نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

 
هدف این پژوهش، بررسی نقش سومین جشنوارۀ جهانی سنگ‌نوردی بیستون در توسعۀ گردشگری استان کرمانشاه بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی_ تحلیلی است و به‌صورت میدانی انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق برگزارکنندگان سومین دورۀ جشنوارۀ جهانی سنگ‌نوردی بیستون تشکیل بودند و نمونۀ آماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامۀ محقق‌ساخته­ای بود که روایی محتوایی آن را استادان و کارشناسان خبرۀ مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 89/0به‌دست آمد. برای توصیف و بررسی داده­ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون Tتک­نمونه­ای) بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که نقش سومین جشنوارۀ جهانی سنگ‌نوردی بیستون بر بعد سیاسی توسعۀ گردشگری با داشتن میانگینی برابر 27/4، بعد اجتماعی– فرهنگی با میانگین0/4 و زیست­محیطی با میانگین47/3 معنادار بوده، اما در خصوص بعد اقتصادی با میانگین 06/3 معنادار نبوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of the Third World Rock Climbing Festival of Bisotun in Developing Tourism in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

 • nastaran parvini 1
 • Keivan Shabani Moghaddam 2
 • Ali Ashraf Khazaei 2

2 Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate the role of the third world rock climbing festival of Bisotun in developing tourism in Kermanshah province. This study was descriptive-analytical that was conducted as a field research. The statistical population consisted of organizers of the third world rock climbing festival of Bisotun and the sample equaled the population. A researcher-made questionnaire was used to collect data; its content validity was approved by sport management professors and experts and its reliability was calculated by Cronbach alpha as 0.89. Descriptive and inferential statistics (one-sample t test) was used to analyze data. The results showed that role of the third world rock climbing festival of Bisotun was significant in the political dimension of tourism development (mean=4.27), sociocultural dimension (mean=4.0) and environmental dimension (mean=3.47). But it was not significant in economic dimension (mean=3.06).  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bisotun
 • rock climbing
 • sport tourism
 • Tourism
 • Tourism Development
 1. افتخاری، عبدالرضا؛ پورطاهری، مهدی؛ مهدویان، فاطمه (1390). «اولویت­بندی ظرفیت‌های گردشگری مناطق روستای شهرستان نیر»، جغرافیا و توسعه، ص 38-23.
 2. افصح حسینی، فاطمه السادات (1385). ورزش، شهر، توریسم، ارائه‌شده به‌صورت سخنرانی در اولین همایش ملی شهر و ورزش، ص 5-4.
 3. جودکی، صبا (1391). پایگاه اطلاعات سنگ‌نوردی ایرانیان. www.iranclimbing.com
 4. کارکن، لیلا؛ زیتونلی، عبدالحمید؛ اسدی، حسن (1392). «تأثیر رویداد ورزشی اسب‌دوانی بر توسعۀ گردشگری ورزشی استان گلستان»، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دورۀ 1، ش 2، ص 17-9.
 5. مجدآرا، علی (1389). "دنیای کوهنوردی". چ اول. انتشارات آوای ظهور، ص 78-70.
 6. محمدی ترکمانی، احسان؛ گودرزی، محمود؛ جعفری، افسر؛ جاوید، مجید (1392). «بررسی اثرات تور دوچرخه­سواری بین­المللی آذربایجان بر استان­های شمال­غرب کشور»، پژوهش­نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال دهم، ش 20، ص 54-45.
 7. ملکی، امجد (1392). «بررسی عوامل و شرایط درونی تخریب کتیبۀ بیستون کرمانشاه با استفاده از دستگاه رادار»، جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، سال بیست‌وچهارم، پیاپی 49، ش 1، ص 140-129.
 8. Achu, F. N. (2012). "Resident African immigrants’ perceptions of the 2010 FIFA World Cup™ and its associated African legacy: a case study of Cape Town". Master's thesis of tourism technology, Cape Peninsula University of Technology.

 

9. Balogu, S; Brown, C. & Busser, A .(2010). "Sport tourists in a gaming destination: Predicting gaming and non-gaming expenditures". UNLV Gaming Research & Review Journal, 2, 59-68.

 

10. Chalip, L; Green, B.C. & Hill, B. (2003). "Effects of sport event media on destination image and intention to visit". Journal of Sport Management, 17, PP:214-234.

 

11. De Nooij, M., Van den Berg, M. (2013). "The bidding paradox: why rational politicians still want to bid for mega sports events, Tjalling C". Koopmans Research Institute, Utrecht School of Economics.

 

12. Gibson, H. (Ed). (2006). "Sport tourism": Concepts and theories. Oxon: Routledge.19(2),118-134.

 

13. Higam, J., & Hinch. T. (2006). "Sport and Tourism Reserch: A Geographic Approach". Journal of Sport & Tourism.vol.11 , N. 1 , pp 31-49.

 

14. Horch, H. D. Heyd; J. & Sierau, A. (2004). "Event im Sport - Marketing, Management, Finanzierung, Köln". Journal of Travel Research, 3, 14-23.

 

15. Horne; W. (2000). "Municipal Economic Development Via Hallmark Events". Journal of Tourism Studies, 1, 30–36.

 

16. Huang, H. C., Lai, Y. H., Chen, L. S., & Chang, C. M. (2012). "Influence of international mega sport event towards cognition of economic, social-cultural and environmental impact for residents: A case study of the 2009 Kaohsiung world games". 1st International Conference on Energy and Environmental Protection, ICEEP 2012: Vol. 524-527(pp.3392- 3397). Hohhot.

 

17. Humphreys, H., & Prokopowicz, S. (2007). "Assessing the impact of sports mega-event in transition economies: Euro 2012 in Poland and Ukraine". International Journal of Sport Management and Marketing, 5, 496-509.

 

 

18. Icoz, O., Gunlu, E., & Oter, Z. (2010)." Sport tourism destinations as brand and factors affecting destination choices of soccer teams". 5th International congress on Business, economic and Management Vol. 30, No. 1 , pp. 78 – 111.

 

19. Kim, H. J., Gursoy, D., & Lee, S. B. (2006). "The impact of the 2002 World Cup on South Korea: Comparisons of pre- and post-games". Tourism Management, 27(1), 86-96. doi: 10.1016/j.tourman.2004.07.010.

20. Matheson, V. (2006). "Economic Impact Analysis’, in W. Andreff andS. Szymanski (eds.) Handbook on the Economics of Sport,Cheltenham". Edward Elgar.111-120.

 

21. Pourmand, S. S. (2011). "The Impact of Archery Events on Tourism Development". Luleå University of Technology Master Thesis.

 

22. Slabbert; E. & Thomas; P. (2011)."Host City and Non- host City Resident Perceptions of the 2010 Soccer World Cup". International Conference on Tourism & Management Studies, 2, 1127-1133.

 

23. Yang, J., Zeng, X., & Gu, Y. (2010). Local residents' perceptions of the impact of 2010 EXPO. Journal of Convention and Event Tourism, 11(3), 161-175. doi: 10.1080/15470148.2010.502030.

 

24. Yao; j. (2010). "The effect of hosting the Olympics on national image: An analysis of US newspaper coverage of host countries with reputation problems". Graduate Theses and Dissertations , Iowa State University.

 

25. Ziakas; V. (2010). "Understanding an event portfolio: The uncovering of interrelationships, synergies, and leveraging opportunities". Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 2, 144–164.