نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه عوامل موثر بر وفاداری به ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار(FBBE) در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران است. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و بصورت پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری هواداران باشگاه‌های فوتبال حاضر در لیگ سیزدهم برتر فوتبال ایران بود و نمونه آماری 880 نفر می‌باشد که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته(FBBE) با 45 گویه در مقیاس هفت مرتبه‌ای لیکرت می‌باشد که روایی محتوای کل پرسشنامه توسط 10 نفر از متخصصان فن(91/0 CVI =)، بوده و پایایی در مطالعه مقدماتی با دو روش پایایی آزمون- بازآزمون (89/0ICC =) و ضریب آلفا کرونباخ 81/0 بدست آمد. داده‌های تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه همزمان در نرم افزار Spss20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از بالا بودن مقدار عددی ضریب تعیین و قوی‌تر بودن رابطه مدل است. بین متغیرهای ملاک و پیش‌بین رابطه خطی معنی‌داری وجود دارد. منافع، ویژگیها، نگرشها و هویت تداعی برند بر وفاداری نگرشی تاثیر معنی‌داری دارد(001/0p<). نگرشهای تداعی برند بیشترین تاثیر را بر وفاداری نگرشی دارد. منافع، نگرشها و هویت تداعی برند بر وفاداری رفتاری دارای تاثیر معنی‌داری می‌باشند(001/0p<). ویژگیهای تداعی برند بر وفاداری رفتاری دارای تاثیر معنی‌داری نمی‌باشد(05/0p>). نگرشهای تداعی برند بیشترین تاثیر را بر وفاداری رفتاری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of factors affecting attitudinal and behavioral loyalty on Fan -Based Brand Equity (FBBE) of Football in Iranian Super League Clubs

نویسنده [English]

  • mohammad Rasoul khodadadi 1

چکیده [English]

This research aims to Study of factors affecting attitudinal and behavioral loyalty on Fan -Based Brand Equity (FBBE) of Football in Iranian Super League Clubs and was descriptive-analysis and done by survey method. The statistic society was football club fans of 13thfootball super league and sample society was 880 of chosen seven club using Qucran sampling method done by available sample using random category and clustering methods. The instrument was author made questionnaire of FBBE. The questionnaire had two segments of demographic characteristics and 45 question of Likert 7 switched spectrum covering all related variables. Whole reliability was (CVI=0.91) and validity was surveyed in 2 pilot methods of test-retest (ICC= 0.89) and Alfa Chronbach(0.81). Firstly, data were analyzed for descriptive of mean, Std. frequencies, percentiles and charts, then, descriptive statistical were evaluated for all variables. Using KS showed that distribution was normal, and SPSS20 were used for Simultaneous multiple regression analysis. There is a linear significant relation between criteria and foreseen variables. Brand association’s benefits, traits, attitudes and identification have significant relation on attitudinal loyalty. Brand association attitudes have the most impact on attitudinal loyalty. Brand association benefits, attitudes and identification have significant impact on behavioral loyalty. Brand association’ traits have no significant relation with behavioral loyalty. Brand association’ attitudes have the most significant relation with behavioral loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand equity
  • brand identification
  • Brand Loyalty
  • fans
  • football