نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران- ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران- ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی کارآیی هیأت‌های ورزشی استان قم و ارتباط آن با منابع ورودی و خروجی‌ این هیأت‌ها بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و گذشته‌نگر بود. جامعه آماری تحقیق شامل 41 هیأت‌ ورزشی استان قم بود که به علت کم بودن تعداد جامعه از نمونه‌گیری کل‌شمار استفاده گردید. در ضمن داده‌های مربوط به سال 1392 هیأت‌ها جمع‌آوری گردید. به‌منظور ارزیابی عملکرد هیأت‌ها از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) استفاده شد. جهت تعیین مناسب-ترین شاخص‌های ورودی و خروجی از فرم ارزیابی عملکرد هیأت‌های ورزشی و نظرات 10 تن از متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد. ورزشکاران، بودجه، مربیان و داوران به‌عنوان شاخص‌های ورودی و ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، رویدادهای ورزشی و فعالیت‌های آموزشی به‌عنوان شاخص‌های خروجی معرفی شدند. به‌منظور بررسی کارآیی هیأت‌ها از دو روش CCR و BCC خروجی محور، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون ویلکاکسون و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. همچنین از نرم‌افزارDEA Solver و SPSS.20 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد، بین ورودی‌های هیأت‌های ورزشی با کارآیی CCR ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و بین خروجی‌های هیأت‌ها با کارآیی CCR ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد، بین خروجی‌ ورزش همگانی با کارآیی BCC ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Qom province sport boards efficiency and its relation to input and output sources

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Farahani 1
  • Mohammad Alimardani 2
  • Hamdollah Elyasi 2

چکیده [English]

The purpose present research was study of Qom province sport boards efficiency and it s relation to input and output sources of these boards. The research was based of correlation and reminiscent method. Statistical population this research included 41 sports boards of Qom province. Due to low number of population, the total count sampling was used. In addition the data boards 2013 was collected. In order to evaluate boards performance, Data Envelopment Analysis method (D E A) was used. To determine the most appropriate input and output indexes , performance evaluation form sport boards and comments 10 sports management experts was used. Athletics, budget , trainers , referees introduced as input indexes and sport for all, sport championship , sport events and educational activities introduced as output indexes. In order study of boards efficiency C C P and B C C output axis, Kolmogorov-Smirnov test , Wilcoxon test and correlation test of spearman were used. D E A solver and SPSS.20 software also were used analyze data. Results showed between inputs sports boards with C C R efficiency there was negative and significant relationship and between outputs boards with C C R efficiency there was not a significant relationship. Also the results showed between out puts sport for all with B C C efficiency positive and significant relationship was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Envelopment Analysis
  • Input
  • Output
  • Sports board
1. Alavi, K. Adabi Firouzjah, J.  & Alimohammadi, H. (2015), Measuring efficiency of provincial offices of Iran's Ministry of Youth Affairs and Sports”. Advances in Applied Science Research. 6 (2): 65-73.
2. Lim, Doing  Jim. (2007). “A Comparative Study of Performance Measurement in Korean Local Governments Using Data Envelopment Analysis and Stochastic Frontier Analysis”. University of Texas at Arlington.45.
3. Sanchez, I. M. (2007). “Efficiency and effectiveness of Spanish football teams: a three- stage- DEA approach”. CEJOR. 15, 21-45.
4. Motameni, A (2002). Designing
a dynamic productivity model with Approach DEA. Treatise Ph.D in management. Tarbiat Modares  University. [In Persian]
5. Wilson, C. L. (2006). “Evaluation and Comparison of Management Strategies by Data Envelopment Analysis with an Application to Mutual Funds”, University of Texas at Austin. 23.
6. Dadgar, Y (2001). Public economy. Tehran: Mofid Publishing. P 57. [In Persian]
7. Adabi Firouzjah, J. (2012). Determining the Efficiency of Iran’s Youth & Sports State Departments by Using Data Envelopment Analysis. Treatise Ph.D,  Management and planning in  physical education. Tehran: Kharazmi University. [In Persian]
8. Daneshvar, M. (2006). Designing and explaining the performance evaluation model of Dana Insurance Branches using data envelopment analysis technique. Master's Thesis. Tarbiat Modares University. [In Persian]
9. Adabi Firouzjah J. Mozafari S. A. A.. Hadavi F. (2013). Measuring the efficiency of provincial administrations of the ministry of sport and youth by using data envelopment analysis. Research in Sport Management & Motor Behavior. No 11. 61-78. [In Persian]
10. Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis”. Management Science. 30(9), 1078-1092 .
11. Guzman, I. (2006). “Measuring Efficiency and Sustainable Growth in Spanish Football Teams”. European Sport Management Quarterly. Vol.6, No.3, 267-287.
12. Hwang, S., Kao, T. (2006).  “Measuring Managerial Efficiency in Non-Life Insurance Companies: An Application of Two-Stage Data Envelopment Analysis”. International Journal of Management. Vol.23, No.3, 699-720
13. Mohammad Gaafar, H; Safania, A.M; Hosseini, E; Mohamamd Alipour, Gh. (2015). Evaluation of the performance of sports teams at the Federation of Sports Associations using Data Envelopment Analysis. 4th National Conference Student Sports Science. University of Shahid Beheshti. [In Persian]
14. Soleimani-damaneh, J.; Hamidi, M,; Sajjadi, N. (2014). Performance Evaluating of Iranian Football Primer League by Mrging DEA with AHP. Sport Management Studies. No 22. 105-126. [In Persian]
15. Khodayari, A. Amirtash, A.M. Mozaffari, A.A (2009). Application of data envelopment analysis method for determining the efficiency and ranking of faculties and educational groups of physical education and sports science. Sport Management. No 2. 117-132 . [In Persian]
16. Rezania, k.; Mokhatab Rafiei, F.; Shirouyehzad, H. (2013). “Performance Evaluation of sport association board of Isfahan Province through DEA and a championship approach”. International Journal of Data Envelopment Analysis. Vol 1, No 4, pp: 227-246.
17. Soleimani- Damaneh, J., Hamidi, M., Sajadi, N. (2011). “Evaluating the Performance of Iranian Football Teams Utilizing Linear Programming”. American Journal of Operations Research.1:65-72.
18. Halkos, G., Tzeremes, N. (2011). “A non-parametric analysis of the efficiency of the top European football clubs”. Munich Personal RePEc Archive (MPRA): 1-20.
19. Escuer, M., Isabel, Cebrian, L. (2010). “Measurement of Efficiency of Football Teams in the Champions League. Managerial and Decision Economics. 31, 373-386.
20. Mathieu, J. (2009). “Efficiency of French football clubs and its dynamics”. Munich Personal RePEe Archive (MPRA). 19828, 1-18.