مطالعه عوامل موثر بر وفاداری نگرشی و رفتاری به ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار(FBBE) در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه عوامل موثر بر وفاداری به ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار(FBBE) در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران است. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و بصورت پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری هواداران باشگاه‌های فوتبال حاضر در لیگ سیزدهم برتر فوتبال ایران بود و نمونه آماری 880 نفر می‌باشد که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته(FBBE) با 45 گویه در مقیاس هفت مرتبه‌ای لیکرت می‌باشد که روایی محتوای کل پرسشنامه توسط 10 نفر از متخصصان فن(91/0 CVI =)، بوده و پایایی در مطالعه مقدماتی با دو روش پایایی آزمون- بازآزمون (89/0ICC =) و ضریب آلفا کرونباخ 81/0 بدست آمد. داده‌های تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه همزمان در نرم افزار Spss20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از بالا بودن مقدار عددی ضریب تعیین و قوی‌تر بودن رابطه مدل است. بین متغیرهای ملاک و پیش‌بین رابطه خطی معنی‌داری وجود دارد. منافع، ویژگیها، نگرشها و هویت تداعی برند بر وفاداری نگرشی تاثیر معنی‌داری دارد(001/0p<). نگرشهای تداعی برند بیشترین تاثیر را بر وفاداری نگرشی دارد. منافع، نگرشها و هویت تداعی برند بر وفاداری رفتاری دارای تاثیر معنی‌داری می‌باشند(001/0p<). ویژگیهای تداعی برند بر وفاداری رفتاری دارای تاثیر معنی‌داری نمی‌باشد(05/0p>). نگرشهای تداعی برند بیشترین تاثیر را بر وفاداری رفتاری دارد.

کلیدواژه‌ها