تحلیل موانع عملیاتی شدن برنامۀ راهبردی ورزش استان اصفهان براساس مدل فورچون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ علوم ورزشی،گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 کارشناس‌ارشد دانشکدۀ علوم انسانی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

 
بدیهی است امروزه سازمان‌های ورزشی باید مانند بیشتر سازمان‌ها و نهادها به سازمان‌های راهبردمحور تبدیل شوند. هدف از این تحقیق تحلیل موانع اجرایی برنامۀ راهبردی ورزش استان اصفهان براساس مدل فورچون از دیدگاه مدیران و کارشناسان و متخصصان دانشگاهی بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعۀ آماری این تحقیق شامل مدیران، کارشناسان ورزش و متخصصان دانشگاهی استان اصفهان در سال 1392 به 165 نفر بود. از بین نمونۀ آماری براساس جدول کرجسی و مورگان 116 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ موانع اجرایی برنامۀ راهبردی مدل فورچون استفاده شد. پس از تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان، پایایی سؤالات از طریق روش آماری آلفای کرونباخ 88/0 برآورد شد. یافته‌های این تحقیق با آزمون‌هایt  تک‌متغیره و واریانس یکطرفه تجزیه‌و‌تحلیل شد. مهم‌ترین موانع اجرای راهبرد‌ها باور ضعیف مدیران عالی، ضعف همراهی مدیران عملیاتی و ضعف در تخصیص منابع مالی بود. به‌طور کلی می‌توان گفت ضعف در منابع انسانی و منابع مالی مهم‌ترین موانع اجرای برنامۀ راهبردی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان بود. ازاین‌رو توصیه می‌شود پیش از تدوین برنامۀ راهبردی در حوزۀ ورزش محدودیت‌های اجرایی برنامه‌ها پیش‌بینی شود.

کلیدواژه‌ها


 1. الهی، علیرضا؛ حمیدی، مهرزاد؛ پیمان‌فر، محمدحسن (1392). «رتبه‌بندیموانعپیاده‌سازیمؤثراستراتژی‌هادرنظامورزشکشوربراساس فرایندتحلیلسلسله‌مراتب(AHP)»،  پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 3(6)، ص 95-79.
 2. پیرس، جان.؛رابینسون، ریچارد (1380). برنامه‌ریزیومدیریت استراتژیک، ترجمۀ سهراب خلیلی شورینی، انتشارات یادوارۀ کتاب تهران، ص 195.
 3. پیمان‌فر، محمدحسن؛ الهی، علیرضا؛ حمیدی، مهرزاد (1392). «موانع زیربنایی نظام ورزش کشور در اجرای برنامه‌های راهبردی»، فصلنامۀ راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال اول، ش 3، ص 67.
 4. دیوید، فرد آر(1384). مدیریت استراتژیک. ترجمۀ علی پارسائیان و محمد اعرابی، انتشارات مرکز فرهنگی، ص 125-123.
 5. رحیم‌نیا، فریبرز؛ قره‌باغی، نسترن؛ بهپور، الهام (1391). ارائۀمدلیمفهومیبه‌منظوربررسیموانعسازمانیِاجرایاستراتژیوسلامتسازمانیدربسترفرهنگسازمان، چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، ص 21.
 6. سجادی، نصرالله (1384). طرح جامع ورزش ایران از استراتژی تا عمل. پنجمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ص: 29-31.
 7. طباطبایی، محمد (1391). موانع اجرای برنامۀ استراتژیک ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان. رسالۀ منتشرنشده دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، ص 11.
 8. کاپلان، رابرت؛ نورتون، دیوید (1390). دستاورداجرا: متصلساختناستراتژیبهعملیاتبرایدستیابیبهمزیترقابتیهمراهباتشریحسیرتکاملیروشکارتامتیازیمتوازن، ترجمۀ محمدرضا عاطفی، تهران، چ دوم، ص 116.
 9. گوهر رستمی، حمیدرضا؛ کوزه‌چیان، ‌هاشم؛ امیری، مجتبی؛ هنری، حبیب (1391). «گونه‌شناسی ذی‌نفعان و مدیریت استراتژیک آنها در سیستم ورزش کشور»، مطالعات مدیریت ورزشی، ص 971-959.
 10. لشکربلوکی، مجتبی (1390). جاری‌سازیاستراتژی، تهران، انتشارات آریانا قلم، ص 110.
 11. مسیع‌نیا، مونا؛ پیمانی زاد، حسین؛ جوادی‌پور، محمد (1392). «آسیب‌شناسی راهبردی ورزش همگانی در ایران و ارائۀ راهکارهای توسعه براساس مدل SWOT»، مطالعات مدیریت ورزشی، ص 228-221.
 12. نصیرزاده، عبدالمهدی؛ گودرزی، محمود؛ فراهانی، ابوالفضل (1392). «طراحىوتبیینمدلاجرایىاستراتژىفدراسیونکشتىجمهورىاسلامىایران بارویکرد  BSC»، پژوهش‌هاى کاربردى در مدیریت ورزشى، ص 42-31.
  1. Aaltonen, p, Ikavalko, H. (2002). Implementing strategies successfully. Integrated management system, 13(6), pp415-418.
  2. Cater, T, Pucko, D. (2010). Factors of effective strategy Implementation: Empirical evidence from Slovenian business practice. JEEMS, 3, pp: 207-236.
  3. Heracleous, L. (2000). The Role of Strategy Implementation in organization development. Organization Development Journal, 18(3), pp: 75-86.
  4. Hrebiniak, L.G. (2006). Obstacles to effective strategy implementation. Organizational Dynamics, 35, 1, pp 12-31.
  5. Nazari, Rasool. PourAbedi, Hasan (2013). Development of Perspectives and Strategic Planning in Sport. Management and Administrative Sciences Review. pp: 104-113.