نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله تأثیر آموزش تفکر استراتژیک به مدیران ورزشی کشور از طریق گیمیفیکیشن یا بازی‌وارساری است. روش تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی است.جامعه‌ی آماری تحقیق شامل مدیران ورزشی سراسر کشور که در ادارات کل تربیت‌بدنی مشغول فعالیت بودند، می‌باشد. نمونه‌ی تحقیق 45 نفر و به‌صورت هدفمند از بین جامعه‌ی آماری انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه‌ی محقق ساخته که در هفت بخش به‌صورت الکترونیکی و کاغذی طراحی‌شده بود، استفاده گردید و روایی آن به تأیید متخصصان رسید و پایایی پرسشنامه 98/0 و بازی کامپیوتری 9/0 به دست آمد.برای ارائه داده‌های توصیفی از شاخص آماری فراوانی، درصد فراوانی و در بخش آمار استنباطی از آزمون شاپیروویلک جهت بررسی توزیع طبیعی داده‌ها استفاده شد. برای بررسی تجانس واریانس از آزمون لون و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و مقایسه میانگین گروه‌های آزمودنی از آزمون یونیوریت (تحلیل کوواریانس) استفاده شد. طبق نتایج آزمون یونیوریت آموزش تفکر استراتژیک از طریق گیمیفیکیشن تأثیر معنی‌داری دارد (001/0=, sig629/52F=). با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت با توجه به لزوم دارا بودن مدیران ورزشی کشور به تفکر استراتژیک، نوع شیوه آموزشی در میزان یادگیری وانگیزه آنان تأثیرگذار است، که نشان از اثر بالاتر گیمیفیکیشن در یادگیری تفکر استراتژیک نسبت به روش‌های سنتی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of gamification training on strategic thinking of sports managers

نویسندگان [English]

