌بندی پوشاک ورزشی و طراحی متناسب با نیاز بازار در توسعة عمودی و به‌کارگیری فناوری روز در تولید محصولات نیز در توسعة افقی برند پوشاک ورزشی داخلی تأثیرگذار است. براساس مدل برآمده از پژوهش می‌توان گفت که به‌ترتیب عوامل داخلی شرکت، عوامل خارجی شرکت، عوامل مربوط به نهادهای حاکمیتی، نقش قانونی و نقش حمایتی دولت بیشترین تأثیر را بر توسعة برندهای ورزشی داخلی داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting the Development of Sport Apparel Brand

نویسندگان [English]

  • Ali Ghobadi 1
  • Nahid Shetab Bushehri 2
  • Amin khatibi 3

1 Ph.D. student of sport management, Faculty of Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Associate Professor, Faculty of Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the factors affecting the development of sports apparel brands. This research was conducted by exploratory mixed method in two parts: qualitative and quantitative. Collection instrument in qualitative were in-depth and semi-structured interviews with experts based on the results of which the questionnaires were prepared and used in the quantitative section. The validity of the questionnaire was confirmed by seven sports marketing experts. The reliability of the questionnaire was obtained by Cronbach's alpha coefficient of 0.96. The statistical population consisted of professors and faculty members of physical education colleges and physical education students (masters and PhDs). The sample size was determined based on unlimited community formula and by simple random sampling, questionnaires were distributed among 376 people electronically. Finally, the collected data were analyzed by SPSS 22 and PLS 2 software and the research model was extracted and validated. The results showed that diversity and innovation in production, strategic planning, target market selection, ranking of apparel and design tailored to market demand in vertical development and application of up-to-date technology in product development also have an impact on horizontal development of domestic sports apparel brand. According to the research model, it can be said that the internal factor of the company, the external factor of the company, the factors related to the governing bodies, the legal role and the state support role had the most influence on the development of domestic sports brands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand development
  • Role of government
  • Role of the company
  • Sports wear
  • The role of institutions of the rule
1. Ranjbaryan , B. & Mohammadzadeh , A. (2018). The effect of brand extension on new products in the food industry of Tehran. Agricultural Economics and Development , 14 (53). 91- 106.
2. Yoo, B., Donthu, N., and Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science. V.28, N.2.195-211.
3. Ghazanfari , A. Brand , Sustainability in the world economy. Sina Hamd Aria Company Publication , 9. 1-4.
4. Ko , E., Taylor, C., Sung, H., Lee, J., Wagner, U., Navarro, D., Wang, F. (2012‌)‌. Globalmarketing segmentation usefulness in the sportswear industry. Journal of Business Research. 65. 109-117.
5. Mamangkey, C. M., Lapian, J. S. L., & Tumbuan, W. J. A. (2018). The influence of brand personality on consumer purchase intention of nike sportswear products in manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 6(1). 83-97.
6. Azadi,R. Yousefi,B.Eide,H (2017). Evaluating brand equity and its effective factors in the sportswear industry (comparison of authentic Iranian and foreign sports brands). Sports management, 9(3). 515- 529.
7. Vazifeh Dust, H. Saad Nia,H. Kashani, S.(2010). The study of the effect of commercial development strategy on the mental status of service companies (A Case Study of the Bank and its Subsidiary Companies and the Pasargad Trade Show in Tehran). Journal of Management.6(16).47- 58.
8. Kim ck, L, A. S. M, 2001. Consumer evaluation of vertical brand extensions and core brands business research, volume 52. 211-22.
9. Xie, Y, H.(2008). consumer innovativeness and consumer acceptance of brand extensions. Product &brand management. 235-243.
10. Stilling Blichfeldt, B (2005)‌. On the development of brand and line extensions. TheJournal of Brand Management, 12 (3‌). 177-190.
11. Keller, K. L.‌ (2013‌). Strategic brand management: Building, measuring and managing brand equity. Upper Saddle River: Prentice Hall. 276-291.
12. Rafiei, Sahar. Haghighi nasab, Manijeh. Yazdani, Hamid Reza (2012). The effect of marketing mixes and corporate image on brand equity in the software industry of information technology. Journal of Research in New Marketing Research. Second year, number four, sequential number (7). 195-182.
13. ShadiWand, Azam. Azmshah, Tahereh. Mehdi Pour, Abdul Rahman (2015). Determining the factors affecting the value of domestic sports brands through structural equation modeling. Sports Management Journal. 8(3). 359- 373.
14. Adibbour, M. Ferdowsi,S. Moshabaki,A (2018). Factors Affecting the Attitude towards Branding and Its Impact on Mother's Brand From the Perspective of Shirin Aal Sales Customers. New marketing research,8(1). 21-34.
15. Ahmadi, Yaser. Mirazazadeh, Zahra Sadat. Azim Zadah, Seyed morteza (2018). Consumer behavior analysis of clothing brands. Quarterly Management and Exercise Development.7(3). 87- 98.
16. Naderi Nasab, M.(2017). Analysis of Competitive Situation of Women's Clothing Garments Production in Iran Using Porter's Competitive Model. Sports and Youth Strategic Studies.16(37). 179-194.
17. Askaryan, F. Asgharpour,H. Sorlab,R.(2016). A Comparative Study of the Comparative Advantage of Iranian Exports of Sporting Goods. Sport Management Studies,8(35). 68-72.
18. Mohammadi,S. Norahi,T. Sharifian,A. Presentation of Structural Equation Modeling Factors Influencing the Development of Internet Shopping for Sporting Goods. Applied Research in Sport Management,4(4). 43-54.
19. Kazemi,M.R. Khansari,N. Hosseinpur,D (2015). Success factors of the new product development in the clothing industry (sports). Sport Management Studies 7(34). 17-36.
20. Abdavi, Fatemeh, and Zahra Shiralizadeh (2015). The Effect of Brand Extension Strategy on Its Image & 58; The Case of Majid Brand. Annals of Applied Sport Science 3(4). 39-48.
22. Teng, P. K., & Heng, B. L. J. (2018). Examining antecedents of generation y brand loyalty of sportswear in shanghai, china. International Journal, 3(10). 67-74.
23. Sharma, R. (2017). Understanding the Role of Store Image in Influencing Customer-based Brand Equity and Its Dimensions in Indian Sportswear Industry. Management and Labour Studies, 42(3).167-189.
24. Nam, C. Dong, H. & Lee, Y. A. (2017). Factors influencing consumers’ purchase intention of green sportswear. Fashion and Textiles, 4(1), 214- 241.
25. Hu, Chuming (2015‌)‌. Improving Competitive Advantage of Chinese Sports Brand through Brand Management. Modern Economy, 6(04), 473- 496.