نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، رفتار حرکتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تجربیات دوران گذار ورزشکاران بازنشستۀ ایرانی، با تأکید بر دلایل بازنشستگی، مشکلاتی که در این دوران با آن روبه‌رو شده‌اند و برخی متغیرهای تأثیرگذار بر فرایند سازگاری آنان بود. شرکت‌کنندگان 106 ورزشکار سابق ایرانی بودند که در ده سال گذشته از ورزش قهرمانی بازنشسته شده بودند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامۀ کناره‌گیری از ورزش قهرمانی که سسیک‌ارپیک و همکاران (2004) تهیه‌ کرده‌اند، جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد اغلب شرکت‌کنندگان در طول دوران کنار گذاشتن ورزش و پس از آن مشکلاتی داشته‌اند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد ورزشکارانی مشکلات کمتری را تجربه کرده‌ و از زندگی رضایت بیشتری داشته‌اند که به‌طور کامل به اهداف ورزشی خود دست یافته‌اند. همچنین، آن دسته از ورزشکارانی که داوطلبانه و به‌تدریج بازنشسته شده‌اند، دوران گذار کم‌دردسرتری داشته‌اند. در پایان توصیه می‌شود بیش‌ازپیش به فرایند بازنشستگی ورزشکاران توجه شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Career Termination Experiences of Iranian Retired Athletes

نویسنده [English]

  • Hamid Salehi

Associate Professor, Motor Behavior, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to examine the career termination experiences of Iranian retired athletes with an emphasis on the reasons for retirement, difficulties during their termination and some variables influencing their adaptability process. Participants were 106 Iranian former champions who had been retired within the past 10 years. Data were collected by the Sports Career Termination Questionnaire developed by Cecić Erpič et al. (2004). The results showed that the majority of the participants had faced some difficulties during and following their sport career termination. Data analysis also revealed that those athletes who experienced less difficulty and more life satisfaction had complete achievement in their sport goals. Moreover, those athletes who had experienced a smoother career transition tended to retire voluntarily and gradually. Finally, it is recommended that much more attention should be dedicated to retirement of athletes

کلیدواژه‌ها [English]

  • adaptability quality
  • athletic retirement
  • championship
  • retirement reasons