تأثیر آموزش از طریق گیمیفیکیشن بر تفکر استراتژیک مدیران ورزشی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت علمی مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجو

چکیده

هدف این مقاله تأثیر آموزش تفکر استراتژیک به مدیران ورزشی کشور از طریق گیمیفیکیشن یا بازی‌وارساری است. روش تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی است.جامعه‌ی آماری تحقیق شامل مدیران ورزشی سراسر کشور که در ادارات کل تربیت‌بدنی مشغول فعالیت بودند، می‌باشد. نمونه‌ی تحقیق 45 نفر و به‌صورت هدفمند از بین جامعه‌ی آماری انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه‌ی محقق ساخته که در هفت بخش به‌صورت الکترونیکی و کاغذی طراحی‌شده بود، استفاده گردید و روایی آن به تأیید متخصصان رسید و پایایی پرسشنامه 98/0 و بازی کامپیوتری 9/0 به دست آمد.برای ارائه داده‌های توصیفی از شاخص آماری فراوانی، درصد فراوانی و در بخش آمار استنباطی از آزمون شاپیروویلک جهت بررسی توزیع طبیعی داده‌ها استفاده شد. برای بررسی تجانس واریانس از آزمون لون و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و مقایسه میانگین گروه‌های آزمودنی از آزمون یونیوریت (تحلیل کوواریانس) استفاده شد. طبق نتایج آزمون یونیوریت آموزش تفکر استراتژیک از طریق گیمیفیکیشن تأثیر معنی‌داری دارد (001/0=, sig629/52F=). با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت با توجه به لزوم دارا بودن مدیران ورزشی کشور به تفکر استراتژیک، نوع شیوه آموزشی در میزان یادگیری وانگیزه آنان تأثیرگذار است، که نشان از اثر بالاتر گیمیفیکیشن در یادگیری تفکر استراتژیک نسبت به روش‌های سنتی است.

کلیدواژه‌ها