سنجش توزیع فضایی مکان‌های ورزشی شهرستان‌های استان اصفهان از نظر برخورداری از سطوح توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد تربیت بدنی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

 
توسعه هدفی است که بیشتر مردم آن را ضروری می‌دانند. شناخت تفاوت‌های موجود بین مناطق مختلف در استان از نظر میزان برخورداری از شاخص‌های گوناگون، به‌منظور تنظیم برنامه‌های متناسب با هر منطقه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش تاکسونومی عددی، به سنجش توزیع فضایی شهرستان‌های استان اصفهان در زمینۀ مکان‌ها و فضاهای ورزشی با استفاده از هجده شاخص پرداخته است. هدف اصلی تحقیق یافتن میزان شکاف بین شهرستان‌ها از لحاظ برخورداری از امکانات و فضاهای ورزشی بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ شهرستان‌های استان اصفهان می‌شد. نتایج، گویای آن است که بیشترین بهره‌مندی شهرستان‌ها در بخش فضاها و مکان‌های ورزشی مربوط به شهرستان‌های اصفهان، کاشان، مبارکه و شاهین‌شهر است و شهرستان‌های خور و بیابانک، فلاورجان، نطنز، فریدون‌شهر، لنجان، نائین، خوانسار، برخوار و میمه و اردستان از محروم‌ترین شهرستان‌ها از نظر شاخص‌های مورد بررسی بودند. نتایج حکایت از نوعی نابرابری و عدم تعادل در زمینۀ توسعۀ مکان‌های ورزشی در شهرستان‌های استان اصفهان دارد. در این زمینه شهرستان اصفهان به‌دلیل داشتن مرکزیت سیاسی در استان، برتری خود را در شاخص‌های مورد بررسی حفظ کرده است.

کلیدواژه‌ها


  1. ابراهیم‌زاده، عیسی؛ شریفی‌کیا، محمد (1382). «برنامه‌ریزی و ساماندهی روستاهای پراکنده؛ مورد؛ دهستان کورین و زاهدان»، مجلۀ جغرافیا و توسعه، ش 1، ص 104-89.
  2. احمدی، علی‌محمد (1384). «توسعۀ صنعتی و نابرابری‌های منطقه‌ای استان لرستان، خرم‌آباد»، نشریۀ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان، ص 29-20.
  3. تقوایی، مسعود؛ رمضانی، علیرضا (1384). «تحلیلی بر روند تحولات شاخص‌های توسعه در استان چهار محال بختیاری»، مجلۀ علمی پژوهشی علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، دورۀ 18، ش 1، ص 66-47.
  4. حسین‌زاده دلیر، کریم (1380). برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، تهران: سمت، ص 58-43.
  5. رهنمایی، محمدتقی؛ آقایی، لیلا (1388).«نقش شهرداری‌ها در توسعۀ فضاهای ورزشی برای گذران اوقات فراغت شهروندان (مورد مطالعه منطقۀ 6 شهرداری تهران)»، نشریۀ جغرافیا، دورۀ 7، ش 22، ص 46-25.
  6. زیاری، کرامت‌اله (1387). اصول و روش برنامه‌ریزی منطقه‌ای، یزد: دانشگاه یزد، ص 97-85.

7.زیاری، کرامت‌اله؛ جلالیان، اسحاق (1387). «مقایسۀ شهرستان‌های استان فارس براساس شاخص‌های توسعه»، فصلنامۀ جغرافیا و توسعه، ش 11، ص 96-77.

8.زیاری، کرامت‌اله (1389). «بررسی و رتبه‌بندی درجۀ توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان خراسان رضوی با استفاده از تکنیک تاپسیس»، مجلۀ پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 72، ص 30-17.

  1. سلیمی، مهدی؛ سلطان حسینی، محمد؛ هنری، حبیب (1392). «تلفیقتوابعتحلیلیتیسنواورلیدر مکان‌گزینیاماکنورزشی»، نشریۀ مطالعات مدیریت ورزشی، ش 20، ص 148-127.
  2. عرب مؤمنی، الله‌یار؛ نیکبخت، حجت (1382). «بررسی وضعیت موجود تربیت بدنی از نظر نیروی انسانی، تجهیزات و فضای ورزشی در مدارس ابتدایی استان اصفهان در سال تحصیلی 81-80»، فصلنامۀ آموزشی، پژوهشی، تربیتی، ش 20، ص 84-81.

9.فاضل‌نیا، غریب (1389). «مکان‌یابی بهینۀ فضاهای ورزشی شهر زنجان با استفاده از مدل تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)»، مجلۀ پژوهش و برنامه‌ریزی، دورۀ 1، ش 1، ص20-1.

10.کامران، حسن (1389). «سطح‌بندی خدمات شهری در مناطق کلان شهر تهران»، دوفصلنامۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دورۀ 1، ش 1، ص 164-147.

11.کریمی، محمدجعفر (1385). «فضاهای ورزشی و طراحی شهری»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی شهر و ورزش، تربیت بدنی شهرداری تهران، ص 18-13.

12.محسنی، محمدجواد (1382). «بررسی فضاهای ورزشی در منطقه تحت پوشش مرکز تحقیقات توسعۀ اجتماعی و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران»، مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی اراک، ش 35، ص 61.

13.میرباقری، میر ناصر (1394). «سنجش توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان اردبیل با استفاده از مدل‌های آنالیز تاکسونومی عددی و سلسله‌مراتبی»، فصلنامۀ اقتصاد و مدیریت شهری، سال سوم، 10، ص 138- 127.

14.میسرا، آر، پی (1368). «توسعۀ منطقه‌ای روش‌های نو، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: انتشارات وزارت برنامه و بودجه، ص 31- 29.

17. Eghbali,A.(2007). “The Ranking Iran’s Banks by Taxonomy Numerical Analysis”. Journal of International Research Publication. 2,pp: 126-138.

18.Ghaderi,A.Ebrahimipour,F.(2007). “An integrated PCADEA framework for assessment and ranking of manufacturing systems based on equipment performance”. Engineering Computations. 24(4), pp: 347-372.

19.Guveli,K.(2000).“A ranking of Islamic Countries in Terms of Their Levels of Socio-Economic Development”. Journal of Economic Cooperation.21(1), pp:97-114.

20.Hall. J, O’Mahony. B, Vieceli, J (2010), “An empirical model of attendance factors at major sporting events”. International Journal of Hospitality Management. 29(2), pp: 328-334.

21.Holden, Meg (2008). “Seeking urban sustainability onthe world stage”. Haibtat International,32 pp:305–317.

22. Zhao P.(2010). “Sustainable Urban Expansion and Transportation in a growing mega city: Consequences of Urban Sprawl for mobility on the urban fringe of Beijing”. Habitat International. 34(2), pp 236-243.