تجربیات دوران کناره‌گیری ورزشکاران بازنشستۀ ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، رفتار حرکتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تجربیات دوران گذار ورزشکاران بازنشستۀ ایرانی، با تأکید بر دلایل بازنشستگی، مشکلاتی که در این دوران با آن روبه‌رو شده‌اند و برخی متغیرهای تأثیرگذار بر فرایند سازگاری آنان بود. شرکت‌کنندگان 106 ورزشکار سابق ایرانی بودند که در ده سال گذشته از ورزش قهرمانی بازنشسته شده بودند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامۀ کناره‌گیری از ورزش قهرمانی که سسیک‌ارپیک و همکاران (2004) تهیه‌ کرده‌اند، جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد اغلب شرکت‌کنندگان در طول دوران کنار گذاشتن ورزش و پس از آن مشکلاتی داشته‌اند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد ورزشکارانی مشکلات کمتری را تجربه کرده‌ و از زندگی رضایت بیشتری داشته‌اند که به‌طور کامل به اهداف ورزشی خود دست یافته‌اند. همچنین، آن دسته از ورزشکارانی که داوطلبانه و به‌تدریج بازنشسته شده‌اند، دوران گذار کم‌دردسرتری داشته‌اند. در پایان توصیه می‌شود بیش‌ازپیش به فرایند بازنشستگی ورزشکاران توجه شود

کلیدواژه‌ها