تبیین دیپلماسی ورزشی با استفاده از الگوی پارادایمی: مطالعه ای کیفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد علوم سیاسی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

دیپلماسی ورزش پدیده جدیدی است که به دنبال افزایش تعامل برای بازکردن افق‌ها و دیدگاه‌های جدید و کمک به درک فرهنگ بین مردم جهان است. در این پژوهش که از نوع مطالعات کیفی و با رویکرد گرندد تئوری انجام شده است به تبیین جوانب مختلف پدیده دیپلماسی ورزشی پرداخته شد. جامعه پژوهش شامل صاحب‌نظران و مدیران این حوزه در تئوری و عمل بود که در بین آن‌ها نمونه پژوهش به شکل هدفمند و غیرتصادفی و در برخی موارد گلوله برفی انتخاب شدند. پس از مطالعه مبانی نظری، 18 مصاحبه عمیق، همزمان تحلیل و کدگذاری شدند. نتایج کدگذاری باز، محوری و انتخابی حاکی از شناسایی 165کد باز ،14مقوله و 60 مفهوم بود. مقوله‌ها بر اساس الگوی پارادایمی استراس و کوربین در محور‌های شرایط علی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبرد‌های کنش و واکنش و پیامد‌ها قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برنامه‌محوری و شناخت دیپلماسی ورزشی پیامد‌های عمده ای در توسعه جامعه شناسی سیاسی، سیاست خارجی و توسعه ورزش‌ کشور‌ها در ابعاد مختلف در بر خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها