شناسایی و مدلسازی عوامل شکل‌دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش تدوین الگوی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه‌ای ایران بود. پژوهش با توجه به نحوة گردآوری داده‌ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در فاز کیفی، مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته و باز با 23 نفر از ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان ورزشی، مدیران ورزشی، روانشناسان و جامعه‌شناسان ورزشی بود که به صورت گلوله برفی انتخاب شده‌اند. داده‌ها در فاز کیفی، از طریق روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها شامل 93 نشان در کدگذاری باز بود و در مرحله کدگذاری محوری عوامل موثر بر شکل‌دهی الگوی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه‌ای ایران در قالب؛ مولفه سازمانی، مولفه اقتصادی، مولفه سیاسی، مولفه فرهنگی و اخلاقی، مولفه فنی، مولفه اجتماعی، مولفه قوانین و مولفه عوامل درونی طبقه‌بندی شده‌اند. در مرحله کدگذاری انتخابی به تدوین الگوی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه‌ای ایران پرداخته شده است. ابزار پژوهش در فاز کمی تحقیق، پرسشنامه محقق-ساخته که برگرفته از نتایج کیفی پژوهش. نمونه‌گیری در فاز کمی؛ تصادفی، طبقه‌بندی شده و در فاز کمی تحقیق از معادلات ساختاری تحت نرم‌افزار Smart PLS 3.00به منظور ارزیابی الگوی رفتاری ورزشکاران حرفه‌ای ایران استفاده شده‌است. ب

کلیدواژه‌ها


1. Mohseni RA. An Analysis of Aggressive Behavior and Exercise Violence with Emphasis on Social Psychosocial Approach. Journal of Sociology. 2009; 1(3): 51 – 72. (In Persian)2. Eichberg H. The global, the popular and the inter-popular: Olympic sport between market, state and civil society. Post-Olympism?: Questioning Sport in the 21st Century: Berg Publishers; 2004. p. 65-80 . 3.Foroghepor H, Sabonchi R, Paktenat Z.Co g n i t i v e and Psycho-Motion Development of Ethical Behavior in the Championship Sports of the Country . Quarterly Journal of Sport Sciences Research. 2011; (2): 85 – 91. (In Persian).4.Balcikanli GS. The Turkish adaptation of the prosocial and antisocial behavior in sport scale (PABSS). Int J Humanit Soc Sci. 2013;3(18):271-6. 5. Shaji R. Approaches and theories in football sociology. Tehran: Shoraf Arin; 2014. (In Persian).6.Kampf S. A study of division I men's college basketball official's perceptions of sportsmanship: State University of New York at Buffalo; 2006.7.Rutten EA, Schuengel C, Dirks E, Stams GJJ, Biesta GJ, Hoeksma JB. Predictors of antisocial and prosocial behavior in an adolescent sports context. Social Development. 2011;20(2):294-315.8.Hodge K, Lonsdale C. Prosocial and antisocial behavior in sport: The role of coaching style, autonomous vs. controlled motivation, and moral disengagement. Journal of sport and exercise psychology. 2011;33(4):527-47.9.Kavussanu M, Stanger N. Moral behavior in sport. Current opinion in psychology. 2017;16:185-92.10.Al-Yaaribi A, Kavussanu M, Ring C. Consequences of prosocial and antisocial behavior for the recipient. Psychology of Sport and Exercise. 2016;26:102-12.