ارایه مدلی از فرایند ایجاد هم هویتی هوادار-تیم در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده

ایجاد هم‌هویتی هوادار-تیم می‌تواند زمینه ساز توسعه برند تیم‌های ورزشی و تقویت پایگاه هواداری و اقتصادی تیم‌های ورزشی باشد. هدف از تحقیق حاضر ارایه مدلی از فرایند ایجاد هم‌هویتی هوادار-تیم در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بوده است. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی و کاربردی بوده و داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های استاندارد شده تمایز هویت، تشابه هویت و پرستیژ هویتِ باتاچاریا و سن (2003)، پرسش‌نامه جذابیت هویتِ آهرن و همکاران (2005)، و پرسش‌نامه هم‌هویتی هوادار-تیمِ میل و آشفورث (1992) گردآوری شدند. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل هواداران فوتبال در لیگ برتر ایران بوده که 344 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری تحقیق به طور تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسش‌نامه با استفاده از نظرات متخصصان مدیریت ورزشی و مدیریت بازرگانی تایید و پایایی پرسش‌نامه بر اساس الفای کرونباخ برای کل پرسش‌نامه این تحقیق 86/0 ارزیابی گردید. جهت سنجش روائی و برازش مدل از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS نسخه 18 و PLS استفاده شد. بر اساس نتایج این پژوهش از 4 مسیر علی موجود، تمامی مسیرها به استثنای مسیر تشابه هویت به جذابیت هویت در سطح معنی داری 05/0p< مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها