نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ علوم ورزشی،گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 کارشناس‌ارشد دانشکدۀ علوم انسانی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

 
بدیهی است امروزه سازمان‌های ورزشی باید مانند بیشتر سازمان‌ها و نهادها به سازمان‌های راهبردمحور تبدیل شوند. هدف از این تحقیق تحلیل موانع اجرایی برنامۀ راهبردی ورزش استان اصفهان براساس مدل فورچون از دیدگاه مدیران و کارشناسان و متخصصان دانشگاهی بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعۀ آماری این تحقیق شامل مدیران، کارشناسان ورزش و متخصصان دانشگاهی استان اصفهان در سال 1392 به 165 نفر بود. از بین نمونۀ آماری براساس جدول کرجسی و مورگان 116 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ موانع اجرایی برنامۀ راهبردی مدل فورچون استفاده شد. پس از تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان، پایایی سؤالات از طریق روش آماری آلفای کرونباخ 88/0 برآورد شد. یافته‌های این تحقیق با آزمون‌هایt  تک‌متغیره و واریانس یکطرفه تجزیه‌و‌تحلیل شد. مهم‌ترین موانع اجرای راهبرد‌ها باور ضعیف مدیران عالی، ضعف همراهی مدیران عملیاتی و ضعف در تخصیص منابع مالی بود. به‌طور کلی می‌توان گفت ضعف در منابع انسانی و منابع مالی مهم‌ترین موانع اجرای برنامۀ راهبردی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان بود. ازاین‌رو توصیه می‌شود پیش از تدوین برنامۀ راهبردی در حوزۀ ورزش محدودیت‌های اجرایی برنامه‌ها پیش‌بینی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Barriers to Implementing Isfahan Sports Strategic Plan Based on the Fortune Model

نویسندگان [English]

 • Rasool Nazari 1
 • Mohamad Tabatabaei 2
 • Jahangir Karimian 3

1 Assistant Professor, Faculty of Sport Sciences, Department of Sport Management, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran

2 MSc, Humanities Faculty, Department of Physical Education, Islamic Azad University, Mobarakeh Branch, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Department of Sport Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

 
Today, sports organizations, like most organizations and institutions, must turn to strategy-oriented organizations. The aim of this study was to analyze the barriers to implementing the strategic sport plan of Isfahan province based on Fortune Model from the viewpoints of university managers, experts and professionals. This study used a descriptive-analytical method and was conducted as a survey. The study population consisted of managers, sport experts and academic professionals in Isfahan province in 2013 (N=165). Based on Morgan and Krejcie Table, 116 subjects were selected by stratified random sampling method. A researcher-made questionnaire of barriers to implementing a strategic plan based on Fortune Model was used to collect data. The face and content validity of this questionnaire was confirmed by experts and its reliability was assessed by Cronbach's alpha (α=0.88). The data were analyzed by one-sample t test and one-way analysis of variance. The main barriers to implementing strategies were identified: poor beliefs of senior managers, weak contribution of operational managers and poor allocation of financial resources. Generally, it can be acknowledged that weak human resources and weak financial resources were major barriers to implementing the strategic plan of the Sport and Youth general office of Isfahan province. It is recommended to predict administrative limitations of the programs before strategic plans in sport are developed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fortune model
 • implementation barriers
 • Managers
 • sport experts
 • strategic plan
 1. الهی، علیرضا؛ حمیدی، مهرزاد؛ پیمان‌فر، محمدحسن (1392). «رتبه‌بندیموانعپیاده‌سازیمؤثراستراتژی‌هادرنظامورزشکشوربراساس فرایندتحلیلسلسله‌مراتب(AHP)»،  پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 3(6)، ص 95-79.
 2. پیرس، جان.؛رابینسون، ریچارد (1380). برنامه‌ریزیومدیریت استراتژیک، ترجمۀ سهراب خلیلی شورینی، انتشارات یادوارۀ کتاب تهران، ص 195.
 3. پیمان‌فر، محمدحسن؛ الهی، علیرضا؛ حمیدی، مهرزاد (1392). «موانع زیربنایی نظام ورزش کشور در اجرای برنامه‌های راهبردی»، فصلنامۀ راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال اول، ش 3، ص 67.
 4. دیوید، فرد آر(1384). مدیریت استراتژیک. ترجمۀ علی پارسائیان و محمد اعرابی، انتشارات مرکز فرهنگی، ص 125-123.
 5. رحیم‌نیا، فریبرز؛ قره‌باغی، نسترن؛ بهپور، الهام (1391). ارائۀمدلیمفهومیبه‌منظوربررسیموانعسازمانیِاجرایاستراتژیوسلامتسازمانیدربسترفرهنگسازمان، چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، ص 21.
 6. سجادی، نصرالله (1384). طرح جامع ورزش ایران از استراتژی تا عمل. پنجمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ص: 29-31.
 7. طباطبایی، محمد (1391). موانع اجرای برنامۀ استراتژیک ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان. رسالۀ منتشرنشده دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، ص 11.
 8. کاپلان، رابرت؛ نورتون، دیوید (1390). دستاورداجرا: متصلساختناستراتژیبهعملیاتبرایدستیابیبهمزیترقابتیهمراهباتشریحسیرتکاملیروشکارتامتیازیمتوازن، ترجمۀ محمدرضا عاطفی، تهران، چ دوم، ص 116.
 9. گوهر رستمی، حمیدرضا؛ کوزه‌چیان، ‌هاشم؛ امیری، مجتبی؛ هنری، حبیب (1391). «گونه‌شناسی ذی‌نفعان و مدیریت استراتژیک آنها در سیستم ورزش کشور»، مطالعات مدیریت ورزشی، ص 971-959.
 10. لشکربلوکی، مجتبی (1390). جاری‌سازیاستراتژی، تهران، انتشارات آریانا قلم، ص 110.
 11. مسیع‌نیا، مونا؛ پیمانی زاد، حسین؛ جوادی‌پور، محمد (1392). «آسیب‌شناسی راهبردی ورزش همگانی در ایران و ارائۀ راهکارهای توسعه براساس مدل SWOT»، مطالعات مدیریت ورزشی، ص 228-221.
 12. نصیرزاده، عبدالمهدی؛ گودرزی، محمود؛ فراهانی، ابوالفضل (1392). «طراحىوتبیینمدلاجرایىاستراتژىفدراسیونکشتىجمهورىاسلامىایران بارویکرد  BSC»، پژوهش‌هاى کاربردى در مدیریت ورزشى، ص 42-31.
  1. Aaltonen, p, Ikavalko, H. (2002). Implementing strategies successfully. Integrated management system, 13(6), pp415-418.
  2. Cater, T, Pucko, D. (2010). Factors of effective strategy Implementation: Empirical evidence from Slovenian business practice. JEEMS, 3, pp: 207-236.
  3. Heracleous, L. (2000). The Role of Strategy Implementation in organization development. Organization Development Journal, 18(3), pp: 75-86.
  4. Hrebiniak, L.G. (2006). Obstacles to effective strategy implementation. Organizational Dynamics, 35, 1, pp 12-31.
  5. Nazari, Rasool. PourAbedi, Hasan (2013). Development of Perspectives and Strategic Planning in Sport. Management and Administrative Sciences Review. pp: 104-113.