شناسایی و مدلسازی عوامل شکل‌دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه‌ای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش تدوین الگوی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه‌ای ایران بود. پژوهش با توجه به نحوة گردآوری داده‌ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در فاز کیفی، مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته و باز با 23 نفر از ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان ورزشی، مدیران ورزشی، روانشناسان و جامعه‌شناسان ورزشی بود که به صورت گلوله برفی انتخاب شده‌اند. داده‌ها در فاز کیفی، از طریق روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها شامل 93 نشان در کدگذاری باز بود و در مرحله کدگذاری محوری عوامل موثر بر شکل‌دهی الگوی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه‌ای ایران در قالب؛ مولفه سازمانی، مولفه اقتصادی، مولفه سیاسی، مولفه فرهنگی و اخلاقی، مولفه فنی، مولفه اجتماعی، مولفه قوانین و مولفه عوامل درونی طبقه‌بندی شده‌اند. در مرحله کدگذاری انتخابی به تدوین الگوی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه‌ای ایران پرداخته شده است. ابزار پژوهش در فاز کمی تحقیق، پرسشنامه محقق-ساخته که برگرفته از نتایج کیفی پژوهش. نمونه‌گیری در فاز کمی؛ تصادفی، طبقه‌بندی شده و در فاز کمی تحقیق از معادلات ساختاری تحت نرم‌افزار Smart PLS 3.00به منظور ارزیابی الگوی رفتاری ورزشکاران حرفه‌ای ایران استفاده شده‌است. ب

کلیدواژه‌ها