بررسی تأثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در رفتار مصرف کنندگان ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر،بررسی تأثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در رفتار مصرف کنندگان ورزشی بود.این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی-پیمایشی بود.جامعه آماری،کلیه دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران بودند.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 344 نفر به دست آمد.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه وو و همکاران (2008) بود که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید 12 نفر از متخصصان و اساتید مدیریت و بازاریابی ورزشی رسید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 86/0 تا 91/0 محاسبه گردید.با استفاده از نرم افزار SPSS 23 علاوه بر بکارگیری آزمون کلموگروف-اسمیرنف برای نرمال بودن داده ها و آلفای کرونباخ جهت پایایی،از همبستگی پیرسون و استفاده شد و به کمک نرم افزار لیزرل به تعیین و تأیید مدل معادلات ساختاری اقدام شد.نتایج نشان داد که عوامل درگیری با محصول،نگرش به تبلیغات اینترنتی،محتوای تبلیغات و توجه و ارتباط با تبلیغات به ترتیب دارای بیشترین تأثیر در رفتار مصرف کنندگان ورزشی بودند.درگیری با تبلیغات اینترنتی و نقش آن در خرید محصولات در درجه نخست بر اساس نیاز و کاربرد و اهمیت محصول برای افراد است و بعد از آن باایجاد نگرش و تهیه محتوای خوب و چشم گیر می توان فروش محصولات را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


 1. Roosta, A. Abolfazli, S A, Ghorbani, H. “Investigating the role of distrust moderator in avoiding internet advertising”. Journal of Information Technology Management (In Persian). 2009; 1(2), 51-66.
 2. Zakerian, A, Zakerian, A, R. Hemati, E. “Evaluation & Comparative Study of Web-based Marketing of Primary Football League in Iran, Spain & Germany”. 1st Sport Marketing Conference, Tehran (In Persian). 2015; 238.
 3. Jalali Farahani, M. Zakerian, A, R. Razaghi, M, E. “Evaluation of web marketing (Customer Relationship Management) Iranian football clubs”. 1st Sport Marketing Conference, Tehran. (In Persian). 2015; 246.
 4. Kriemadis, T., Terzoudis, C., & Kartakoullis, N. “Internet marketing in football clubs: A comparison between English and Greek websites”. Soccer & Society. 2010; 11(3), 291-307.
 5. Revenue Internet Advertising Full-Year Report. 2015. Available at: http://www.iab.com/insights/iab-internet-advertising-revenue-report-conducted-by-pricewaterhousecoopers-pwc-2/.  
 6. Mohammadi, S. Nouraie, T. Sharifian, E. “Presentation of Structural equations model factors affecting Development of Purchasing Sport goods via Internet”. Applied Research of Sport Management. (In Persian), 2016; 4(4), 43-54.
 7. Hwang, J., Yoon, Y. S., & Park, N. H. “Structural effects of cognitive and affective reponses to web advertisements, website and brand attitudes, and purchase intentions: The case of casual-dining restaurants”. International Journal of Hospitality Management. 2011; 30(4), 897-907.
 8. Esmaeilpour, M. Gharihe, M. “Investigating the Effective Factors in Internet Advertising on Customer Shopping Behavior in Mobile Phone Products”. Journal of Market Engineering Development. (In Persian). 2012; 29, 34-44.
 9. Bakshi, G., & Gupta, S. K. “Online advertising and its impact on consumer buying behaviour”. International Journal of Research in Finance and Marketing 2013; 3(1), 21-30.
 10. Ravikumar, V, & Tiwari, K. “A study on the Impact of Online Advertisements on Buying Decision of Customers of Passenger Car Industry”. Global Illuminators. 2015; 1, 128-139.
 11. Cho, C. H. “How advertising works on the WWW: Modified elaboration likelihood model”. Journal of Current Issues & Research in Advertising. 1999; 21(1), 34-50.
 12. Brown, S. P., & Stayman, D. M. “Antecedents and consequences of attitude toward the ad: A meta-analysis”. Journal of consumer research. 1992; 19(1), 34-51.
 13. Yazdani, N. “Evaluating Effectiveness of Internet-Based Advertising in Iranian Carpet Market”. Journal of new marketing research. (In Persian), 2015; 5(1), 43-55.
 14. Bruner, G. C., & Kumar, A. “Web commercials and advertising hierarchy-of-effects”. Journal of Advertising Research. 2000; 40(1-2), 35-42.
 15. Kimelfeld, Y. M., & Watt, J. H. “The pragmatic value of on-line transactional advertising: A predictor of purchase intention”. Journal of Marketing Communications. 2001; 7(3), 137-157.
 16. Rasty, F., Chou, C. J., & Feiz, D. “The impact of internet travel advertising design, tourists' attitude, and internet travel advertising effect on tourists' purchase intention: the moderating role of involvement”. Journal of Travel & Tourism Marketing. 2013; 30(5), 482-496.
 17. MacKenzie, S. B., & Lutz, R. J. “An empirical examination of the structural antecedents of attitude toward the ad in an advertising pretesting context”. The Journal of Marketing. 1989; 48-65.
 18. Mitchell, A. A., & Olson, J. C. “Are product attribute beliefs characteristics associated with purchasing involvement”. Journal of marketing. 1981; 49(1), 72-82.
 19. Ajzen, I., & Fishbein, M. “Understanding attitudes and predicting social behaviour”. University of Michigan, Prentice-Hall publisher, 1980.
 20. Zaichkowsky, J. L. “Measuring the involvement construct”. Journal of consumer research. 1985; 12(3), 341-352.

Eksir Monfared, A, S. “Internet Advertising” [MSc]. University of Tehran. (In Persian). 2009; 24-25.