  • habib honari 1
  • farzad ghafory 1
  • pegah sarkoohi 2

1 Associated professor, Faculty of physical education and sport sciences. Alame tabatabaie University, Tehran, Iran

2 master of science Faculty of physical education and sport sciences. Alame tabatabaie University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This paper studies the impact of strategic thinking training on sports managers using gamification .The type of methodology used for this study is the experimental method. The statistical population is consisted of sport manager's ministry of physical education. The sample size was determined 45 and was chosed according from the statistical population . self-made questionnaire consisted of 7 parts in forms of electronic and paper was used and content validity of questionnaire was confirmed by sports management professors and reliability of the questionnaire was determined 0.98 and for the computer game 0.90. Frequency measure and percentage of frequency used to represent descriptive data and Shaper-Wilk test used to investigate the normal distribution of data. Also, Leven test used to analyze data for homogeneity of variance and Univariate test was used to compare mean of different study groups. According to the result of Univariate test, training strategic thinking from gasification has a meaningful impact (F = 52.629, sig = 0.001). Also, results show strategic thinking is needed for sports manager in our country and methodology of training has a key role in learning procedure and their motivation which shows the better impact of gasification on strategic thinking comparison to traditional methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gamification
  • sports manager
  • Strategic thinking
  • learning
  • trianing
1.    Mobini Dehkordi ASK, Majid An Income on Strategic and Operational Planning. Yas, Second Year. 2014;2(6), [In Persian].
2.    Ghaffarian vK, Gholamreza Five Steps for Strategic Thinking. 3 ed. Tehran2008, [In Persian].
3.    Bonn I. Improving strategic thinking: a multilevel approach. Leadership & Organization Development Journal. 2005;26(5):336-54.
4.    Shahamat Nezhad M. easurement of Strategic Thinking at Tehran Municipality Directors. Journal of Business Management. 2012;4(12), [In Persian].
5.    Robertson M. Can'tplay,won'tplaycant-play-wont-play. Hide & Seek. 2010.
6.    Rahman seresht Hk, Parviz An Organizational Model for Strategic Thinking. Management Message Magazine 2008(28):47-77, [In Persian].
7.    Ohmae K. The Mind of the Strategist. McGraw-Hill. 1982.
8.    Mintzberg. H& Ahlstrand. B& Lampel. J. Strategy Safari, A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management
1998.
9.    Jeanne L. Strategic Thinking: Can it be Taught? long range planning. Elsevier science ltd. 1998;31(1):120-9.
10.  Moshabaki A, Khazaee, Anahita Designing the Elements of Strategic Thinking in Iranian Organizations. Commercial Management Journal. 2008;1(1):105-18, [In Persian].
11.  Cheong C, Filippou J, Cheong F. Towards the gamification of learning: Investigating student perceptions of game elements. Journal of Information Systems Education. 2014;25(3).
12.  Bonn I, Christodoulou C. From strategic planning to strategic management. Long Range Planning. 1996;29(4):543-51.
13.  Lashkarboloki M. Strategic Thinking Orders and Strategies. Tehran Nas. 2013;4.
14.  Apostol S, Zaharescu L, Alexe I. GAMIFICATION OF LEARNING AND EDUCATIONAL GAMES. Elearning & Software For Education. 2013(2).
15.  Moncada SM, Moncada TP. Gamification of learning in accounting education. Journal of Higher Education Theory and Practice. 2014;14(3):9.
16.  Landers RN, Callan RC. Casual social games as serious games: The psychology of gamification in undergraduate education and employee training. Serious games and edutainment applications: Springer; 2011. p. 399-423.
17.  Mousavi Jf, Bardiafar, Nafiseh A Study of the Strategic Thinking of the Managers of the National Tourism Sport Association Based on the Jane Leydka Model. Contemporary Studies in Sport Management. 2015;5(9):73-81, [In Persian].
18.  Goldman EF, Casey A. Building a culture that encourages strategic thinking. Journal of Leadership & Organizational Studies. 2010;17(2):119-28.
19.  Aparicio AF, Vela FLG, Sánchez JLG, Montes JLI, editors. Analysis and application of gamification. Proceedings of the 13th International Conference on Interacción Persona-Ordenador; 2012: ACM.
20.  Benito-Ostolaza JM, & Sanchis-Llopis, J. A. Training strategic thinking: Experimental evidence. ournal of business research. 2014;67(5):785-9.
21.  Roth S, Schneckenberg, D., & Tsai, C. W. The ludic drive as innovation driver: Introduction to the gamification of innovation. Creativity and Innovation Management. 2015;2(24):300-6.
22.  Urh M, Vukovic, G., & Jereb, E. The model for introduction of gamification into e-learning in higher education. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015;197:388-97.
23.  Magdalinski T. Gamifying the Sports Management Classroom. Abstract report. 2015(295):440.
24.  Alcivar. Isabel AGA. Design and evaluation of a gamified system for ERP training. Computers in Human Behavior. 2016;58:109-18.
25.  Alan E S. Game theory and the evolution of strategic thinking. Human Systems Management. 1997;16(1):63.
26.  Sabrkoosh AF, Habibollah; Nourmohammadi, Hadi Training and Development of Human Resources in the Organization. Management Studies in Law Enforcement Number Four. 2013;6, [In Persian].
27.  Bagheri Majd R, Shahi, Sakineh, Mehr Alizadeh, Yadollah Challenges of E-learning Development in the Higher Education System Case Study of Shahid Chamran University of Ahvaz. 2013;6(12):1-13, [In Persian].
28.  Mashhaddi kordi B. The Strategic-Conceptualization Framework. 2008, [In Persian].
29.  Abdul Karimi M. Knowledge management-technology-creativity and their role in improving efficiency. 2008, [In Persian].
30.  Ali Reza'i A, Tullayi, Ruhollah Solutions to Boost Innovation and Flourishing in an Organization. Human Resources Management in Industry. 2008;3:67-96, [In Persian].
31.  Delavar SG, Mohammad The Role of Virtual Education in Creative Learning of Students in the Viewpoint of Faculty Members of Universities of Bojnourd. Journal of Strategic Management Studies. 2011;9:862-78, [In Persian].
32.  Nabipour Afroozi M, Darvishmotuli, Marjan Reviewing the Strategy for Improving Organizational Human Resources, Using Creativity and Innovation. Management Manuscript. 2013;10(32), [In Persian].
33.  Academy TT. The Importance of Strategic Thinking for Managers. 2011.
34.  Afshe AK, Farhad; shaeedi, Ali Investigating the Application of Information Technology in Education and its Effect on the Productivity of Free University Students. Media Fourth Edition. 2011;25, [In Persian].
35.  Naderi ABMSJSM. The Necessity of Strategic Thinking of Managers in the Development of Ansar Bank. The Developmental Schedule of Monetary and Banking Management. 2014;4(11), [In Persian].